четвъртък, 16 май 2013 г.

Енергетика: Енергетиката на Европа - предизвикателства и решения

На 22 май в Брюксел ще се проведе заседание на Европейския съвет. Основната тема, която ще се обсъжда на съвета е сектор енергетика.Очаква се дискусията да се съсредоточи върху следните три теми:
1.приоритетното внимание,  което да се обърне на изграждането на вътрешния енергиен пазар и на  междусистемните връзки;
2необходимостта от поощряване на инвестициите в  модерни енергийни инфраструктури; и 
3.предизвикателствата във връзка с високите  цени на електроенергията.
В тази връзка ЕК публикува документ :

Принос на Комисията към заседанието на Европейския съвет на 22 май 2013 г.

В доклада се прави преглед на някои от предизвикателствата в енергетиката, пред  които е изправена Европа,  като  се набляга  върху  актуални  проблеми,  свързани  с  конкурентоспособността  на  икономиката.

 В приложения към доклада са дадени интересни данни и графики за прилагането на Третия пакет, развитието на европейския енергиен пазар, като част от световните пазари, зависимостта на Европа от външните доставчици на енергийни ресурси, развитието на ВЕИ, цени и ценообразуване и др.


Няма коментари:

Публикуване на коментар