петък, 27 януари 2023 г.

Защо срещу България ЕК започна наказателна процедура заради ВЕИ?

       Европейската комисия съобщи, че започва наказателна процедура срещу България, защото не насърчава развитието на пазара на енергия от възобновяеми източници. За целта е необходимо да транспонира в националното законодателство Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (Директива (ЕС) 2018/2001).

С последните изменения в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) се въведе улесняване на производството на енергия от ВЕИ от граждани, но условието  е енергията да се използва само за собствено потребление. Една от основните цели на Директива (ЕС) 2018/2001 е потребителят да се овласти и да се постави в центъра на пазара на електроенергия, като му се предостави възможност да произвежда, потребява и продава електрическа енергия или да се превърне в т.н prosumer. Освен това следва да се осигури възможност за разработване на децентрализирани технологии за възобновяема енергия и съхранение на такава енергия при недискриминационни условия и без да се възпрепятства финансирането на инфраструктурните инвестиции. Преминаването към децентрализирано производство на енергия носи редица ползи, включително използването на местни източници на енергия, по-голяма сигурност на енергийните доставки на местно равнище, по-къси транспортни разстояния и намалени загуби на енергия при пренос. Такова децентрализиране също така насърчава развитието и сближаването чрез предоставяне на източници на приходи и разкриване на работни места на местно равнище.

В директивата са дадени определения потребител на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници“ означава краен потребител, извършващ дейност в свои помещения, разположени в определени граници или, когато това е разрешено от държава членка, в други помещения, който произвежда възобновяема електрическа енергия за собствено потребление и който може да съхранява или продава собствено произведената възобновяема електрическа енергия, при условие че за небитовите потребители на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници тези дейности не представляват основната им търговска или професионална дейност; и на съвместно действащи потребители на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници“ означава група от най-малко двама съвместно действащи потребители на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници, които са разположени в една и съща сграда или в многофамилна жилищна сграда;.

Могат да се посочат вече много примери за успешно участие на местното население и местните органи в проекти за възобновяема енергия чрез общности за възобновяема енергия в ЕС. Чрез създаване на енергийни общности  на местно равнище, се отчита допълнителна добавена стойност, изразяваща се в положително възприемане на възобновяема енергията на местно равнище и достъп до допълнителен частен капитал, което води до инвестиции на местно равнище, по-голям избор за потребителите и по-активно участие на гражданите в енергийния преход. Такова местно ангажиране има решаващо значение за увеличаване на мощностите за възобновяема енергия. Мерките, даващи възможност на общностите за възобновяема енергия да влязат в равноправна конкуренция с други производители, имат за цел и да повишат гражданското участие на местно ниво в проектите за възобновяема енергия, като по този начин допринесат за по-положителното възприемане на възобновяемата енергия.

Чрез пакета „Чиста енергия за всички европейци“, приет през 2019 г., ЕС въведе концепцията за енергийни общности в своето законодателство, по-специално като граждански енергийни общности и общности за възобновяема енергия.

По-конкретно, Директивата относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия ((ЕС) 2019/944) включва нови правила, които позволяват активно участие на потребителите, индивидуално или чрез граждански енергийни общности, на всички пазари, или чрез генериране, потребление, споделяне или продажба електричество или чрез предоставяне на гъвкави услуги чрез реакция на търсенето и съхранение. Директивата има за цел да подобри възприемането на енергийните общности и да улесни гражданите да се интегрират ефективно в електроенергийната система като активни участници.

Освен това преразгледаната Директива за възобновяема енергия (2018/2001/ЕС) има за цел да засили ролята на потребителите на възобновяема енергия и общностите, използващи възобновяема енергия. Поради това държавите от ЕС трябва да гарантират, че je могат да участват в наличните схеми за подпомагане наравно с големите участници.

Овластяването на общностите за възобновяема енергия да произвеждат, консумират, съхраняват и продават енергия от възобновяеми източници също ще помогне за подобряване на енергийната ефективност в домакинствата, ще подпомогне използването на възобновяема енергия и в същото време ще допринесе за борбата с бедността чрез намалено потребление на енергия и по-ниски тарифи за доставка.

Европейската комисия разработи платформа с цел да подпомогне местни участници (включително граждани, местни власти и предприятия) при създаването и напредъка на проекти за чиста енергия, управлявани от енергийните общности в градските райони в цяла Европа. Инициативата допринася за справедлив преход към климатична неутралност, която позволява на гражданите да поемат собственост върху потреблението и производството на енергия. Чрез платформата се предоставя техническа подкрепа на енергийни общности, чиито дейности са предимно в градските райони. За селските общности е предвидена втора инициатива, консултантският център за селски енергийни, който ще предоставя персонализирана техническа помощ. Двете програми ще работят в тясно сътрудничество и е възможно вътрлешно прехвърляне при споразумение  на енергийни общности  в зависимост от изразените нужди.

Повече информация ТУК и ТУК 

Потребители на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници

С транспониране на Директива 2018/2001/ЕС в националното законодателство, България следва да гарантира, че потребителите на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници, индивидуално или чрез доставчици на агрегирани услуги имат право:

да произвеждат възобновяема енергия, включително за собствено потребление, да акумулират и да продават своите излишъци от тази електрическа енергия от възобновяеми източници, включително чрез споразумения за закупуване на възобновяема електрическа енергия, доставчици на електрическа енергия и търговски споразумения между партньори, без да бъдат подлагани на

1.дискриминационни или непропорционални процедури и такси, както и такси за мрежата, които не отразяват разходите, по отношение на електрическата енергия която потребяват от мрежата или с която захранват мрежата;

2. дискриминационни или непропорционални процедури и каквито и да е такси по отношение на произведената от самите тях електрическа енергия от възобновяеми източници, която остава в рамките на техните помещения;

да инсталират и да експлоатират системи за съхранение на електрическа енергия в съчетание с инсталации за производство на възобновяема електрическа енергия за собствено потребление, без да са задължени да плащат каквито и да е двойни такси, включително такси за мрежата за съхраняване на електрическа енергия в рамките на техните помещения;

да запазят своите права и задължения на крайни потребители;

–да получат заплащане, включително където е приложимо чрез схеми за подпомагане, за подадената към мрежата произведена от тях възобновяема електрическа енергия, което отразява пазарната цена и което може да отчита дългосрочната стойност на подадената към мрежата електрическа енергия и аспектите на околната среда и обществото.

България следва да въведе благоприятна рамка за насърчаване и улесняване на развитието на потреблението на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници въз основа на оценка на съществуващите неоснователни пречки и на потенциала на потреблението на собствена електрическа енергия на тяхната територия и в техните енергийни мрежи. Тази благоприятна рамка, наред с другото:

а)урежда достъпността на потреблението на възобновяема собствена електрическа енергия за всички крайни потребители, включително за тези с ниски доходи или за уязвимите домакинства;

б)урежда въпроса за неоснователните пречки пред финансирането на проекти на пазара и мерките за улесняване на достъпа до финансиране;

в)разглежда други неоснователни регулаторни пречки за потреблението на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници, включително за наемателите;

г)предвижда стимули за собствениците на сгради да създават възможности за потребление на възобновяема собствена електрическа енергия, включително за наемателите;

д)предоставя на потребителите на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници, за електрическата енергия, която подават към мрежата, недискриминационен достъп до съответните съществуващи схеми за подпомагане, както и до всички сегменти от пазара на електрическа енергия;

е)гарантира, че потребителите на собствена електрическа енергия допринасят по балансиран и подходящ начин за цялостното споделяне на разходите за системата, когато мрежата се захранва с електрическа енергия. 

Общности за възобновяема енергия

България следва да гарантира, че крайните потребители, и в частност битовите потребители, имат право да участват в общност за възобновяема енергия, без да губят своите права или задължения като крайни потребители и без да трябва да изпълняват необосновани или дискриминационни условия или процедури, които биха възпрепятствали участието им в общност за възобновяема енергия, при условие че в случая на частните предприятия тяхното участие не представлява основната им търговска или професионална дейност.


·  Общностите за възобновяема енергия следва да имат право:

а)да произвеждат, потребяват, акумулират и продават енергия от възобновяеми източници, включително чрез споразумения за закупуване на електрическа енергия;

б)да споделят в рамките на общността за възобновяемата енергия, възобновяемата енергия, произведена от производствени единици, притежавани от общността за възобновяема енергия, при спазване на другите условия, предвидени в настоящия член и при зачитане на правата и задълженията на членовете на общността за възобновяема енергия като потребители;

в)да имат достъп по недискриминационен начин до всички подходящи пазари на енергия както пряко, така и чрез агрегиране.

България следва да   извърши оценка на съществуващите препятствия и на потенциала за развитие на общностите за възобновяема енергия на националния пазар.


·  България следва да  осигури рамка, благоприятстваща насърчаването и улесняването на развитието на общностите за възобновяема енергия. Наред с другото рамката гарантира, че:

а)необоснованите регулаторни и административни пречки пред общностите за възобновяема енергия са премахнати;

б)по отношение на общностите за възобновяема енергия, които предлагат енергия или агрегиране или други търговски енергийни услуги, се прилагат разпоредбите, отнасящи се за тези дейности;

в)съответният оператор на разпределителна система си сътрудничи с общностите за възобновяема енергия с цел улесняване преноса на енергия в рамките на общностите за възобновяема енергия;

г)за общностите за възобновяема енергия се прилагат справедливи, пропорционални и прозрачни процедури, включително регистрация и лицензиране, както и отразяващи разходите такси за мрежата и съответните такси, налози и данъци, като се гарантира, че те допринасят по адекватен, справедлив и балансиран начин за разпределянето на общите разходи за системата в съответствие с прозрачен анализ на разходите и ползите на разпределените енергийни ресурси, направен от националните компетентни органи;

д)общностите за възобновяема енергия са обект на недискриминационно третиране във връзка със своите дейности, права и задължения като крайни потребители, производители, доставчици, оператори на разпределителни системи или като други участници на пазара;

е)общностите за възобновяема енергия са достъпни за участие на всички потребители, включително домакинствата с ниски доходи или уязвимите домакинства;

ж)има на разположение инструменти за улесняване на достъпа до финансиране и информация;

з)се предоставя регулаторна подкрепа и помощ за изграждане на капацитет на публичните органи при улесняването и създаването на общности за възобновяема енергия и при улесняването на прякото участие на органите;

и)са въведени правила, за да се гарантира еднаквото и недискриминационно третиране на потребителите, които участват в общността за възобновяема енергия.

Основните принципи на благоприятната рамка и нейното прилагане са част от докладите за напредъка и актуализациите на интегрираните национални планове на държавите членки в областта на енергетиката и климата в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1999.

Няма коментари:

Публикуване на коментар