сряда, 5 януари 2022 г.

Енергетика: Комисията предложи законодателен пакет за декарбонизация на пазара на газ на ЕС

 

Комисията съобщи, че е приела набор от законодателни предложения за декарбонизация на пазара на газ на ЕС. Целта е да се улесни навлизането на пазара на възобновяеми и нисковъглеродни газове, включително водород.

Комисията предприема и последващи действия във връзка със стратегията на ЕС за метана и международните си ангажименти с предложения за намаляване на емисиите на метан в енергийния сектор в Европа. Европейският съюз трябва да декарбонизира енергията, която потребява, за да намали емисиите на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. и да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г., като тези предложения ще помогнат за тази цел.

С предложенията (регламент и директива) Комисията  обявява, че се създават условия за преминаване от изкопаем природен газ към газове от възобновяеми източници и нисковъглеродни газове, по-специално биометан и водород.

Една от основните цели е да се създаде пазар на водород, да се създаде подходяща среда за инвестиции и да се даде възможност за развитие на специална инфраструктура, включително за търговия с трети държави. Пазарните правила ще се прилагат на два етапа — преди и след 2030 г. — и в частност ще обхващат достъпа до водородни инфраструктури, разделянето на производството на водород и транспортните дейности и определянето на тарифи. Ще бъде създадена нова управленска структура под формата на Европейска мрежа на мрежовите оператори на водород (ENNOH), за да се насърчи изграждането на специализирана водородна инфраструктура, трансграничната координация и изграждането на междусистемни газопроводи и да се разработят конкретни технически правила.

В предложението се предвижда националните планове за развитие на мрежата да се основават на съвместен сценарий за електроенергия, газ и водород. То следва да бъде приведено в съответствие с националните планове в областта на енергетиката и климата, както и с десетгодишния план за развитие на мрежата в целия ЕС. Операторите на газопреносни мрежи трябва да включват информация за инфраструктурата, която може да бъде изведена от експлоатация или да получи ново предназначение, и ще има отделни доклади за развитието на водородната мрежа, за да се гарантира, че изграждането на водородната система се основава на реалистични прогнози за търсенето.

Новите правила целят да улеснят достъпа на възобновяемите и нисковъглеродните газове до съществуващата газопреносна мрежа чрез премахване на тарифите за трансгранични междусистемни връзки и понижаване на тарифите в точките на въвеждане. Те също така създават система за сертифициране на нисковъглеродни газове, за да се завърши работата, започната в Директивата за енергията от възобновяеми източници, със сертифицирането на възобновяемите газове. Това ще осигури еднакви условия при оценката на цялостния отпечатък на емисиите на парникови газове от различните газове и ще позволи на държавите членки ефективно да ги сравняват и да ги имат предвид в своя енергиен микс. С цел да се избегне зависимостта на Европа от изкопаемия природен газ и да се увеличи мястото за чисти газове на европейския пазар на газ, Комисията предлага дългосрочните договори за изкопаем природен газ без улавяне на емисиите да не се удължават след 2049 г.

Друг приоритет на пакета е оправомощаването и защитата на потребителите. В отражение на предвид разпоредбите, които вече са приложими на пазара на електроенергия, потребителите могат да сменят доставчиците по-лесно, да използват ефективни инструменти за сравняване на цените, да получават точна, справедлива и прозрачна информация за фактурирането и да имат по-добър достъп до данни и нови интелигентни технологии. Потребителите следва да могат да предпочетат възобновяеми и нисковъглеродни газове пред изкопаеми горива.

С предложението се разширяват настоящите правила, за да обхванат възобновяемите енергийни източници и нисковъглеродните газове, и се въвеждат нови разпоредби, покриващи нововъзникващите рискове за киберсигурността. И накрая, с предложението ще се насърчи по-стратегически подход към съхранението на газ, включващ съображенията по съхранението в оценката на риска на регионално равнище. Чрез предложението също така се дава възможност за доброволно съвместно възлагане на обществени поръчки от държавите членки за стратегически запаси в съответствие с правилата на ЕС в областта на конкуренцията.


Справяне с емисиите на метан

Успоредно с това в първото по рода си законодателно предложение на ЕС относно намаляването на емисиите на метан в енергийния сектор Комисията ще изиска от секторите на петрола, газа и въглищата да се измерват, докладват и проверяват емисиите на метан и предлага строги правила за откриване и отстраняване на течовете на метан и за ограничаване на изпускането и изгарянето на газ във факел. В него се предлагат и глобални инструменти за мониторинг, гарантиращи прозрачност на емисиите на метан от вноса на нефт, газ и въглища в ЕС, което ще позволи на Комисията да обмисли по-нататъшни действия в бъдеще.

С предложението ще се създаде нова правна рамка на ЕС, за да се гарантира най-високият стандарт за измерване, докладване и проверка (МДП) на емисиите на метан. Новите правила изискват от дружествата да измерват и определят количествено своите емисии на метан на равнище активи при източника и да извършват всеобхватни проучвания за откриване и отстраняване на течове на метан в своите операции. Освен това в предложението се забраняват, освен при строго определени обстоятелства, практиките на изпускане и изгаряне на газ във факел, при които се отделя метан в атмосферата. Държавите членки следва също така да изготвят планове за смекчаване, като вземат предвид намаляването на метана и измерването на изоставения метан от мините и неактивните кладенци.

И накрая, по отношение на емисиите на метан от вноса на енергия в ЕС Комисията предлага двуетапен подход. Първо, от вносителите на изкопаеми горива ще се изисква да представят информация за начина, по който техните доставчици извършват измерването, докладването и проверката на своите емисии и за това как намаляват тези емисии. Комисията ще създаде два инструмента за прозрачност, които ще покажат ефективността и усилията, полагани от държавите и енергийните дружества по целия свят за намаляване на емисиите на метан: база данни за прозрачност, в която данните, докладвани от вносителите и операторите от ЕС, ще бъдат направени обществено достояние; и глобален инструмент за мониторинг, чрез който да се покажат горещите точки с емисии на метан във и извън ЕС, като се използва водещата ни позиция в световен мащаб в мониторинга на околната среда чрез спътници.

Като втора стъпка, за да се справи ефективно с емисиите на вносни изкопаеми горива по веригата на доставки за Европа, Комисията ще започне дипломатически диалог с нашите международни партньори и ще преразгледа регламента за метана до 2025 г. с оглед на въвеждането на по-строги мерки по отношение на вноса на изкопаеми горива, след като бъдат налични всички данни.

Приетите законодателни предложения произтичат от стратегическата визия, изложена в стратегията на ЕС за интеграция на енергийната система, стратегията на ЕС за използване на водорода и стратегията на ЕС за метана през 2020 г.


За повече информация

Въпроси и отговори относно пакета за пазарите на газ и водорода

Въпроси и отговори относно емисиите на метан

Информационен документ относно пакета за пазарите на газ и водорода

Информационен документ относно емисиите на метан

Предложение за преработена директива за пазарите на газ и водорода

Приложение към преразгледаната директива за пазарите на газ и водорода

Предложение за преразгледания регламент за пазарите на газ и водорода

Приложение към преразгледания регламент за пазарите на газ и водорода

Предложение за регламент относно емисиите на метан

Уебстраница на пакета за пазара на водород и декарбонизиран газ

Уебстраница за емисиите на метан

Стратегия на ЕС за метана

Уебстраница за водорода

Стратегия на ЕС за използване на водорода

Европейски зелен пакт

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар