вторник, 25 януари 2022 г.

REMIT: Следва ли да се криминализират манипулациите на пазара на едро на енергия и търговията с вътрешна информация

Напоследък все повече експерти и политици коментират, че в условията на либерализиран енергиен пазар важна роля трябва да играе енергийния регулатор. Изказват се мнения, че регулатора трябва да има силни правомощия, за да може да извършва пазарен надзор и ефективно да разкрива и най-вече да доказва пазарни манипулации и търговия с вътрешна информация в съответствие с чл. 3 и чл. 5 от Регламент (ЕС)  № 1227/2011 (REMIT).

Макар и много закъснели (регламентът е в сила от 2011 г.) подобни коментари  са обнадеждаващи, защото разследванията за установяване на извършени манипулации на пазара за търговия на едро с енергия и търговия с вътрешна информация са изключително сложни и изискват регулатора, освен законови правомощия за разследване, да разполага с високо професионален и мотивиран експертен състав, който е оборудван със съответните софтуерни продукти, за да се гарантират проверките на място и обработката на  големи масиви от данни, свързани с борсовата търговия. Не на последно място експертите трябва да могат да изготвят задълбочени анализи въз основа, на които да се установяват евентуални нарушения на пазара. Такива експерти може единствено да се привлекат, ако имат необходимото заплащане, обучение и гарантирано кариерно израстване.

Освен това е необходимо да се вникне по – задълбочено в проблема. В момента разследванията протичат като административно производство, което често е неефективно, затова повечето държави членки са въвели и наказателни санкции, като потенциалните злоупотреби се разследват и от прокурори.

Какво е  REMIT?

Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия - REMIT е в сила от 28 декември 2011 г. и е директно приложим в държавите-членки. 

REMIT въвежда последователна рамка в целия ЕС за наблюдение и контрол на пазарите на едро при търговия с енергия като:

   •определя пазарните злоупотреби, под формата на манипулиране на пазара, опити за манипулиране на пазара и търговия с вътрешна информация, на енергийните пазари на едро;

    •създава нова рамка за мониторинг на пазарите на едро на енергия с цел откриване и предотвратяване на манипулиране на пазара и търговия с вътрешна информация;

    •осигурява изпълнение на забраните чрез права на националните регулаторни органи за разследване и санкциониране на пазарните злоупотреби.

 Защо е необходим REMIT?

  Основната цел на европейската енергийна политика е създаване на единен енергиен пазар в Европейския съюз;

  Целта се постига – чрез взаимосвързаност между либерализирани национални пазари за търговия на едро с енергия в Европейския съюз;

  Рискове – увеличава се  риска от пазарни злоупотреби, които  могат да влияят върху търговията на едро с електроенергия и природен газ извън националните граници и да засегнат потребителите и микропредприятията в целия ЕС.

  Особеност - държавите – членки не биха могли самостоятелно да гарантират интегритета на пазара на едро на енергия в ЕС.

  Решение - Необходимо е наличието на строго трансгранично наблюдение на пазара, за да се постигне напълно функциониращ, взаимосвързан и интегриран вътрешен енергиен пазар.

  Наблюдението е от огромно значение, за да се откриват и възпират пазарни злоупотреби на пазарите за търговия на едро с енергия. 

Прилагането на REMIT се осъществява в тясно сътрудничество с Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (АСЕР).

Практическите стъпки на това сътрудничество са илюстрирани в графиката по-горе.

Ролята на АСЕР е да извършва мониторинг на пазара на едро на електроенергия и природен газ да извършва първоначални оценки на съмнително поведение на пазарните участници и да изисква от съответния национален орган да извърши разследване на предполагаемото нарушение, и ако установи нарушение да наложи глоби и санкции.

Същата задача имат и националните борси за електроенергия и газ. Те  също следва да наблюдават пазара и при подозрителни сделки да уведомяват регулатора.

За да се гарантира ефективно разследване на пазарните манипулации и търговията с вътрешна информация всяка държава членка имаше задължение (в съответствие с чл. 13 от REMIT) до 29 юни 2013 да гарантира, че нейните национални регулаторни органи разполагат с правомощия за разследване и за прилагане на мерки, необходими за изпълнението на тази функция.

Първият проблем свързани с разследванията е, че КЕВР получи тези правомощия през 2018 г. с изменение на Закона за енергетика ДВ, 38.05.2018 г. Или България закъсня с цели 5 години да промени закона за енергетниката и с още две години (2020 г) да сформира дирекция и да  се изгради съответния екип. За тези 5 години другите национални регулаторни органи изграждаха административен капацитет, създаваха правила и математически модели,  чрез които да са в състояние да извършват сложните разследвания свързани с манипулация и търговия с вътрешна информация.

Освен това в закона за енергетиката беше определено, че тези разследвания ще се водят само като административно производство, докато от натрупаният опит на другите държави членки се установи, че повечето от тях са криминализирали тези нарушения, защото само чрез административно производство трудно се събират доказателства, които биха издържали пред съда.  Например и в самия регламент е посочено, че основните доказателства са свързани със достъпа до съществуващи телефонни разговори, защото  манипулацията или търговията с вътрешна информация често се осъществява чрез провеждане на телефонни разходи. Още повече, че благодарение на развитието на съвременните комуникационни услуги потенциалните нарушители могат да използват Viber, WhatsApp, Messenger, Skype, и др. приложения. Това прави почти невъзможно с инструментите на едно административно производство да се съберат годни доказателства.

Ако почерпим от опита на други държави членки е видно, че повечето от тях са приели успоредно с административното производство да се прилага и наказателно разследване на нарушенията на чл. 3 (търговия с вътрешна информация) и чл. 5 (манипулация на пазара) от  REMIT.

В таблицата са посочени годините затвор (в границите от 3 до 8 години), предвидени за нарушение на чл. 3 и чл. 5 от REMIT от държави членки.

Наказателни санкции

Държава

Наказателна санкция за нарушение на чл. 3 от REMIT

Наказателна санкция за нарушение на чл. 5 от REMIT

Австрия

до 3 години затвор

 

Дания

до 1,5 година затвор:при много сериозни нарушения до 6 години затвор

до 1,5 година затвор:при много сериозни нарушения до 6 години затвор

Германия

до 5 години затвор

до 5 години затвор

Великобритания

до 2 години затвор

до 2 години затвор

Полша

затвор от 3 до 8 години

затвор до 5 години

Испания

затвор до 2 години

затвор до 2 години

Швеция

затвор до 6 години или санкция

затвор до 6 години или санкция


Примери на случаи за манипулиране на пазара на едро на енергия разглеждани паралелно като административно и наказателно производство.

Първо  наказателно разследване срещу енергийна компания

Случаят IBERDROLA - пазарна злоупотреба – задържане на капацитет  capacity withholding

Терминът задържане на капацитет се отнася до стратегия, при която доставчиците на електроенергия може да решат да намалят своите доставки с цел повишаване на цената на едро на електроенергията. Стратегията за задържане е печеливша когато води до реално увеличаване на цената на електроенергията. Тази цена обикновено силно се отклонява от оптималното ценово равнище, характерно за пазар с ефективна конкуренция.

На практика един от начините за задържане на капаците е когато производител оттегля от пазара една генерираща единица. Оператор, който внезапно  оттегля производствена мощност, трябва да има обективно обяснение за това действие: например лесно доказуема авария или проблем със сигурността на системата. Стратегията за задържане на капацитет е особено ефективна в периоди на високи цени на пазара. Търсенето  на електроенергия е нееластичното  и едно краткосрочно задържане на капацитет, в период на високи цени, може да доведе до съществено увеличение на цените.

Икономическо задържане на капацитет  еconomic withholding

Икономическо задържане на капацитет е налице когато производител с господстващо положение на пазара предлага оферта за продажба на енергия на цена, която е значително над пределните разходи за производство и е над конкурентните ценови равнища. По този начин енергията става непродаваема. Ефектът за пазара е както при физическо задържане на капацитет. В резултат цената на пазара се увеличава. Такава стратегия за ценово поведение е печеливша за производители, които могат да се възползват от високата цена на пазара, защото цените нарастват над конкурентните нива. 

Наказателно производство срещу  Ибердрола

През зимата на 2013 г. Ибердрола, испанският енергиен гигант, манипулира пазара чрез задържане на капацитет, при което увеличава цената на eдро на електроенергия със 7, 5 евро на MWh и реализира  20 милиона евро незаконна печалба

Прокурор за борба с корупцията повдига обвинение срещу компанията пред Audiencia Nacional,  върховен съд на Испания

С разрешение на разследващ съдия, Гражданската гвардия извършва претърсване  в седалището  на Iberdrola в Билбао и Мадрид в търсене на уличаващи доказателства.

Компанията обявява, че „предлага пълно сътрудничество“, но отрича „да е извършвала каквато и да било незаконна  манипулация“.

Обвинението  се основава на „престъпление срещу пазара и потребителите, съгласно член 281 от Наказателния кодекс на Испания“. За подобно престъпление се предвижда затвор от една до пет години

Административно производство  срещу IBERDROLA - пазарна злоупотреба –задържане на капацитет чл. 5 от REMIT

 

  Органът по конкуренцията на Испания (прилага и REMIT) започва разследване, което установява, че компанията умишлено е манипулирала пазара, като е задържала доставки на електроенергия от своите водноелектрически централи по реките Дуеро, Сил и Тагус през ноември и декември 2013 г.

  Задържането на количествата електроенергия, от тези централи е направено, въпреки наличните  големи резерви;

  Резултатът е по-високи цени на електроенергията със 7, 5 евро на MWh;

  Съгласно испанската система за търгове на електричество електроцентралата с най-висока цена - определя цената за всички останали;

  Всички централи, независимо от разходите им за  производство на собствената електроенергия, следват цената на най-скъпата централа;

  Правителството прекратява търга за електричество на 19 декември 2013 г., след като забелязва „аномални движения“ в цените;

  През ноември 2015 г. на дружеството е наложена санкция 25 милиона евро.

Iberdrola обжалва санкцията и до момента случая  е висящ.

Случаят Energi Danmark A / S – презапасяване с капацитет capacity hoarding

Презапасяването с капацитет се отнася до случай, когато участник на пазара резервира  целия или част от разполагаемия капацитет за пренос, без да го използва или без да го използва ефективно. Това поведение може да има вредно въздействие върху функционирането на вътрешния енергиен пазар. То би могло да навреди на използването на трансгранични междусистемни електропроводи за постигането на икономически ефективни резултати. Презапасяването с преносен капацитет може също така да намали възможностите за конкуренция на един или повече свързани пазари за търговия на едро с енергия и да попречи на сближаването на цените на енергията.

Презапасяването с капацитет може да възникне като част от стратегия за манипулиране, например когато даден участник на пазара иска:

  да получи пряка печалба от възникването на ценови спред/разлика в цените между тръжните зони, като използва презапасяването с капацитет, за да попречи на сближаването на цените и/или за да създаде възможност за раздалечаване на цените;

  да получи косвена печалба от позициите, които държи в различни тръжни зони, като част от стратегия за манипулиране на кръстосани пазари;

  да се възползва от факта, че друг участник на пазара не може да търгува между тръжни зони поради презапасяване с капацитет; или

  да накара друг участник на пазара да вземе неоптимални за него решения въз основа на лъжливи сигнали относно търсенето или предлагането на електрическа енергия в свързани тръжни зони.

Какво установява енергийния регулатор и държавния прокурор на Дания за нарушение на чл. 5 от REMIT

  енергийната компания Energi Danmark A / S  извършва манипулация на част от северния пазар на едро за електроенергия на Дания през 2015 г.

  случаят се отнася до така нареченото презапасяване с  капацитет capacity hoarding, при който компанията е запазила  капацитет на междусистемните връзки за електричество, търгувайки със себе си;

  по този начин се изключват други участници на пазара да извършват сделки, при което се възпрепятства конкуренцията;

  това поведение има потенциал да създаде подвеждащи или изкуствени цени на пазара в рамките на деня при търговията на едро на електроенергия;

  през март 2018 г. датският енергиен регулатор прехвърля делото на държавния прокурор за тежка икономическа и международна престъпност.  Подозрението е, че Energi Danmark A / S е нарушила забраната за пазарни манипулации в съответствие с член 5 от REMIT;

  държавният прокурор за тежка икономическа и международна престъпност налага на  Energi Danmark A / S санкция  в размер на 750 000 DKK (приблизително 100 000 евро)

  Energi Danmark A / S приема да заплати санкцията  и по този начин делото е приключено;

  в допълнение, държавният прокурор за тежка икономическа и международна престъпност конфискува приходите, получени благодарение на осъществената пазарна манипулация;

  приходите възлизат на 354 000 DKK (приблизително 47 000 евро).

Тези примери показват, че разследванията на нарушенията на чл. 3 и чл. 5 от REMIT са комплексни и изискват висок професионализъм и аналитично мислене от експертите. На първо място регулаторът  следва  да разполага  със съответния човешки и финансов ресурс:

Полезно би било  да се проведе публичен и задълбочен дебат на тема - как да се гарантира ефективното разследване и доказване на манипулациите на пазара на едро за търговия с енергия и търговията с вътрешна информация при нарушения на  чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 г.

Този дебат би следвало да изясни дали е необходимо да се актуализира Закона за енергетиката в частта му за прилагане на REMIT  и дали не трябва освен административно да се предвиди и наказателно производство при  разследване и установяване на нарушенията по чл. 3 и чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 г .


Няма коментари:

Публикуване на коментар