четвъртък, 23 май 2013 г.

Енергетика: Какво реши Европейският съвет в областта на енергетиката

Проведената вчера дискусия в Народното събрание за състоянието на енергетиката според мен не очерта верните решения, а се плъзна само по идеи за административно регулиране на цената и  връщане към непазарни мерки, изразяващи се в директна намеса на държавата в управлението на енергетиката. За пазар и конкуренция изобщо не стана дума, а също за диверсификация на енергийните доставки или пък за гарантиране на защитата правата на потребителите. 
В същото време се проведе и срещата на Европейския съвет, където България е равнопоставен член и имаше представител в лицето на Президента на РБ. Интересно е, че на срещата се дискутираха също предизвикателствата пред развитието на европейската енергетика, но ясно пролича, че предлаганите решения са точно в обратна посока, не да се върви към административно и непазарно регулиране на сектора, а към създаване на единен енергиен европейски конкурентен пазар. И за да не бъда голословна  предлагам заключението от заседанието на Европейския съвет, проведено на 22 май в Брюксел, в което се посочва, че представителите на  държавите членки са постигнали съгласие за работа в четири насоки, които са ключови за постигане на устойчива енергия на достъпни цени за европейската икономика.

На срещата е  взето решение Европейският съвет да се ангажира да мобилизира всички свои политики, които заедно да позволят на ЕС да стимулира  конкурентоспособността си и да отговори на предизвикателствата на високите енергийни цени и  разходи:
Изпълнението на четирите насоки трябва да доведе до:
1.спешно завършване на напълно функциониращ и взаимосвързан вътрешен енергиен  пазар;
2.улесняване на необходимите инвестиции в енергетиката;
3.диверсификация на  доставките за Европа и;
4.повишена енергийна ефективност.
 Задачите, стоящи пред държавите членки и ЕК в областта на енергетиката са систематизирани в девет точки:
1.  Енергийната политика на ЕС трябва да гарантира сигурност на доставките за домакинствата и предприятията на достъпни и конкурентни цени и разходи по сигурен  и устойчив начин. Това е особено важно за конкурентоспособността на Европа в  условията на повишаващо се търсене на енергия от големите икономики и на високи  енергийни цени и разходи за енергия. Въпреки че определените от Европейския съвет  през февруари 2011 г. насоки остават в сила и трябва да продължават да се изпълняват,  се изисква допълнителна работа съгласно изложеното по-долу.  
2.  Като потвърди отново целите за завършване на вътрешния енергиен пазар до 2014 г.  и изграждане на междусистемни връзки, за да може до 2015 г. да се сложи край на  всякаква изолираност на държавите членки от европейските мрежи за газ и  електроенергия, Европейският съвет призова да се отдаде специален приоритет на: 
a) ефективното и последователно въвеждане на Третия енергиен пакет, както и  ускоряването на приемането и въвеждането на останалите мрежови кодекси.
Държавите членки, които все още не са приключили процеса на транспониране, се  приканват да направят това в спешен порядък;
в) предприемането на по-решителни действия по отношение на търсенето, както и  разработването на технологии в тази област, включително съставянето на  национални планове за бързо въвеждане на интелигентни мрежи и интелигентни измервателни уреди в съответствие с действащото законодателство;
г)  укрепването на ролята и правата на потребителите, включително във връзка със смяната на доставчици, по-доброто управление на енергопотреблението и  собственото производство на енергия; в това отношение Европейският съвет  подчертава колко е важно да се защитят уязвимите потребители;
д)  предоставянето на насоки от Комисията относно механизмите, свързани с капацитета, и справянето с непланираните енергийни потоци.
3. Комисията възнамерява да представи доклад за напредъка относно изграждането на  вътрешния енергиен пазар в началото на 2014 г. Държавите членки редовно ще обменят  информация за важни национални решения в областта на енергетиката, които могат да  имат последици за други държави членки, при пълно зачитане на националния избор на  енергиен микс.
4.Необходими са значителни инвестиции в нова и интелигентна енергийна  инфраструктура, за да се осигурят непрекъснати енергийни доставки на достъпни цени.  Тези инвестиции са жизненоважни за създаването на работни места и постигането на  устойчив растеж и ще спомогнат за повишаване на конкурентоспособността. Тяхното  финансиране следва да се осигури предимно от пазара. Това прави още по-належаща  необходимостта от добре функциониращ пазар на въглеродни емисии и предвидима  политическа рамка в областта на климата и енергетиката за периода след 2020 г., която  да доведе до мобилизиране на частен капитал и намаляване на разходите за инвестиции
в областта на енергетиката. Европейският съвет приветства Зелената книга на Комисията „Рамка за 2030 г. за политиките в областта на климата и енергетиката“ и ще  разгледа отново този въпрос през март 2014 г., след като Комисията представи по-конкретни предложения за обсъждане на възможностите за политиката в тази област,  като се имат предвид целите за 21-вата конференция на страните през 2015 г.
5. По отношение на действията за улесняване на инвестициите ще бъде отдаден  приоритет на:
a)  бързото въвеждане на Регламента за трансевропейската енергийна мрежа (TEN-E)  и приемането на списъка на проектите от общ интерес през есента на тази година  с оглед да се подкрепят усилията в целия ЕС за постигане на ефективни  междусистемни връзки между държавите членки и по-решителни действия за  постигане на целта за изграждане на междусистемни връзки за най-малко 10 % от инсталирания капацитет за производство на електроенергия;
б) приемането на директивата за разгръщането на инфраструктура за алтернативни  горива;
в)  преразглеждането от Комисията на правилата за държавната помощ с оглед да се  разреши целева намеса за улесняване на инвестициите в областта на енергетиката  и околната среда при гарантиране на равнопоставеност и зачитане на целостта на  единния пазар; постепенно премахване на вредните от екологична или  икономическа гледна точка субсидии, включително за изкопаемите горива;
г)  представянето от Комисията на насоки относно ефикасни и икономически ефективни схеми за подпомагане на възобновяемите енергийни източници и осигуряване на адекватен производствен капацитет;
д)  национални мерки и мерки на равнище ЕС, като например структурните фондове, облигации за проекти и по-активно подпомагане от ЕИБ, за стимулиране на финансирането на енергийната и ресурсната ефективност, енергийната инфраструктура и възобновяемите енергийни източници и насърчаване на  развитието на технологичната и промишлена база на Европа;
е)  постоянните усилия по отношение на научноизследователската и развойна дейност в областта на енергетиката, технологиите и използването на  взаимодействията с ИКТ посредством по-тясна координация между ЕС,  държавите членки и сектора и разработване на стратегия за  научноизследователска и развойна дейност в областта на енергетиката за постигане на истинска добавена стойност на европейско равнище. От решаващо значение е по-нататъшното засилване на диверсификацията на енергийните доставки за Европа и разработването на местни енергийни ресурси за гарантиране на сигурността на доставките, намаляване на външната енергийна  зависимост на ЕС и стимулиране на икономическия растеж. За тази цел: 
 a)  ще продължи разгръщането на възобновяеми енергийни източници, като същевременно се осигурява тяхната икономическа ефективност, по-нататъшната  им интеграция на пазара и стабилността на мрежата и се използва опитът на някои  държави членки, които са направили значителни инвестиции в технологии за възобновяема енергия;
б)  Комисията възнамерява да направи оценка на по-системното използване на  разположени на сушата и в морето местни енергийни източници с оглед на  тяхната безопасна, устойчива и икономически ефективна експлоатация, като  същевременно се зачита избраният от държавите членки енергиен микс;
в) предвид все по-тясната взаимосвързаност на вътрешния и външния енергиен  пазар държавите членки ще засилят сътрудничеството си в подкрепа на външното  измерение на енергийната политика на ЕС;  преди края на 2013 г. Съветът ще  предприеме последващи действия във връзка със заключенията си от ноември  2011 г. и ще направи преглед на развитието на външната енергийна политика на  ЕС, включително на необходимостта от осигуряване на равнопоставеност по  отношение на трети държави — производителки на енергия, както и на ядрената  безопасност в съседните на ЕС региони, като част от последващите действия след  заключенията на Европейския съвет от юни 2012 г.
7.  Мерките за енергийна ефективност могат да допринесат в голяма степен за промяна  на настоящите тенденции в областта на енергийните цени и разходите за енергия.  Въвеждането на директивите за енергийната ефективност и за енергийните  характеристики на сградите е от решаващо значение. До края на 2014 г. Комисията ще  преразгледа директивите за екопроектирането и енергийното етикетиране в  съответствие с развитието на технологиите. Мерките и програмите за енергийна  ефективност следва да бъдат стимулирани на всички равнища.
8. Трябва да се разгледа въздействието на високите енергийни цени и разходи за енергия,  като се има предвид водещата роля на един добре функциониращ и ефективен пазар и  на тарифи за финансирането на инвестициите. Европейският съвет призовава за  напредък на работата по следните направления:
a) иновативните методи на финансиране, включително за енергийна ефективност,  по-системното използване на диверсифицирани доставки и подобряването на  ликвидността на вътрешния енергиен пазар също играят особена роля при  овладяването на разходите за енергия;
б) въпросът за договорното обвързване на цените на природния газ и нефта трябва  да се разглежда в този контекст;
в) до края на 2013 г. Комисията възнамерява да представи анализ на състава и определящите фактори на енергийните цени и разходите за енергия в държавите  членки, като обърне особено внимание на последиците за домакинствата, МСП и  енергоемките отрасли и като разгледа в по-широк план конкурентоспособността  на ЕС спрямо икономическите му партньори в световен мащаб. Тези въпроси ще  бъдат разгледани в рамките на обсъждането, планирано за заседанието на  Европейския съвет относно конкурентоспособността и политиката в сектора на  промишлеността през февруари 2014 г.
9. До края на годината Съветът ще докладва отново за напредъка по изпълнението на  договорените днес насоки.
Видео от пресконференцията

Няма коментари:

Публикуване на коментар