четвъртък, 12 януари 2023 г.

Конкуренция: Нови правила за оценка на чуждестранните субсидии, които нарушават конкуренцията

 

От 12.01.2023 г. влиза в сила РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2560 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 декември 2022 година относно чуждестранните субсидии, които нарушават вътрешния пазар (РЧС). Регламентът включва набор от правила, като целта им е се ограничат нарушенията на конкуренцията  на европейския пазар, причинени от чуждестранни субсидии. Прилагането на тези правила ще позволи на ЕС да остане отворен за търговия и инвестиции, като същевременно ще се гарантират еднакви условия на конкуренция за всички дружества, извършващи дейност на единния пазар.

Как се прилагат новите правила за оценка на чуждестранните субсидии, които нарушават  конкуренцията 

„Чуждестранна субсидия“ е финансова помощ от страна на правителство извън ЕС, която облагодетелства дадено дружество, извършващо дейност в ЕС и която е „селективна“, т.е. ограничена до отделно дружество, отрасъл или категория. Чуждестранните субсидии могат да предоставят на дружествата несправедливо предимство, да изтласкат несубсидирани дружества, да навредят на иновациите и на качеството и избора на стоки и услуги за потребителите.

РЧС се прилага за всички икономически дейности в ЕС: той обхваща концентрациите (сливания и придобивания), процедурите за възлагане на обществени поръчки и всички други пазарни ситуации. С новите правила на Комисията се предоставя правомощието да разследва финансовата помощ, предоставена от публични органи на държави извън ЕС на дружества, упражняващи стопанска дейност в ЕС, и да коригира при необходимост нейните нарушаващи ефекти.

РЧС се състои от три вида мерки, които ще бъдат прилагани от Комисията:

  • задължение за дружествата да уведомяват Комисията за концентрации, включващи финансова помощ от правителство на държава извън ЕС, при които i) придобитото дружество, една от сливащите се страни или съвместното предприятие генерира оборот в ЕС от най-малко 500 милиона евро и ii) чуждестранната финансова помощ е най-малко 50 милиона евро;
  • задължение за дружествата да уведомяват Комисията при участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, при които i) прогнозната стойност на поръчката е най-малко 250 милиона евро и ii) чуждестранната финансова помощ е най-малко 4 милиона евро на държава извън ЕС; Комисията може да забрани при такива процедури да бъдат възложени обществени поръчки на дружества, които се ползват от нарушаващи конкуренцията субсидии.
  • При всички други пазарни ситуации Комисията може да започне разследвания по собствена инициатива (ex officio), ако подозира, че са намесени чуждестранни субсидии, нарушаващи конкуренцията. Това включва възможността да се изискват ad hoc уведомления процедури за възлагане на обществени поръчки и за по-малки концентрации. 

Правомощия и процедури за разследване

Концентрация, за която има съмнение, че включва финансова помощ от правителство на държава извън ЕС, Комисията следва да направи разследване. В тези  случаи концентрацията не може да бъде завършена и не може  да бъде възложена обществена поръчка, докато Комисията води разследване по тях. В случай на нарушение на това задължение Комисията може да налага глоби, които могат да достигнат до 10 % от общия годишен оборот на дружеството. Комисията може също така да забрани субсидирана концентрация или възлагането на обществена поръчка на субсидиран оферент.

РЧС предоставя на Комисията широк набор от правомощия за разследване с цел събиране на необходимата информация, включително:

1.да изпраща искания за информация до дружествата;

2.да провежда посещения за установяване на фактите в рамките на Съюза и извън него и

3.да започва пазарни проучвания на конкретни сектори или видове субсидии.

Комисията може също така да разчита на информация, предоставена от дружества, от държавите членки, както и от всяко физическо или юридическо лице или сдружение.

Структура на оценката

Процедурата за разследване на чуждестранните субсидии ще включва предварителен преглед и — ако са налице данни за наличие на субсидия — задълбочено разследване.

1.Комисията ще преценява дали финансовата помощ от правителство на държава извън ЕС представлява чуждестранна субсидия по смисъла на регламента и дали тя нарушава единния пазар.

2.Ако това е така и когато е оправдано, Комисията ще претегля евентуалните положителни ефекти от чуждестранната субсидия спрямо нарушението на конкуренцията.

3.Когато отрицателните въздействия са повече от положителните, Комисията може да наложи    структурни или неструктурни компенсационни мерки на дружествата или да ги приеме като ангажименти, за да се отстрани нарушаването на конкуренцията (например продажба на определени активи или забрана на определено пазарно поведение).Като общо правило се счита, че субсидиите на стойност под 4 милиона евро за период от три години „е малко вероятно“ да доведат до нарушения на конкуренцията, докато субсидиите под прага на ЕС за държавна помощ de minimis не се считат за нарушаващи конкуренцията. 

В контекста на подлежащите на уведомяване концентрации и процедурите за възлагане на обществени поръчки Комисията може да разгледа чуждестранните субсидии, отпуснати до три години преди операцията. Регламентът обаче не се прилага спрямо приключени концентрации и обществени поръчки, започнати преди 12 юли 2023 г.

Във всички останали ситуации Комисията може да разгледа субсидиите, предоставени през предходните 10 години. При все това регламентът се прилага само за субсидиите, отпуснати през петте години преди 12 юли 2023 г., когато тези субсидии нарушават функционирането на единния пазар след началото на прилагането.

Следващи стъпки

С влизането в сила на РЧС ще се премине към решаващата фаза на прилагането му, като той ще започне да се прилага след шест месеца, считано от 12 юли 2023 г. Считано от тази дата, Комисията ще може да започва разследвания ex officio. На 12 октомври 2023 г. ще влезе в сила задължението дружествата да подават уведомление.

През следващите седмици Комисията ще представи проект на регламент за изпълнение, в който ще бъдат изяснени приложимите правила и процедури, включително формулярите за уведомяване за концентрации и процедури за възлагане на обществени поръчки, изчисляването на сроковете, процедурите за достъпа до преписката и поверителността на информацията. След това заинтересованите страни ще разполагат с 4 седмици, за да представят коментарите си по тези проекти на документи, преди правилата за изпълнение да бъдат финализирани и приети до средата на 2023 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар