вторник, 17 януари 2023 г.

Пазар на природен газ: засилване на солидарността в ЕС чрез по-добра координация на покупките на газ

 

От края на 2022 г. е сила РЕГЛАМЕНТ(ЕС) 2022/2576 НА СЪВЕТА от 19 декември 2022 година относно засилване на солидарността чрез по-добра координация на покупките на газ, надеждни референтни показатели за цените и надежден трансграничен обмен на газ

1. С регламента се установяват временни правила и мерки за:

·  бързото създаване на услуга, позволяваща обединяване на търсенето и съвместно закупуване на газ от предприятия, установени в Съюза;

·   платформи за резервиране на вторичен капацитет и за прозрачност за съоръжения за втечнен природен газ (ВПГ) и за съоръжения за съхранение на газ; и

·  управление на претоварването на газопреносните мрежи.

2. С регламента се въвеждат временни механизми за защита на гражданите и икономиката от прекомерно високи цени чрез временен механизъм за управление на нестабилността в рамките на деня за прекомерните колебания на цените и ad hoc референтен показател за (ВПГ), който да бъде разработен от Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER).

3. С регламент се установяват временни мерки, случая на извънредна ситуация с природния газ за справедливо трансгранично разпределение на газ, за да се запази газът за клиентите в най-критично положение и да се гарантира предоставянето на трансгранични мерки за солидарност.

 

Постигане на по-добра координация на покупките на газ в Съюза, чрез прозрачност и обмен на информация

За тази цел:

·  предприятията за природен газ или предприятията, потребяващи газ, установени в Съюза, или органите на държавите членки, които възнамеряват да обявят търг за закупуване на газ или да започнат преговори с производители или доставчици на природен газ от трети държави за закупуване на газ с обем над 5 TWh/годишно, информират Комисията, за сключването на договор за доставка на газ или на меморандум за разбирателство или за обявяването на търг за закупуване на газ.

·  уведомлението се дава най-малко шест седмици преди предвиденото сключване или обявяване или в рамките на по-кратък срок, при условие че преговорите са започнали по-близо до датата на подписване на договора, но не по-късно от две седмици преди предвиденото сключване или обявяване.

Ако Комисията счете, че съвместното закупуване или че обявяването на търг за закупуване на газ или планираните покупки на газ могат да имат отрицателно въздействие върху вътрешния пазар, върху сигурността на доставките или върху енергийната солидарност, тя може да отправи  препоръки към предприятията за природен газ или предприятията, потребяващи газ, установени в Съюза, или органите на държавите членки да обмислят подходящи мерки.

 

Участие в обединяването на търсенето и съвместното закупуване

·  Участието в обединяването на търсенето и съвместното закупуване следва да е открито и прозрачно за всички предприятия за природен газ и предприятия, потребяващи газ, установени в Съюза, независимо от заявения обем. Предприятията за природен газ и предприятията, потребяващи газ, са изключени от участие като доставчици, производители и купувачи в обединяването на търсенето и съвместното закупуване, ако те са:

а) обект на ограничителните мерки на Съюза, приети съгласно член 215 от ДФЕС, по-специално ограничителни мерки на Съюза, приети с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, или във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна;

б) пряко или непряко собственост или под контрола или действат от името или по указание на физически или юридически лица, образувания или органи, спрямо които се прилагат такива ограничителни мерки на Съюза; или

в) пряко или непряко собственост или под контрола или действат от името или по указание на Руската федерация или нейното правителство, или на каквото и да е руско физическо или юридическо лице или образувание или орган, установени в Русия.

 

·  Въвеждат се договорни задължения, с които да се гарантира, че никакви финансови средства или икономически ресурси, произтичащи от участието в процеса на съвместно закупуване, организиран от доставчика на услуги, не се предоставят пряко или непряко, или в полза на физически или юридически лица, образувания или органи, които са:

 

а) обект на ограничителните мерки на Съюза, приети съгласно член 215 от ДФЕС, по-специално ограничителни мерки на Съюза, приети с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, или във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна;

б) пряко или непряко собственост или под контрола или действат от името или по указание на физически или юридически лица, образувания или органи, спрямо които се прилагат такива ограничителни мерки на Съюза; или

в) пряко или непряко собственост или под контрола или действат от името или по тяхно указание на Руската федерация или нейното правителство, или на каквото и да е руско физическо или юридическо лице или образувание или орган, установени в Русия.

 

 

·  Държавите членки или другите заинтересовани страни могат да предоставят помощ за осигуряване на ликвидност, включително гаранции, на участниците в процеса на съвместно закупуване, организиран от доставчика на услуги, в съответствие с правилата за държавна помощ. Това може да включва гаранции за покриване на нуждите от обезпечения или за покриване на риска от допълнителни разходи вследствие на неплатежоспособност на други купувачи по същия договор за съвместно закупуване.

·  Предприятията за природен газ и предприятията, потребяващи газ, установени в рамките на договарящите се страни от Енергийната общност, могат да участват в обединяването на търсенето и съвместното закупуване, при условие че са налице необходимите мерки или договорености, които да им позволят да участват в обединяването на търсенето и съвместното закупуване съгласно регламента.

 

Доставки на природен газ, изключени от съвместното закупуване

Доставките на природен газ с произход от Руската федерация не подлежат на съвместно закупуване, включително доставките на природен газ, които влизат в държавите членки или договарящите се страни от Енергийната общност през следните входни пунктове:  


a)            Greifswald

б)            Lubmin II

в)            Imatra

 г)            Narva

 д)           Varska

 е)           Lihamaa

 ж )         Sakiai

 з)            Kotlovka

 и)            Kondratki

 й)            Wysokoje

 к)            Tieterowka

 л)            Мозир

 

м)           Кобрин

 н)           Суджа (RU)/Украйна

 о)           Белгород (RU)/Украйна

 п)           Валуйки (RU)/Украйна

 р)           Серебрянка (RU)/Украйна

 с)            Писаревка (RU)/Украйна

 т)            Сохрановка (RU)/Украйна

 у)            Прохоровка (RU)/Украйна

 ф)           Платово (RU)/Украйна

 х)            Странджа 2 (BG) /Malkoclar (TR)

 

   В регламента са изброени и   мерки за предотвратяване на прекомерно високи цени на газа и прекомерна нестабилност в рамките на деня на пазарите на енергийни деривати, което включва и  Механизъм за управление на нестабилността в рамките на деня, на базата на горна и долна ценова граница („ценови граници“), подробно описан в регламента.

 

Оправомощаване на ACER да събира и публикува обективни данни за цените

Задачи и правомощия на ACER да изготвя оценки на цените и референтни показатели

1.  Не по - късно от 13.01.2023 г.   ACER следва да изготвяи публикува оценка на дневната цена на ВПГ. За целите на оценката на цената на ВПГ ACER системно събира и обработва пазарни данни за сделките с ВПГ.

2.   Не по-късно от 31 март 2023 г. ACER изготвя и публикува дневен референтен показател за ВПГ, който се определя въз основа на спреда между оценката на дневната цена на ВПГ и цената на сетълмент за договор с най-кратък срок за изпълнение на пазара TTF Gas Futures, определяна ежедневно от ICE Endex Markets B.V. За целите на референтния показател за ВПГ ACER системно събира и обработва всички пазарни данни за ВПГ.

3.   Чрез дерогация от член 3, параграф 4, буква б) от Регламент (ЕС) № 1227/2011 за участниците на пазара на ВПГ се прилагат задълженията и забраните на участниците на пазара от Регламент (ЕС) № 1227/2011 (REMIT). Правомощията, предоставени на ACER съгласно Регламент (ЕС) № 1227/2011 и съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 1348/2014, се прилагат и по отношение на участниците на пазара на ВПГ, включително разпоредбите относно поверителността.

 

Публикуване на оценките на цените на ВПГ и референтния показател за ВПГ

1.   Оценката на цената на ВПГ се публикува ежедневно и до не по-късно от 18:00 ч. централноевропейско време за оценката на окончателната цена на сделката. До 31 март 2023 г., в допълнение към публикуването на оценката на цената на ВПГ, ACER ежедневно публикува също така референтния показател за ВПГ до не по-късно от 19:00 ч. централноевропейско време или веднага щом това е технически възможно.

2.   За целите на оценката  ACER може да използва услугите на трета страна.

Предоставяне на пазарни данни за ВПГ на ACER

1.   Участниците на пазара на ВПГ предават ежедневно на ACER пазарни данни за ВПГ в съответствие със спецификациите, посочени в член 21, в стандартизиран формат, чрез висококачествен протокол за пренос и възможно най-близо до реално време, до степента, до която го позволяват технологиите, преди публикуването на ежедневната оценка на цената на ВПГ (18:00 ч. централноевропейско време).

2.   Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на момента, в който пазарните данни за ВПГ трябва да бъдат предадени преди ежедневното публикуване на оценката на цената на ВПГ. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 29 от регламента.

3.   Когато е целесъобразно, ACER, след консултация с Комисията, издава насоки относно:

а) елементите от информацията, която трябва да се докладва в допълнение към настоящите подробни данни за подлежащите на докладване сделки и основните данни съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 1348/2014, включително оферти „купува“ и „продава“; и

б) процедурата, стандартния и електронния формат и техническите и организационните изисквания за подаване на данни, които да се използват за осигуряване на изискваните пазарни данни.

 

4.   Участниците на пазара на ВПГ предоставят на ACER необходимите пазарни данни за ВПГ безплатно и чрез каналите за докладване, създадени от ACER, като използват, когато е възможно, вече съществуващи и налични процедури.


Няма коментари:

Публикуване на коментар