петък, 10 януари 2020 г.

Енергетика: Какъв е потенциала от обединяване на пазарите на газ и електроенергия за изпълнение на целите на декарбонизация


На 11 ноември 2019 г. Комисията на фон дер Лайен представи Европейски зелен пакт. С него беше направена заявка до 2050 г. Европа да стане „неутрална по отношение на климата“ (т. е. нулеви емисии на парникови газове). Лидерите на ЕС (с изключение на Полша) на заседанието на Европейския съвет през декември прие заключение относно изменение на климата, като си постави задача Европа да постигне неутралност по отношение на климата до 2050 в съответствие с Парижкото споразумение. 
Очаква се до месец март 2020 г. Комисията за публикува Закон за климата, и по този начин да превърни политическия ангажимент в правно задължение.
Целта на Европейската зелена сделка е Европа да бъде "неутрална по отношение на климата" (т. е. нулеви емисии на парникови газове) до 2050. Лидерите на ЕС (с изключение на Полша) на заседанието на Европейския съвет през декември одобриха целта за превръщането на ЕС в неутрален климат до 2050 в съответствие с парижкото споразумение.  До март 2020 г. Комисията ще публикува закон за климата, за да превърне политическия ангажимент в правно задължение
В контекста на тези събития на 17 декември Комисията публикува Доклад за потенциала от обединението на секторите газ и електричество  за постигане на целите на декарбонизация.
Доклада е изготвен от консултантска група, на която Европейската комисия възлага да извърши проучване относно интеграцията на секторите на природен газ и електроенергия, като се оценят регулаторните бариери.
 Основните цели на това проучване са:
  • да се осигури визия за бъдещата енергийна система на ЕС (до 2030 и 2050), в която се постига пълна декарбонизация на енергийната система; 
  • да се обсъди бъдещата роля на газа в тази система;
  • да се идентифицират потенциалните технологии, необходими за тези развития; 
  • да се идентифицират регулаторните бариери и пропуски за ефективното и ефикасно внедряване на тези технологии и
  • да се обсъдят възможни решения и препоръки за провеждането на конкретни политики.
В публикувания доклад се представят резултатите от анализа  на консултанта относно регулаторните бариери и пропуски, предотвратяващи по-тясното свързване на секторите на газа и електроенергията в ЕС (както по отношение на двата  пазара, така и на инфраструктурата) и възпрепятстващи разгръщането на технологии за възобновяеми и нисковъглеродни газове.
На база на направения анализ са обобщени 5 категории препоръки, с чието прилагане следва да се постигне премахването на краткосрочните бариери и регулаторни пропуски.
Препоръките включват:
интервенции чрез политиката в областта на климата и възобновяемата енергия и подкрепа за иновациите: тази група решения е предназначена за преодоляване на пречките и пропуските, свързани с относителната незрялост на секторното обединение и нисковъглеродните и възобновяеми газови технологии;
регулаторен инструментариум за справяне с проблемите, свързани с възстановяването на разходите: тази група ще послужи за преодоляване на пречките и пропуските, допринасящи за неравнопоставени условия на конкуренция между технологиите;
 редица промени в механизмите за моделиране  на пазара и мерки за изпълнение,  за да го направят по-подходящ за целите в зависимост от очакваните промени в сектора: те ще бъдат насочени към въпроси, произтичащи както от относителната незрялост на съответните технологии, така и от историческият акцент върху природния газ при регулацията на инфраструктурата; 
предоставяне на по-голяма яснота относно достъпа до инфраструктурата, което също така ще има за цел да преодолее пречките и пропуските, произтичащи от историческото съсредоточаване върху природния газ при регулацията на инфраструктурата; и
улесняване на координираното планиране на инфраструктурата и извеждането от експлоатация, което се очаква да спомогне за постигането на равнопоставени условия на конкуренция между технологиите, да се избегнат рисковете от необвързано планиране при изграждане на инфраструктурата, както и рисковете свързани с оперативната съвместимост между различните пазари и граници.
 Графично представени 5-те категории

Няма коментари:

Публикуване на коментар