сряда, 12 август 2015 г.

Как Комисията ще изчислява паричните санкции за държавите членки при неизпълнение на европейското законодателствоВ Официален вестник на ЕС от 6 август 2015 г. е публикувано
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, с което се актуализират данните, използвани при изчисляването на еднократно платимите суми и периодичните имуществени санкции, които Комисията ще предлага на Съда в производствата за установяване на неизпълнение на задължения от страна на държавите членки.
Комисията ще прилага следните актуализирани стойности за изчисляване на размера на финансовите санкции (еднократно платими суми или периодични имуществени санкции), когато сезира Съда по силата на член 260, параграфи 2 и 3 от Договора за функциониранетно на Европейския съюз (ДФЕС):

1.Стандартната фиксирана сума за изчисляване на периодичната имуществена санкция се определя на 670 EUR на ден. Стандартната, или единната, фиксирана сума за дневните периодични имуществени санкции се определя като фиксираната базисна сума, към която се прилагат определени мултипликационни коефициенти. Тези коефициенти са коефициентите за тежестта и за продължителността на неизпълнението на задължение и специалният фактор n, съответстващ на съответната държава членка, които трябва да бъдат приложени при изчисляването на дневната периодична имуществена санкция.

2.Стандартната фиксирана сума за еднократно платимите суми се определя на 220 EUR на ден. Фиксираната сума следва да се прилага при изчисляването на еднократно платимата сума. Що се отнася до член 260, параграф 2 от ДФЕС, еднократно платимата сума се получава чрез умножаването на дневна (еднократно платима) сума (която се получава, като се умножи фиксираната сума за еднократно платимите суми по коефициента за тежест и резултатът от това изчисление се умножи по специалния фактор n) по броя на дните, през които е продължило неизпълнението на задължение, т.е. между датата на първото решение на Съда и датата, на която неизпълнението приключва, или датата на обявяване на решението на Съда по силата на член 260, параграф 2 от ДФЕС. Що се отнася до член 260, параграф 3 от ДФЕС, съгласно точка 28 от съобщението на Комисията „Прилагане начлен 260, параграф 3 от ДФЕС“ еднократно платимата сума се получава чрез умножаването на дневна (еднократно платима) сума (получена, като се умножи фиксираната сума за еднократно платимите суми по коефициента за тежест и резултатът от това изчисление се умножи по специалния фактор n) по броя на дните, считано от деня след изтичането на срока за транспониране, определен в директивата, до първото решение на Съда по силата на член 258 и член 260, параграф 3 от ДФЕС. Еднократно платимата (дневна) сума ще бъде предложена от Комисията, когато резултатът от изчислението, упоменато в първото изречение, надвишава минималната фиксирана еднократно платима сума.

3.Специалният фактор n и минималната еднократно платима сума (в евро) за 28-те държави членки са определени както следва:

Минималната фиксирана еднократно платима сума се определя за всяка държава членка според специалния фактор n. Минимална еднократно платима сума за България е определена на 839 хил. евро, а факторът n e 1,51.
Минималната фиксирана еднократно платима сума ще бъде предложена на Съда, когато сумираните дневни еднократно платими суми не превишават минималната фиксирана еднократно платима сума.
Специалният фактор n взема предвид капацитета на държавата членка да плати (БВП) и броя на гласовете ѝ в Съвета.
Изчислените суми за еднократно платимите суми и периодичните имуществени санкции са закръглени до най-близката стойност, която се дели на десет. Минималните еднократно платими суми са закръглени до най-близката стойност, която се дели на хиляда. Факторът n се закръгля до втория знак след десетичната запетая.
Комисията ще прилага актуализираните стойности спрямо решенията, които взема за сезиране на Съда по член 260 от ДФЕС, от датата на приемане на настоящото съобщение.

Няма коментари:

Публикуване на коментар