сряда, 1 май 2013 г.

Енергетика: Как да се развива енергийния пазар след 2030 г.?Наскоро Европейската комисия отправи  покана към всички граждани на ЕС, представители на бизнеса, публични  органи и  други заинтересовани страни,  да участват в обществено обсъждане, имащо за цел да очертае бъдещото развитие на енергетиката  и мерките за климата след 2030 г.

Целта на консултацията е да се внесе повече яснота  относно бъдещата политическа рамка за развитие на европейската енергетика след 2030 г. Една добре разработена рамка би дала повече сигурност на инвеститорите, ще насърчи  иновациите и търсенето на нисковъглеродни технологии, и ще позволи на ЕС да се ангажира активно в международните преговори за ново споразумение за климата.

Стремежът е при изработването на политиките в областта на климата и енергетиката след 2030 г. да се използва както опита и поуките от настоящата рамка до 2020 г., така  и  да се  вземе предвид дългосрочната перспектива за развитие на енергийните пазари, разработена от Комисията в Пътната карта за преминаване към конкурентоспособна нисковъглеродна икономика до2050 г. Енергийната пътна карта за периода на 2050 г. и Бялата книга за транспорта.
Общественото  допитване цели да събере идеи и гледни точки, въз основа на въпросите, включени вВъпросите, по които следва да се даде становище:
Общи положения

•  Кои  поуки  от  рамката  за 2020 г.  и  сегашното  състояние  на  енергийната  система  на  ЕС  са  от  най-голямо  значение  при  определянето  на  политиките за 2030 г.?

Цели

•  Кои  цели  за 2030 г.  биха  били  най-ефективни  като  движещи  сили  на  целите  на  политиката  в  областта  на  климата  и  енергетиката?  На  какво  равнище  трябва  да  се  прилагат (ЕС,  държави  членки  или  сектори)  и  до  каква степен следва да бъдат правно обвързващи?

•  Имало ли е несъответствия в настоящите цели за 2020 г. и, ако е така, как  може да се осигури съгласуваност на потенциалните цели за 2030 г.? 

•  Подходящо  ли  е  да  има  цели  по  подсектори,  като  транспорт,  селско  стопанство,  промишленост,  ако  е  така,  какви? Например,  необходима  ли  е  цел  за  възобновяемите  енергии  в  транспорта,  имайки  предвид целите за намаляване на емисиите на CO2 за пътническите леки  автомобили и за леките търговски превозни средства?

•  Как  целите  по-добре  да  отразяват  икономическата  жизнеспособност  и  променящата се степен на зрялост на технологиите в рамката за 2030 г.?

•  Как  трябва да бъде оценен напредъкът по други аспекти на енергийната  политика на ЕС, такива като сигурността на доставките, които не могат да  бъдат обхванати от водещите цели?

Инструменти

•  Необходими  ли  са  промени  на  други  политически  инструменти  и  на  начина, по който взаимодействат помежду си, включително между ЕС и  националното равнище? 

•  Как  най-добре  да  се  определят  специфични  мерки  на  равнище  ЕС  и  национално равнище,  за да  се оптимизира  ефикасността на разходите  за  постигането на климатичните и енергийните цели?

•  Как най-добре може да се избегне разпокъсването на вътрешния енергиен  пазар,  по-специално  във  връзка  с  необходимостта  да  се  насърчават  и  мобилизират инвестиции?

•  Какви  мерки  биха  могли  да  се  предвидят,  за  да  могат  допълнителните  икономии  на  енергия  да  се  реализират  по  възможно  най-ефективния  спрямо разходите начин?

•  По  какъв  начин  политиките  на  ЕС  в  областта  на  изследванията  и  иновациите могат  най-добре  да  подкрепят  постигането  на  заложеното  в  рамката за 2030 г.?

Конкурентоспособност и сигурност на доставките

•  Кои  елементи  на  рамката  за  политиките  в  областта  на  климата  и  енергетиката  могат  да  бъдат  подсилени,  за  да  може  по-добре  да  се  насърчава  създаването  на  работни  места,  растежът  и  конкурентоспособността?

•  Какви  са  специфичните  движещи  сили  на  наблюдаваните  тенденции  в  разходите за енергия и до каква степен ЕС може да им влияе? 

•  По какъв начин следва да се вземе предвид несигурността по отношение  на  усилията,  които  другите  развити  държави  и  икономически  важни  развиващи се държави ще положат, и нивото на ангажиментите, които те  ще поемат в рамките на продължаващите международни преговори? 

•  Как  да  увеличим  регулаторната  сигурност  за  предприятията,  като  в  същото време създаваме възможности за гъвкавост с цел приспособяване  към  променящите  се  обстоятелства (напр.  напредък  в  международните  преговори по въпросите на климата и промени в енергийните пазари)?

•  Как  ЕС  може  да  увеличи  капацитета  за  иновации  на  преработващата  промишленост? Каква роля може да се отреди на приходите от търговете  за квоти?

•  Как  ЕС  може  най-добре  да  използва  развитието  на  местните  конвенционални и неконвенционални енергийни източници в рамките на  ЕС,  за  да  допринесе  за  намаляване  на  цените  на  енергията  и  на  зависимостта от внос?

•  Как  най-добре  ЕС  може  да  подобри  във  вътрешен  план  сигурността  на  енергийните  доставки,  като  осигурява  пълното  и  ефективно  функциониране  на  вътрешния  енергиен  пазар (напр.  чрез  развитие  на  необходимите  взаимовръзки),  и  във  външен  план,  като  диверсифицира  маршрутите за енергийни доставки?

Аспекти, свързани с капацитета и разпределянето 

•  Как  новата  рамка  следва  да  осигури  справедливо  разпределение  на  усилието между държавите членки? Какви конкретни стъпки могат да се  предприемат,  за да  се вземат под внимание различните им възможности  за изпълнение на мерки в областта на климата и енергетиката?

•  Какви  механизми  могат  да  бъдат  предвидени  за  насърчаване  на  сътрудничеството  и  справедливото  поделяне  на  усилието  между  държавите членки, като едновременно се  търси най-ефективното спрямо  разходите  постигане  на  новите  цели  в  областта  на  климата  и  енергетиката?

•  Изискват ли се нови инструменти за финансиране или договорености, за  да се подкрепи новата рамка за 2030 г.?


ИЗПРАЩАНЕ НА ОТГОВОРИТЕ В РАМКИТЕ НА КОНСУЛТАЦИЯТА

Консултацията ще е отворена до 2 юли: Повече информация за Зелената книга и за това как да участвате в настоящата консултация можете да намерите на следния адрес :

Няма коментари:

Публикуване на коментар