сряда, 8 май 2013 г.

Банковите сметки и потребителите: Комисията предлага директива за разплащателните сметки


Европейската комисия публикува днес предложение за директива относно прозрачността и съпоставимостта на таксите за разплащателни сметки, условията за смяна на банкова сметка и достъпа до основна разплащателна сметка. Предложената директива се прилага за всички видове платежни сметки, открити в банки или други доставчици на платежни услуги, намиращи се в ЕС
Целта е да се гарантира равнопоставеност на гражданите на ЕС пред банките. Законодателството в областта на единния пазар осигури възможност на банките да извършват дейност в целия Съюз и да предлагат своите услуги през граница, но тази гъвкавост не се отнася за гражданите, които често не успяват да си открият сметка в друга страна от ЕС или лесно да прехвърлят сметката си от една банка в друга. Освен това потребителите често плащат по-скъпо за услугите, предоставяни от тяхната банка, и срещат трудности при получаването на яснота относно различните банкови такси. Целта е потребителите да бъдат по-добре информирани за банковите такси както преди, така и след откриването на банкова сметка и също така да могат да се прехвърлят към друг доставчик на банкови услуги, ако не са доволни. По този начин ще се подобри и конкуренцията в сектора на финансовите услуги на дребно, защото улесненото сравняване на банковите такси и лесната смяна на банките от страна на потребителите ще стимулира банките да предоставят нови услуги и да навлизат на нови пазари. Подобряването на прозрачността и съпоставимостта на банковите такси наред с по-лесната смяна на доставчик на платежни услуги би следвало да доведе до по-качествено предлагане и по-ниски цени за банковите сметки на потребителите. Същевременно повишената мобилност на клиентите и по-малкото пречки за навлизане на пазара, включително през граница, ще бъдат от полза за сектора на финансовите услуги.
Най-общо предложенията на Комисията обхващат три области:    


  • Смяна на банкова сметка: установяване на лесна и бърза процедура за потребителите, които желаят да сменят своята банка или доставчик на платежни услуги;

  • Достъп до разплащателни сметки: възможност за гражданите на ЕС да откриват разплащателна сметка, без да пребивават в страната, в която е установен доставчикът на платежни услуги. Освен това тези разпоредби ще позволят на всички потребители в ЕС, независимо от тяхното финансово състояние, да откриват разплащателна сметка, която им позволява да извършват основни операции, като например да получават своята заплата, пенсия и социални помощи или да плащат сметките си за комунални услуги и т.н.

Включените в предложението за директива мерки са насочени към:
1. Прозрачност на таксите за разплащателни банкови сметки
Съгласно предложената директива всички доставчици на платежни услуги трябва да предоставят на потребителите следния набор от документи:

  • списък с най-разпространените услуги и таксите, налагани за всяка от тях;
  • справка за таксите, налагани от доставчика през последните дванадесет месеца за услугите по разплащателната сметка;
  • по искане на клиента, речник с терминологията в областта на разплащателните сметки.

Тези документи следва да бъдат изготвени, използвайки стандартна терминология и стандартен формат, за да се улесни сравняването на офертите на различни доставчици на платежни услуги.
Предложението включва също така изискване за създаването на поне един независим уебсайт във всяка страна от ЕС с информация за таксите, налагани от различните доставчици на платежни услуги. Това ще даде възможност на потребителите да сравняват лесно предлаганите на пазара цени и условия по разплащателните сметки.
2. Смяна на банкова сметка
С предложената директива ще се улесни и процесът за смяна на банкова сметка. Когато даден потребител желае да прехвърли всички или част от действащите по неговата сметка периодични платежни нареждания (напр. кредитни трансфери или директни дебити) към друга сметка, доставчиците на платежни услуги следва да се заемат с всички формалности по прехвърлянето. Потребителите могат да поискат и прехвърляне на остатъчната наличност по старата сметка и нейното закриване.
 Основните стъпки при процедурата за смяна на сметката switching, са посочени на схемата:

 
Потребителят е достатъчно само да осъществи контакт с доставчик на платежни услуги, и да заяви, че иска да прехвърли сметката си при него. Това е единствената стъпка, която потребителят трябва да направи;
Доставчикът следва да се погрижи за следващите стъпки, в това число:
1.Да осъществи връзка с предишния доставчик на разплащателна услуга и да го помоли да прехвърли данните на клиента и да затвори нарежданията за периодичните преводи standing orders;
2.Да създаде нови нареждания за периодични преводи и да приеме директни дебити,
3.Да информира трети страни, като работодател, доставчик на социални осигуровки, газ, електричество, телефон, интернет доставчици, за промяна на номера на платежната сметка на потребителя.
Доставчиците на платежни услуги следва да приключат процедурата в рамките на 15 дни (30 дни, ако смяната се извършва между доставчици, намиращи се в различни страни от ЕС), като тази услуга се предоставя безплатно.
Накрая от доставчиците на платежни услуги ще се изисква да предоставят на потребителите подходяща информация за правото им да сменят своята банкова сметка и съответната процедура за това.
3. Достъп до разплащателни сметки:
С предложената директива ще се даде възможност на потребителите в Европа да откриват разплащателна сметка при всеки доставчик на платежни услуги в ЕС, дори когато доставчикът се намира в страна, в която потребителят не пребивава постоянно.
Освен това потребителите ще имат право на достъп до основна разплащателна сметка независимо от местопребиваването им в ЕС или тяхното лично финансово състояние. Държавите — членки на ЕС, трябва да гарантират, че поне един доставчик на платежни услуги предлага основни разплащателни сметки на тяхната територия и да информират обществеността за съществуването на тези сметки. На доставчиците на платежни услуги няма да бъде позволено да използват финансовото състояние на дадено лице като основание да откажат откриването на банкова сметка.
В директивата се посочват основните услуги, които ще се предоставят чрез тези сметки, в т.ч. теглене на пари в брой, банкови преводи и издаване на дебитни карти. По основните разплащателни сметки няма да бъдат позволени овърдрафти или кредитни услуги.
Видео от пресконференцията при представяне на директивата
Повече информация за директивата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар