понеделник, 26 април 2021 г.

ЕК публикува пакет документи свързани с подпомагане на устойчиви инвестиции и таксомонията на ЕС в областта на климата

 

Европейската комисия съобщи, че е приела цялостен пакет от мерки, чиято  цел е потокът от парични средства да се насочи по-добре към устойчивите дейности в целия Европейски съюз. По този начин ще се осигури възможност за инвеститорите да пренасочат  инвестициите си към по-устойчиви технологии и предприятия.

Пакетът от мерки се състои от:

  • Делегиран акт за таксономията на ЕС в областта на климата – целта е  да се подпомагат устойчивите инвестиции (т.е. инвестициите за устойчиво развитие), като се разясни кои икономически дейности допринасят най-много за изпълнението на екологичните цели на ЕС. Официално Делегираният акт ще бъде приет в края на май, когато бъдат готови преводите на всички езици на ЕС. Подходът на Комисията е изложен с повече подробности в съобщение, прието от колегиума.Делегираният акт за таксономията на ЕС е динамичен документ и ще продължи да се развива с времето в зависимост от промените и техническия напредък. Критериите ще бъдат подлагани на редовен преглед. Така ще се гарантира, че с времето в обхвата може да се добавят нови сектори и дейности, в т.ч. преходни и други спомагащи дейности.
  • Предложение за Директива за отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта (ДОПУ). Това предложение е предназначено за подобряване на потока от информация за устойчивостта в света на предприятията. С помощта на предложената директива отчитането на дружествата във връзка с устойчивостта ще стане по-съгласувано, така че да може финансовите предприятия, инвеститорите и широката общественост да ползват съпоставима и надеждна информация за устойчивостта.

Предназначението на предложението е да се създаде набор от правила, които с времето ще поставят отчитането във връзка с устойчивостта наравно с финансовото отчитане. По силата на предложената директива изискванията на ЕС за отчитането във връзка с устойчивостта се разширяват чрез включването на всички големи дружества и всички дружества, регистрирани на фондовата борса. Това означава, че вече близо 50 000 дружества в ЕС ще трябва да спазват подробните стандарти на ЕС за отчитането във връзка с устойчивостта, при положение че сега действащите изисквания важат за 11 000 дружества. Комисията предлага разработването на стандарти за големите дружества и отделни стандарти за МСП, чиято строгост да бъде съобразена с размерите на тези предприятия, с възможност за доброволно прилагане от МСП, които не са регистрирани на фондовата борса.

Като цяло целта на предложението е дружествата да отчитат надеждна и съпоставима информация във връзка с устойчивостта, от каквато имат нужда инвеститорите и другите заинтересовани лица. Така чрез финансовата система ще се осигури последователен поток от информация във връзка с устойчивостта. Дружествата ще трябва да се отчитат за начина, по който въпросите във връзка с устойчивостта, например изменението на климата, засягат стопанската им дейност, и за въздействието на дейностите им върху хората и околната среда. С предложените стандарти на ЕС за отчитането във връзка с устойчивостта следва да се осигури „обслужване на едно гише“, което да представлява единно решение за дружествата.

· Накрая, по силата на шест делегирани акта за изменение на разпоредбите за доверителните задължения и инвестиционните и застрахователните съвети на финансовите предприятия, например консултанти, управители на активи или застрахователи, ще включват устойчивостта като фактор в процедурите си и в инвестиционните си съвети към клиентите. С приетите шест изменения финансовата система се насърчава да подкрепя предприятията по пътя към устойчивостта, както и предприятията, които и сега отговарят на критериите за устойчивост. Тези изменения ще доведат и до засилване на борбата на ЕС със заблуждаващите твърдения за екологосъобразност.

По отношение на инвестиционните и застрахователните съвети: когато даден консултант оценява пригодността на клиента за дадена инвестиция, те вече ще трябва да обсъждат предпочитанията на клиента по отношение на устойчивостта.

       По отношение на доверителните задължения: с приетите днес изменения се разясняват задълженията на всяко финансово предприятие при оценяването на рисковете във връзка с устойчивостта, например въздействието на наводненията върху стойността на инвестициите.

      ✔По отношение на контрола и управлението на инвестиционните и застрахователните продукти: създателите на финансови продукти и финансовите консултанти ще трябва да вземат предвид факторите във връзка с устойчивостта, когато проектират финансовите си продукти.

Следващи стъпки

След като бъде официално приет, Делегираният акт за таксономията на ЕС в областта на климата ще бъде подложен на преглед в Европейския парламент и Съвета (за срок от четири месеца, който може да бъде удължен еднократно с още два месеца).

Що се отнася до предложението за ДОПУ, Комисията ще започне обсъждания с Европейския парламент и Съвета.

Шестте изменения на делегираните актове за инвестиционните и застрахователните съвети, доверителните задължения и контрола и управлението на продуктите ще бъдат подложени на преглед от Европейския парламент и Съвета (за срок от три месеца, който може да бъде удължен еднократно с още три месеца). Очакванията са те да започнат да се прилагат  от октомври 2022 г.


Повече информация:

Съобщение на Комисията: „Таксономията на ЕС – отчитане на предприятията във връзка с устойчивостта, предпочитания по отношение на устойчивостта и доверителни задължения“

 Делегиран акт за таксономията на ЕС в областта на климата 

Въпроси и отговори – Делегираният акт за таксономията в областта на климата и измененията на делегираните актове за доверителните задължения и инвестиционните и застрахователните съвети

 Въпроси и отговори – предложение за Директива за отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта

  Информационен документ – пакет от мерки за финансирането за устойчиво развитие, април 2021 г.

  Уебсайт на ГД „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“, посветен на финансирането за устойчиво развитие

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар