четвъртък, 2 май 2013 г.

Как да се стимулира предприемачеството?България е в криза, в България пазарът не функционира добре, в България безработицата сред младите е висока, в България малките и средни предприятия постепенно изчезват от пазара. Все твърдения, които едва ли някои ще оспори.
Проблемът не е в това дали тези твърдения са верни, а как те да се решат и то чрез мерки, които да създават условия за развитие на предприемачеството и то това предприемачество, което създава най-много работни места чрез създаване  и развитие на малки и средни предприятия (МСП). Защото МСП са тези, които могат да доведат до разширяване на пазара и конкуренцията. Резултатът от присъствието на МСП на пазара е в  това, че те от една страна създават нови работни  места, а от друга предлагат на потребителите разнообразен избор от стоки и услуги по - гъвкави са и могат да запълват малките ниши на пазара.
Сега малкият бизнес е „оплетен“ от административни изисквания и процедури и безспорно  първата стъпка е те да се премахнат. Втората стъпка е да се осигури достъп до финансиране, евентуално чрез целеви фондове за подпомагане  на малки и средни предприятия (според правилата за държавните помощи). 
Но, това са все мерки, които биха останали на книга, ако не се осъзнае, че в основата на развитието на малкия бизнес, стои Предприемачът. Фигурата на предприемача и неговото желание да развива бизнес е от огромно значение, защото често, за да осъществи идеите си той трябва да поеме голям личен риск, много често използва  лични средства  и не на последно място да вложи големи и непосилни ежедневни усилия, за да оцелее на пазара. В момента на фона на стотиците, ако не и хиляди фалирали малки предприятия, точно дребният предприемач е загубил надеждата, че може да развива успешно дейност. А усилията точно на тази предприемаческа прослойка в момента може да доведе до така желания икономически растеж. Това е основното предизвикателство - как да се вдъхне доверие и да се развие предприемаческия потенциал на тези обезверени хора.
И това не е само български проблем. Според изследване на Евробарометър това е  характеристика на предприемачеството в целия ЕС. Затова е и  подетата инициатива от Европейската комисия, която  предложи  със специално Съобщение от 9 януари 2013 г. План за действие за подкрепа на  предприемачите и за решителни промени в предприемаческата култура на европейските граждани. От този план всяка държава-членка може да извлече полезни идеи и инициативи, за да постигне на практика разгръщане на националния си предприемачески потенциал.  
България също може да се възползва от тези инициативи, тъй като в  плана са застъпени шест основни области, в които ЕК предлага съвместно с държавите- членки да се предприемат целенасочени  действия, които да доведат до осигуряване на  благоприятна среда за развитие на предприемачеството:

Кои са основните акценти:

Ролята на образованието

В плана се подчертава възловата роля на образованието и обучението за израстването на нови поколения предприемачи. Предвиждат се конкретни мерки за подпомагане на начинаещи предприемачи сред младежите, жените, хората в напреднала възраст, мигрантите и безработните. В плана са заложени и мерки за преодоляване на пречките пред предприемачеството, включително амбициозни стъпки за улесняване на стартиращи и нови предприятия, за по-успешно прехвърляне на собствеността върху предприятията, по-добър достъп до финансиране и възможности да се даде втори шанс на добросъвестни предприемачи, изпаднали в несъстоятелност.
  Комисията ще:

Разработи пан-европейска предприемаческа инициатива за обучение за анализ на въздействието, обмен на знания, разработване на методики и партньорско наставничество между участници от държавите-членки;

Засили сътрудничеството с държавите-членки за извършване на оценка за въвеждане на обучение по предприемачество във всяка страна и за подпомагане на публичните администрации, които желаят да се учат от успешните предприемачи;

Създаде, съвместно с ОИСР, рамка с насоки за насърчаване на развитието на предприемаческите училища и институциите за професионално образование и обучение.

Подкрепи успешните механизми за създаването на университет за стартиране и развитие на бизнес и създаване на връзки между университетите и бизнеса за да се разрешават ефективно възникващи ключови предизвикателства пред обществото.Държавите-членки се приканват:

•Да вградят в учебните програми за началното, средното професионално и висше образование, както и при образователните програми за „знания за възрастни“, които да допринасят за придобиване  на ключовата компетентност "предприемачество" преди края на 2015 г..

•Да предлагат възможност на младите хора да имат поне един практически предприемачески опит преди да напуснат задължителното образование, например да стартират „мини компания“, да  са подготвяли  предприемачески проект за компания или социален проект

• Да увеличат обучението по предприемачество за млади хора и възрастни с помощта на средства от структурните фондове в съответствие с националните планове за работа, особено като средство за втори шанс за образование за тези, които не са ангажирани в областта на образованието, заетостта или обучението.

• Да насърчават изработването на предприемачески модули за обучение на младите хора, участващи в националните схеми за подпомагане  на младежта.Създаване на среда, в която предприемачите могат да се развиват и растат

Достъп до финансиране — освен засилване на съществуващите финансови инструменти, Комисията предлага също така да се създаде европейски пазар за микрофинансиране и да се опростят данъчните структури, за да могат МСП да привличат средства чрез преки частни инвестиции (например миниоблигации, групово финансиране и инвестиции от бизнес ангели).Достъпът до финансиране представлява едно от най-значителните ограничения върху растежа и предприемачеството в Европа. Предприемачите имат особени трудности при набирането на средства в ранните етапи на бизнеса си.

Комисията ще:

•Финансира  програми, насочени към развитието на пазара за микрофинансиране в Европа, както и ще предостави ресурси за микро-финансиране на разположение на държавите-членки и регионите.

•Улеснява прекия  достъп на МСП до капиталовия пазар чрез развитие на режим на ЕС за места, специализирани в търговия с акции и облигации, издадени от малките и средни предприятия (МСП развиващите се пазари). за да могат МСП да привличат средства чрез преки частни инвестиции (например миниоблигации, групово финансиране и инвестиции от бизнес ангели).Държавите-членки се приканват:

• Да направят оценка на необходимостта от изменение на действащото национално финансово законодателство с цел улесняването на нови, алтернативни форми на финансиране на стартиращи фирми и малки и средни предприятия като цяло, по-специално по отношение на платформи за публично финансиране, както и да преценят необходимостта от опростяване на данъчното законодателство като се стимулира по-нататъшното развитие на алтернативни финансови пазари: например инвестиции от бизнес ангели.

•Да оптимизират използването на структурните фондове, за да се създадат схеми за подпомагане за микрофинансиране в рамките на ЕСФ и ЕФРР.Подкрепа през решаващите етапи в жизнения цикъл на предприятието 

Според анализа на ЕК близо половината предприятия преустановяват своята дейност през първите пет години след създаването си. Фирмите често не разполагат с подходяща бизнес среда, която да им помага да растат. Като се имат предвид ограничените си ресурси и опит, малките и новосъздадените предприятия страдат повече от високите разходи за спазване на изискванията, произтичащи от комплексното  данъчно законодателство и тромавите процедури за данъчно отчитане, в сравнение с големите корпорации. Освен това, в повечето страни от ЕС, правните рамки за социална сигурност на самостоятелно заетите лица се различават съществено от тази на заетите.

За да се подпомогне предприемачите в ключови фази на техния жизнен цикъл и да им се помогне да растат

Комисията ще:

•Идентифицира и насърчава най-добрите практики на държавите – членки с оглед създаване на по-благоприятна фискална среда за предприемачеството;

•Подкрепя сътрудничеството между клъстери и бизнес мрежи;

•Укрепва партньорствата и възможностите на Enterprise Europe Network с приемащи организации, единични звена за контакт и всички организации за подпомагане на МСП, за да се разпространява информацията за инициативите на ЕС, източниците на финансиране и подкрепата за иновациите.

•Насърчава готовността на държавите-членки да увеличават инвестициите за предприемачи и малки и средни предприятия, както и да помогне на фирмите да се възползват пълноценно от единния пазар и достъпа до пазари в трети страни;

•Преразгледа правилата, забраняващи заблуждаващите  търговски практики и засили мерките за правоприлагане срещу такива практики в трансгранични случаи.

•Работи за отключване на пълния потенциал на единния цифров пазар за малките и средни предприятия чрез преодоляване на съществуващите бариери пред трансграничния онлайн бизнес.

•Продължи развитието на програмата "Еразъм" за млади предприемачи, за да отговори на нарасналото търсене за участие в ЕС и ще насърчава обмена на млади предприемачи между ЕС и трети страни.

•Помогне на държавите-членки да разработят интегрирани схеми за подпомагане чрез организиране на семинари, финансирани от ЕСФ "Техническа помощ".

•Продължи разработването на бизнес портала "Вашата Европа" с попълване на информация за единния пазар от страна на Комисията и държавите-членки.

Държавите-членки се приканват:

•Да оптимизират националната си данъчна администрация, така че тя да е по-благоприятна на ранния етап от развитието на бизнеса.

•Да насърчат координацията на данъците, за да се гарантира, че несъответствията в данъчното третиране не води до двойно данъчно облагане или други вредни данъчни практики, затрудняващи трансграничния бизнес и трансграничните инвестиции на рисков капитал.

•Да преоценят корпоративните данъчни режими за доходите, за да се ограничат загубите от удръжки.

•Да ​​обмислят прилагането от 2013 г. предложената възможност за малкия бизнес да се прилага схема за отчитане на касова основа на ДДС. Да приемат мерки за подкрепа на комерсиализацията на иновациите, научните изследвания и проектите за развитие, като се вземат предвид специалните предизвикателства пред новоучредените дружества.

•Да обмислят вариант за собствениците на нови предприятия да могат да поискат корекции на графиците за плащане на социалните вноски.

•Да се възползват в пълна степен от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и да осигурят подкрепа за стартиране на бизнес и развитие на схеми за професионален обмен на предприемачи и посещения на ферми.

Разгръщане на нови възможности за бизнеса в цифровата епоха

МСП се разрастват двойно и тройно по-бързо, когато използват информационни и комуникационни технологии. Осигуряването на по-голяма подкрепа за уеб-базирани стартиращи предприятия и за усъвършенстване на уменията може да помогне както на уеб предприемачите, така и на предприятията с по-традиционни форми на дейност.

Уеб предприемачите представляват специфична категория предприемачи, които създават нови цифрови услуги и продукти, използвайки мрежата като незаменим компонент. Уеб стартиращи фирми са склонни да растат по-бързо от други фирми в експоненциален мащаб, което се изразява в по-високи печалби, но също така и в поемане на по-високи рискове. Уеб стартиращи фирми са по-евтини, и бариерите за навлизане на пазара са ниски, което ги прави атрактивно средство за започване на предприемаческа кариера. Поради тези причини уеб предприемачите изискват и съответни мерки за подкрепа свързани със структурно укрепване на старта на уеб предприемачеството.

Инвестирането в цифрови технологии вече не е избор: днес компаниите могат да бъдат конкурентноспособни само ако използват цифровите технологии и се включат в „цифровия свят“. Цифровите предприемачи са тези предприемачи, които използват напълно цифрови продукти и услуги, включително "изчислителни облаци", за да преосмислят своите бизнес модели и да подобрят своята конкурентоспособност. Инициативите на ЕС "Интелигентно  използване на информационните технологии и интеграция на МСП в индустриалните вериги за създаване на стойност в глобален мащаб", както и електронните умения ще насърчи навлизането на цифровите технологии и ще  свържат малките предприятия с цифровия свят.Комисията възнамерява да помогне на предприемачите и МСП да се възползват в пълна степен от потенциала на информационните и комуникационни технологии и интелигентното използване на тези технологии като:

•Насърчава събирането на база данни от знания за основните пазарни тенденции и иновативни бизнес модели, чрез създаване на онлайн механизми за наблюдение на пазара и индекса за развитието на пазарите на дребно, в сътрудничество с основните заинтересовани страни, за да улесни диалога и да доведе до обща програма за действие;

•Повишава осведомеността за ползите от новите цифрови нововъдения чрез общоевропейска информационна кампания насочена към предприемачите и МСП;

•Подпомага изграждането на мрежи, които да спомагат за появата и подкрепата на нови бизнес идеи, като например: създаването на Европейска мрежа „Ментори за обучение“, консултации и ръцете на треньор за това как да правят бизнес в цифровата епоха и организиране на срещи между заинтересованите страни, за да се проучат нови партньорства. Стартиране на конкретни действия за Интернет предприемачи като:

1.Партньорство между стартиращи предприятия в Европа Start-up Europe Partnership;

2.Клуб на Уеб предприемачи Leaders Club

3.Европейска мрежа за подпомагане на уеб бизнес;

4.Ускоряване на потока от рисков капитал и публично финансиране

5.Стимулиране на появата на Масови онлайн открити курсове Massive Online Open Courses и създаването на платформи за изграждане на наставнически умения.

•Укрепва компетентности и умения, засилва електронните умения  и предприема действия за подобряване на лидерските умения, научните и творчески дисциплини, управленските и предприемачески умения, за да се отговори на развитието на новите технологични пазари.Държавите-членки се приканват:

•На ранен етап да укрепват националната или регионална подкрепа за уеб стартиращи предприятия и технологичните стартиращи фирми и да насърчават алтернативно финансиране;

•Да насърчават достъпа на предприемачите до отворени данни и до голямото  количество събрани публични и индустриални данни, обезпечени с програми, като например културни данни, Europeana.

•Да подкрепят най-талантливите предприемачи, например чрез насърчаване на най-способните студенти, завършили вече образованието си,  да започнат кариерата си в стартиращи фирми.

•Да подкрепят  бързото приемане на инициативи, като например реформа за защита на данните и предложението за общо европейско право за продажбите (което ще намали бариерите пред усвояването на изчислителни облаци в ЕС).

•Да осигурят най-добро използване на европейските фондове за уеб и цифрово предприемачеството.По-лесно прехвърляне на собствеността върху предприятията

Според проучване на ЕК всяка година около 450 000 фирми с 2 млн. работници и служители прехвърлят предприятия на новите собственици в цяла Европа. Този процес понякога е толкова труден, че  при този бизнес трансфер всяка година се губят около 150 000 компании с 600 000 работни места. Основните пречки пред лесното прехвърляне на собствеността са регулаторни или данъчни тежести, липсата на информираност за необходимите изисквания  и прозрачността на  пазарите  за такива сделки, както и дългите периоди от време, необходими за съобразяване с формалностите. Кандидат-предприемачите трябва да знаят, че придобиването на "действащо предприятие" може да бъде привлекателна алтернатива за започване на нов бизнес. Трансферите трябва да се осъществяват  по-лесно, както за предприемача, който желае да продаде бизнеса си така и за   приобретателя.

За да разреши тези проблеми Комисията ще:

•Разработи насоки относно най-ефективните програми и най-добрите практики, за да направи прехвърлянето на предприятия по-лесно, включително като определи мерки за задълбочаване и разширяване на пазарите за предприятията, картографиране на наличните програми в Европа и предложи необходимите действия за премахване на оставащите възможни бариери пред трансграничните бизнес преводи .

Държавите-членки се приканват:

•Да подобрят правните, административни и данъчни разпоредби при прехвърляне на бизнеса.

•Да използват съществуващите европейски фондове за подкрепа на предприемачите при  прехвърляне на малки и средни предприятия;

•Да подобрят информацията  и съветите за прехвърляне на предприятията, както и да подобрят събирането на данни и мониторинг на бизнес преводите.

•Да гарантират публичност чрез изграждане на  платформи за бизнес трансфери и пазари и дават началото на кампании за повишаване на осведомеността сред потенциални продавачи и купувачи на жизнеспособни предприятия.

•Да обмислят преразглеждане на данъчната нормативна уредба по отношение на нейното въздействие върху ликвидността на малкия или среден семеен бизнес в случай на правоприемство на собствеността.Превръщане на провала в успех: Втори шанс за добросъвестни предприемачи, изпаднали в несъстоятелност 

Според данните на ЕК до момента по-голямата част (96%) от фалитите на МСП  са поради поредица от закъснели плащания или други обективни проблеми – с други думи това са "честни неуспехи“, настъпили без  никакви измами от страна на предприемача. В същото време изследванията показват, че предприемачи с "втори начало" са по-успешни и такива фирми живеят по-дълго в сравнение със средния живот на стартиращи нови фирми. Освен това те растат по-бързо и наемат повече работници. Според предложенията на ЕК провалът в областта на предприемачеството, не би трябвало да доведе до своего рода "доживотен затвор" и забрана за всякаква бъдеща предприемаческа дейност, а трябва да се разглежда като възможност за обучение и подобряване.

В тази връзка Комисията представя предложение за модернизиране на регламента относно производството по несъстоятелност, при което да  се гарантира възможност за трансгранично преструктуриране на предприятията и улесняване на подаването на искове в друга държава-членка. Освен това Комисията ще представи съобщение относно нов европейски подход към фалита на предприятия и обявяването им в несъстоятелност, за да се създаде по-благоприятна бизнес среда чрез подобряване на ефективността на националните закони за несъстоятелност, включително продължителността и разходите свързани с  периода на освобождаване от отговорност от фалит.

Комисията също така ще

• Започне обществена консултация, за да събере мнения от заинтересованите страни относно фалита на предприятия и несъстоятелността, включително за даване на втори шанс на „добросъвестните длъжници“ и за съкращаване на срока за погасяване.

Държавите-членки се приканват:

• Да намалят времето за освобождаване и за уреждане на задълженията (ако е възможно) за добросъвестни  предприемачи след обявяване в несъстоятелност до максимум три години считано от 2013г.

•Да предлагат услуги в подкрепа на бизнеса за ранно преструктуриране, съвети за предотвратяване на фалити, включително и как  малките и средни предприятия да се преструктурират и да започнат отново.

• Да осигурят на фалирали предприемачи консултантски услуги за управление на дълга и да улеснят икономическото и социално включване, както и да разработят  програми за наставничество за обучение и работа в мрежа за  бизнес „второ начало“. 

Опростяване  на регулаторната и административна  тежест

Комисията ще продължи упорито да работи за намаляване на регулаторната тежест, тъй като все още почти три четвърти от европейците считат, че е твърде трудно да започнат свой собствен бизнес, поради административните усложнения. Много повече се оплакват от тежки регулаторни тежести, наложени върху управлението на бизнеса.

Комисията заявява, че намаляването на регулаторната тежест остава от първостепенно значение за политическия й дневен ред.

Комисията ще:

•Продължи да работи упорито за намаляване на регулаторната тежест в предложеното законодателство на ЕС, особено в области, където тези тежести са най-високи.

•Посочи как ще преразгледа и ревизира регламента на ЕС за намаляване на тежестта в областите, определени като "първите десет най-обременителни":

•Предложи законодателство за премахване на тежките изисквания за общественото удостоверяване на документи, с които МСП трябва да се справят при провеждане на трансгранична дейност в рамките на вътрешния пазар.

•Създаде работна група за оценка на специфичните нужди на предприемачите със свободни професии, свързани с опростяването, интернационализацията или достъпа до финансиране.

•Наблюдава напредъка чрез единични звена за контакт съгласно Директивата за услугите и ще насърчава държавите-членки да предприемат по-добър ориентиран към бизнеса подход.

•Предприеме действия, за да гарантира, че повече фирми да получават помощ чрез SOLVIT, когато са лишени от правата си в рамките на единния пазар от страна на публичните органи.

Държавите-членки се приканват:

•Да намалят времето за лицензиране при започване на дейност до един месец от края на 2015 г..

•Да приложат в пълна степен "Европейския кодекс за най-добри практики за улесняване на достъпа на МСП до обществени поръчки" от 2013.

•Да продължат с модернизирането на пазарите на труда чрез опростяване на трудовото законодателство и разработването на гъвкави условия на труд, включително и на непълно работно време.

•Да разширят единични звена за контакт Points of Single Contact за повече икономически дейности и да ги направят по-лесни  за употреба.

•Да изградят "едно гише за предприемачи" "one-stop-shops for entrepreneurs", чрез което да се съберат на едно място всички услуги в подкрепа на бизнеса, включително наставничество, съвети и улесняване на достъпа до конвенционално и неконвенционално финансиране, достъп до "инкубатори" и "бизнес ускорители" и подкрепа за ранна интернационализация на младите предприятия.Мерки за развитие на култура на предприемачеството в Европа: Насърчаването на новото поколение предприемачи

Основните мотиви на европейците за да стартират собствено предприятие е желанието за собствена реализация,  гъвкавост на работното време и мястото на работа, добри рамкови условия. За да са успешни МСП е необходима радикална промяна на европейската култура и представите за предприемачеството. Необходимо е повече публичност на успехите и на преден план да се изведе приноса на МСП  за благоденствието в Европа и значимостта на  една предприемаческа кариера.

За да се справи с тези предизвикателства Комисията ще:

•Създаде, в рамките на "Седмицата на МСП" в цяла Европа инициативата "Ден на предприемачеството в ЕС" насочена към ученици в тяхната последна година от средното образование.

Държавите-членки се приканват:

•Да засилят дейностите за насърчаване на предприемачеството чрез  избиране  на известни предприемачи като национални посланици на предприемачеството, които да се превърнат "лицето на предприемачеството" в страните си.

•Да разгледат внимателно  различните бизнес модели и правни режими в националните или местни схеми за подкрепа на бизнеса, както и развитието на социалното предприемачество образованието  и обучението.В програмата за стимулиране на предприемачеството ЕК също се фокусира върху различни демографски групи, които са по-слабо представени сред предприемачите от стартиращите фирми - най-често това са младежи, жени, лица с увреждания, мигранти и безработни. Идеята е и за тях да се отварят пътища за предприемачество и създаване на работни места за тях. Да се стимулират техните творчески и новаторски способности чрез икономически и социални мерки.

Жените

Развитие на предприемаческия потенциал на жените 

Според изследването на ЕК  жените представляват 52% от общото европейско население, но само една трета от тях са самостоятелно заети лица или са стартирали бизнес в ЕС. Жените представляват и имат голям предприемаческия потенциал в Европа и в тази връзка.

Комисията ще:

•Създаде за цяла Европа бизнес платформа за он-лайн наставничество, консултантски, и образователни услуги предназначена за жените предприемачи. Целта на платформата е да подкрепи и разшири обхвата на предприемачеството сред жените на национално и регионално равнище чрез насърчаване на обмена на най-добри практики между държавите-членки.

Държавите-членки се приканват:

•Да проектират и приложат национални стратегии, чиято цел е да се увеличи дела на жените предприемачи;

•Да съберат данни за пола на предпиремачите;

•Да разширят мрежите на посланици за „женско предприемачество“  и наставници за жените предприемачи;

•Да прилагат политики, които дават възможност на жените да постигнат адекватен баланс между работата и личния си живот.Хора в напреднала възраст - пенсионери

Отново според проучването на ЕК между 1990 г. и 2010 г. делът на гражданите на възраст над 50 години се е увеличил в Европа от 32,1% до 36,5% и средната възраст на населението на Европа се очаква да нарасне през следващите десетилетия. За в бъдеще възрастните хора ще са ценен ресурс за предприемачество. Старшите и пенсионирани предприемачи също могат да бъдат ценен ресурс от знания за другите предприемачи.

Комисията ще

•Помогне за осъществяване на реален  обмен на най-добри практики, като подпомага висши мениджъри и предприемачи да стават наставници на новите предприемачи, както и ще подкрепя взаимното наставничество между предприемачите от различните поколения, които могат да обменят жизненоважни умения: например ИКТ грамотност и опита на възрастните хора.

Държавите-членки се приканват:

•Да поощряват висшите предприемачи, интересуващи се от трансфер на ноу-хау и да улеснява връзката между предприемачи с опит и  неопитни предприемачи.

•Да се уверят, че участието на опитни предприемачи и пенсионерани  ръководители не засяга перспективите за пенсиониране.

Мигрантите

ЕК отчита, че мигрантите в ЕС също могат да представляват важен източник за потенциални предприемачи в Европа. Според ОИСР, мигрантите са малко по-предприемчиви от местните граждани.  Родените в чужбина, самостоятелно заети лица, които притежават малки или средни фирма, могат да създадат между 1,4 и 2,1 допълнителни работни места. Въпреки това, квалифицирани мигранти често се сблъскват с правни трудности, ограничен достъп до пазарите на труда и възможности за кариера, което ги стимулира към самостоятелна заетост.

Комисията ще:

•Предложи политически инициативи за улесняване на предприемачеството сред имигрантите.

•Анализира и предложи законодателство, с което да се премахнат законовите пречки за създаването на предприятия от квалифицирани имигранти.

Държавите-членки се приканват:

•Да премахнат законовите пречки за търговско предприятие създадено от предприемачи легални мигранти.

•Да улеснят достъпа до информация и работата в мрежа за мигранти предприемачи и потенциални мигранти предприемачи.Безработни

Подкрепата за безработни лица и по-специално младежи, които искат да развият собствена стопанска дейност, трябва да включва обучение, наставничество и консултантска помощ за развитие на предприятието.

Комисията ще:

• Стартира микро-механизъм за финансиране, насочен към уязвимите групи.

•Осигурява  техническа помощ за създаване на схеми за подпомагане на стартиращи млади предприемачи и социални предприемачи.

•Организира форум на микро-финансови и социално заинтересовани страни за развитие на предприемачеството, за да се ангажират местните финансови посредници.

•Извършва изследвания за положението на безработните, и ще предлага примери за добри практики за справяне с проблема и ще предложи съответните политически препоръки.

Изготвя анализ на резултатите от проучването за "самостоятелната заетост и предприемачество": приносът на публичните служби по заетостта за създаването на работни места.

Държавите-членки се приканват:

•Да свържат публичните служби по заетостта с услуги за подкрепа на бизнеса и (микро) финансови доставчици.

•Да се справят с проблема с безработицата, като създадат бизнес програми за обучение на младежи за създаване на умения за работа.

•Да стартират активни програми и мерки на пазара на труда, които осигуряват финансова подкрепа за всички безработни лица, желаещи да стартират собствен бизнес.

•Да създадат и изпълнят схеми за обучение по предприемачество за безработни.


Няма коментари:

Публикуване на коментар