понеделник, 19 април 2021 г.

Държавна помощ: Комисията прие преразгледани Насоки за регионалната помощ

 

Европейската комисия прие преработени Насоки на ЕС за регионална държавна помощ („Насоките за регионална помощ“) за определяне на правилата, по които държавите членки могат да предоставят държавна помощ на предприятия с цел подпомагане на икономическото развитие на региони в ЕС, намиращи се в неравностойно положение, като същевременно се гарантират еднакви условия на конкуренция между държавите членки. Преразгледаните насоки ще влязат в сила на 1 януари 2022 г.

Насоките за регионална помощ са първият набор от правила за държавна помощ, които се преразглеждат след обявяването на Европейския зелен пакт и на промишлената стратегия и стратегията в областта на цифровите технологии на ЕС.

Изпълнителният заместник-председател Маргрете Вестегер, отговарящ за политиката в областта на конкуренцията, заяви: Приетите днес нови Насоки за регионална държавна помощ ще дадат възможност на държавите членки да помогнат на европейските региони, намиращи се в най-неравностойно положение, да наваксат и да намалят различията по отношение на икономическото благосъстояние, доходите и безработицата. Тези цели за сближаване са в основата на нашия Съюз. Разширихме също възможностите на държавите членки да подкрепят регионите, изправени пред предизвикателства, свързани с прехода, или със структурни предизвикателства, като например обезлюдяването, така че насоките да допринасят в пълна степен за екологичния и цифровия преход, като същевременно се гарантират еднакви условия на конкуренция между държавите членки.

Регионалната помощ представлява важен инструмент, използван от държавите членки за укрепване на регионалното развитие. Комисията прие преразгледаните насоки за регионална помощ след оценка на действащите правила, извършена през 2019 г., и обширна консултация с всички заинтересовани страни относно проекта за текст, сред които държавите членки, регионалните и местните органи, стопанските сдружения, групите по интереси, отделни дружества и граждани.

Преразгледаните насоки за регионална помощ включват редица целенасочени корекции за опростяване и отразяване на опита, натрупан при прилагането на предходните правила, както и за отразяване на новите приоритети на политиката, свързани с Европейския зелен пакт и промишлената стратегия и стратегията в областта на цифровите технологии на ЕС. Възловите елементи от преразгледаните насоки са:

  • увеличаване на цялостното покритие на регионалната помощ до 48 % от населението на ЕС (срещу 47 % досега) и актуализиран списък с подпомаганите региони от тип „а“ и предварително определени региони от тип „в“ въз основа на последните налични статистически данни от Евростат за БВП (2016—2018 г.) и безработицата (2017—2019 г.). Непроменени остават критериите за определяне на подпомаганите региони. През предходния период те доказаха, че функционират добре. Същевременно държавите членки ще разполагат с по-голяма гъвкавост да включват в картите т.нар. региони от тип „в“, които не са предварително определени: освен вече използваните критерии, Комисията въведе опростяване, за да се даде възможност на държавите членки да предоставят лесно статуса на региони от тип „в“, които не са предварително определени, на региони по механизма за справедлив преход, които са изправени пред особени предизвикателства, свързани с прехода.
  • увеличен максимален интензитет на помощта в подкрепа на целите на Европейския зелен пакт и стратегията в областта на цифровите технологии чрез активиране на допълнителни стимули за инвестиции в регионите на ЕС, намиращи се в неравностойно положение. Освен това насоките включват няколко бонуса за интензитета на помощта: i) за най-отдалечените региони, ii) за граничните райони, iii) за регионите по механизма за справедлив преход, намиращи се в регионите в най-неравностойно положение, и iv) за регионите, засегнати от загуба на население. Малките и средните предприятия (МСП) също запазват по-силни максимални интензитети на помощта в сравнение с големите предприятия.
  •  валидността на картите на регионалните помощи за периода 2022—2027 г., като за 2023 г. се предвижда междинен преглед въз основа на актуализирани статистически данни, които отразяват последните икономически тенденции и дават възможност на регионите да се възстановят от кризата.
  •  цялостно опростяване на структурата на насоките, изясняване на някои от определенията и терминологията и някои целеви промени в контекста на Европейския зелен пакт и промишлената стратегия и стратегията в областта на цифровите технологии на ЕС. Например актуализирани са секторното приложно поле на насоките, както и критериите, използвани за намирането на баланс между положителното въздействие на помощта и нейните отрицателни последици върху конкуренцията и търговията. В тази оценка вече е възможно да бъдат взети предвид и други положителни и отрицателни последици, като например значителен принос към екологичния и цифровия преход или някои свързани отрицателни външни ефекти.

В същото време в Насоките за регионална помощ се запазват строги предпазни мерки, които не позволяват на държавите членки да използват публични средства, за да предизвикат преместване на работни места от една държава – членка на ЕС, в друга, което е от съществено значение за лоялната конкуренция на единния пазар.

Преразгледаните Насоки за регионална помощ ще влязат в сила на 1 януари 2022 г., което ще даде достатъчно време на държавите членки да изготвят своите карти на регионалните помощи. Държавите членки вече могат да уведомяват Комисията за бъдещите си карти на регионалните помощи, по които тя ще вземе индивидуални решения.

Няма коментари:

Публикуване на коментар