четвъртък, 26 януари 2023 г.

Комисията предявява иск срещу България пред Съда на Европейския съюз, за да се гарантира развитието на ВЕИ


Европейската Комисия обяви, че предприема правни действия, за да гарантира развитието на енергията от възобновяеми източници в целия ЕС и да намали емисиите на парникови газове, енергийната зависимост и високите цени.Тя предявява искове срещу България и Словакия пред Съда на Европейския съюз с искане за налагане на финансови санкции в съответствие с член 260, параграф 3 от ДФЕС за това, че не са транспонирали в националното си законодателство Директивата на ЕС за енергията от възобновяеми източници (Директива (ЕС) 2018/2001).

Държавите членки трябваше да транспонират директивата до 30 юни 2021 г. До момента България и Словакия не са уведомили за никакви мерки за транспониране. През юли 2021 г. Комисията изпрати официални уведомителни писма на двете държави членки. През декември 2021 г., след като не получи уведомление за мерки за транспониране, Комисията изпрати мотивирани становища, в които призовава двете държави  да уведомят за всички свои мерки предприети за транспониране на директивата. Към днешна дата България и Словакия са единствените две държави членки, които не са уведомили за мерки за транспониране на директивата. Поради това Комисията предявява искове пред Съда на Европейския съюз срещу двете държави членки.

Европейската комисия напомня, че енергията от възобновяеми източници е ключов елемент от Европейския зелен пакт, както и централен стълб на плана REPowerEU. В качеството си на пазител на Договорите Комисията трябва да гарантира пълното и правилно транспониране на правото на ЕС в националното законодателство. Що се отнася до прилагането на преразгледаната Директива за енергията от възобновяеми източници, досега Комисията е започнала производства за установяване на неизпълнение на задължения срещу всичките 27 държави членки поради факта, че не са уведомили за мерки за пълното транспониране на директивата до крайния срок — 30 юни 2021 г.

Директивата за енергията от възобновяеми източници е приета през 2018 г. и осигурява правната рамка за развитието на енергията от възобновяеми източници в електроенергетиката, секторите на топлинната и хладилната енергия и транспорта в ЕС до 2030 г. В нея е поставена задължителна на равнище ЕС цел за 2030 г. най-малко 32 % от енергията да се произвежда от възобновяеми източници и се съдържат мерки, за да се гарантира, че подкрепата за енергията от възобновяеми източници е икономически ефективна, и да се опростят административните процедури за проектите за енергия от възобновяеми източници. Тя също така улеснява участието на гражданите в енергийния преход, като дава възможност за собствено потребление и създаване на общности за енергия от възобновяеми източници. Освен това в нея се определят конкретни цели за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници в секторите на топлинната и хладилната енергия и транспорта до 2030 г., където напредъкът на възобновяемите енергийни източници е по-бавен, отколкото в сектора на електроенергетиката. С директивата се укрепват и критериите за осигуряване на устойчивост на биоенергията.

Съгласно член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) ако съответната държава членка не се съобрази с мотивираното становище в срока, определен от Комисията, последната може да сезира Съда на Европейския съюз. Освен това съгласно член 260, параграф 3 от ДФЕС Комисията може да поиска от Съда на ЕС да наложи финансови санкции на държавите членки, които не са изпълнили задължението си да уведомят за мерките за транспониране на дадена директива.

За повече информация

Правила на ЕС за енергията от възобновяеми източници

Производство за установяване на нарушение


 

Няма коментари:

Публикуване на коментар