сряда, 8 май 2013 г.

Енергетиката отново ще се дискутира от Европейския съветНа 22 май 2013 г. в Брюксел ще се състои поредното заседание на Европейския съвет. На срещата лидерите на ЕС ще обсъждат енергетиката и данъчните измами и укриването на данъци.
По този повод председателят на ЕК публикува отворено писмо до членовете на Европейския съвет, което гласи.
Уважаеми колеги,
Ще се срещнем в Брюксел на 22 май, за да обсъдим два важни и актуални въпроса — енергетиката и данъчните измами и укриването на данъци. Тъй като времето за обсъждане ще бъде ограничено, прецених, че би било полезно преди нашата среща да Ви изпратя малко съпътстваща информация по двете теми.
Както ще видите от приложената информация, въпреки че енергийният микс се различава значително между различните държави членки, те всички са изправени пред сходни предизвикателства.  С тях можем да се справим по-добре, ако действаме заедно. Цените на енергията са много различни в различните части на ЕС, тъй като пазарът ни е разпокъсан. Неизползването на потенциала на енергийната ефективност означава, че предприятията и потребителите плащат повече, отколкото е нужно, за доставената им енергия. Част от решението за високите цени на енергията е в ръцете ни — при условие, че завършим вътрешния енергиен пазар и приложим съществуващото законодателство. Дискусиите ни следва да се основават на заключенията от февруари 2011 г. и да дадат нов тласък на политиката. На срещата ще предложа някои насоки за политиката. 
От жизненоважно значение за тази цел е да се завърши изграждането на напълно функциониращ, взаимосвързан и интегриран вътрешен енергиен пазар. Той е от решаващо значение за конкурентоспособността на Европа и не трябва да се разпокъсва. 
Понастоящем трябва спешно да се приключи транспонирането и прилагането на третия законодателен пакет в областта на енергетиката.  В същия дух трябва да предприемем спешни мерки за улесняване на устойчивите частни и публични инвестиции, включително на равнище ЕС, в енергийната ни инфраструктура, която е гръбнакът на вътрешния трансграничен енергиен пазар. Освен това трябва да продължим да подсилваме вътрешната и външната диверсификация на доставките. Това включва намирането на нови международни източници и поддържането на единна европейска позиция по въпросите от глобален характер в областта на енергетиката. Необходимо е също да се възприеме по-координиран подход между държавите членки по отношение на увеличаването на дела на енергията от възобновяеми източници, а също и балансиран подход в целия Съюз по отношение на използването на потенциала на неконвенционалните въглеводороди.


Всичко това е от решаващо значение за повишаване на конкурентоспособността на нашите предприятия, за стимулиране на устойчивия растеж, за предприемане на ответни мерки спрямо промените в световната енергетика и за ограничаване на нарастването на цените на енергията. Трябва да действаме незабавно, в съответствие с предходните заключения на Европейския съвет, и да дадем политически тласък на най-високо равнище.
Вторият въпрос — данъчните измами и укриването на данъци, бързо добива все по-голямо значение в обществените дебати, и то с основание. Във време на фискална консолидация държавите членки не извличат максимална полза от данъчните приходи, които биха могли да съберат, и въпросът за справедливостта се повдига неизбежно.  От приложената съпътстваща бележка се вижда необходимостта държавите членки да вземат решения по внесените в Съвета ключови предложения, като например Директивата относно данъчното облагане на доходите от спестявания, и да използват по-интензивно вече въведените инструменти на политиката, включително да изпълнят амбициозно плана за действие на Комисията за засилване на борбата с данъчните измами и укриването на данъци и двете препоръки относно данъчните убежища, и агресивното данъчно планиране.
В продължение на няколко години ЕС поставя принципа на автоматичния обмен на информация в основата на своя подход.  Важно е той да се приложи за всички форми на доход.  Поради това с удоволствие Ви съобщавам, че Европейската комисия ще представи законодателно предложение за разширяване на обхвата на автоматичния обмен съгласно Директивата за административното сътрудничество.  По този начин ще се обезпечи пълното и последователно обхващане на всички съответни видове доходи във всички държави членки.  Като се опираме на предприетите на равнище ЕС мерки, заедно следва да постигнем съгласие по силна и координирана позиция на ЕС в рамките на Г-8, Г-20 и ОИСР, за да се превърне автоматичният обмен на информация в нов световен стандарт.
С нетърпение очаквам да обсъдя с Вас тези важни въпроси на нашата среща.
Жозе Мануел БАРОЗУ
До членовете на Европейския съвет

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

Няма коментари:

Публикуване на коментар