сряда, 29 май 2013 г.

Икономическа политика: Препоръките към БългарияДнес ЕК представи т.н специфични препоръки към всяка държава членка на ЕС. Специфичните за всяка отделна държава членка препоръки са документи, които се изготвят от Европейската комисия, в рамките на Европейския семестър, за всяка страна и включват  анализ на икономическата ситуация и  същевременно се препоръчват мерки, които трябва да се приемат  от държавите през следващите 18 месеца. Препоръките се основават на преглед на широк кръг от теми: състоянието на публичните финанси, реформи в пенсионните системи, мерки за създаване на работни места и борба с безработицата, предизвикателствата пред образованието,  иновациите, и т.н.
Европейската комисия ПРЕПОРЪЧВА  на  България  да  предприеме  следните  действия  през  периода  2013—2014 г.:
1.Да  запази  стабилната  бюджетна  позиция,  като  гарантира  спазването  на  средносрочната  бюджетна  цел,  и  да  провежда  бюджетна  политика,  благоприятстваща растежа, както е предвидено в Конвергентната програма. Да  въведе  цялостна  данъчна  стратегия  за  укрепване  на  всички  аспекти  на  данъчното  законодателство  и  на  процедурите  за  събиране  с  цел  да  бъдат  увеличени  приходите,  по-специално  чрез  подобряване  на  събирането  на  данъците,  борба  със  сенчестата  икономика  и  намаляване  на  разходите  за
спазване  на  изискванията.  Да  създаде  независима  институция,  която  да  контролира бюджетната политика и да изготвя анализи и съвети.
2. Да премахне постепенно възможностите за ранно пенсиониране, да въведе една  и  съща  законовоустановена  пенсионна  възраст  за  мъжете  и  за  жените  и  да  прилага  активни политики по  заетостта,  които  да позволят на по-възрастните  работещи  да  останат  по-дълго  на  пазара  на  труда.  Да  въведе  по-строги  критерии и механизми за контрол при отпускането на пенсии за инвалидност,  така че да се ограничат ефективно злоупотребите.
3. Да  ускори  националната  Инициатива  за  младежка  заетост,  например  чрез  схеми за гаранции за младежта. Да реформира Агенцията по заетостта с цел тя  да  предоставя  ефикасни  консултации  за  търсещите  работа  и  да  разработи  капацитет за прогнозиране и за задоволяване на нуждите от квалификации. Да  засили  активните  политики  по  заетостта,  по-специално  по  отношение  на  националните  схеми  за  заетост.  Да  преразгледа  минималните  осигурителни  прагове, за да се гарантира, че системата не оскъпява прекалено наемането на  нискоквалифицираните  работещи.  Да  постигне  конкретни  резултати  по  националните стратегии  за интегриране на ромите и  за борба с бедността. Да  подобри достъпността и ефективността на социалните трансфери и услуги, по- специално за децата и възрастните хора.
4. Да  приеме  Закона  за  училищното  образование  и  да  продължи  реформата  във  висшето  образование,  по-специално  като  подобри  съответствието  между  резултатите  от  него  и  нуждите  на  пазара  на  труда  и  като  засили  сътрудничеството между  образованието,  научно-изследователските  институти  и предприятията. Да подобри достъпа до приобщаващо образование за децата в  неравностойно положение, в частност ромите. Да осигури ефективен достъп до здравеопазване  и  да  подобри  ценообразуването  на  здравните  услуги,  като  обвърже финансирането на болниците с постигнатите резултати и като развие  извънболничното лечение.
5. Да  предприеме  допълнителни  мерки  за  подобряване  на  бизнес  средата,  като  намали  бюрокрацията,  като  изпълнява  стратегия  за  електронно  управление  и  като  прилага  законодателството  за  просрочените  плащания.  Да  подобри  качеството и независимостта на съдебната система и да са бори по-успешно с  корупцията. Да подобри достъпа на МСП и на новосъздадените предприятия до  финансиране.
6. Да  ускори  усвояването  на  фондовете  на  ЕС.  Да  гарантира  правилното  прилагане  на  законодателството  за  обществените  поръчки,  като  разшири  ex  ante  контрола,  упражняван  от  Агенцията  по  обществени  поръчки  с  цел  предотвратяване на нередности.
7. Да  укрепи  независимостта  на  националните  регулаторни  органи  и  административния капацитет, по-специално в енергетиката и транспорта, както  и  в  управлението  на  водите  и  на  отпадъците.  Да  премахне  пречките  за  навлизане  на  пазара,  квотите,  териториалните  ограничения  и  регулираните  цени  и  да  приключи  изграждането  на  пазарната  структура,  като  създаде  прозрачен пазар на едро за електричество и природен газ. Да ускори проектите  за междусистемни електро- и газопроводи и да укрепи капацитета за справяне с  прекъсванията  на  доставките.  Да  положи  повече  усилия  за  подобряване  на  енергийната ефективност.

относно Националната програма за реформи на България за 2013 г.  и за представяне на становище на Съвета относно Конвергентната програма на  България за периода 2012—2016 г.
РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА
Оценка на Националната програма за реформи и на Конвергентната програма на
България за 2013 година 
РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА
Задълбочен преглед за България в съответствие с член 5 от Регламент (EC) № 1176/2011 относно предотвратяването  и коригирането на макроикономическите дисбаланси  придружаващa 
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА  И ЕВРОГРУПАТА  Резултати от задълбочените прегледи съгласно Регламент (EC)  № 1176/2011 относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси
Пресконференция 


Няма коментари:

Публикуване на коментар