сряда, 6 ноември 2013 г.

Държавна помощ: Комисията провежда консултации на проект за насоки за подпомагане на предприятия в затруднениеЕвропейската комисия започва обществено обсъждане на проект за насоки относно условията, при които държавите - членки ще могат да предоставят публично финансиране за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение. Целта на предложението е да гарантира, че подкрепата е насочена само за случаи, при които помощта е най-необходима и освен това се предвижда инвеститорите от фирмите в затруднение да понесат своя дял от разходите за преструктуриране, а не цялата тежест  да се поеме от данъкоплатците.
Предложението важи само за нефинансови предприятия в затруднение.

Основните елементи на предложенията на Комисията са:
  • Нова концепция за временната подкрепа за преструктуриране. Тя цели да опрости предоставянето на държавно финансиране за преструктуриране на предприятия в затруднение, като същевременно се гарантриа намаляване на нарушенията на конкуренцията. Държавите членки се улесняват да прилагат мерки, които не водят до съществено нарушаване на конкуренцията, като например заеми и гаранции. Подобна временна подкрепа ще бъде достъпна  само за малки и средни предприятия (МСП).
  • По-добри филтри, чрез които да се гарантира, че държавната помощ е насочена към случаи, за които подпомагането наистина е необходимо. Това включва представянето на обосновка, че помощта е необходима за предотвратяване на определени трудности, например в райони с висока безработица, и че предоставянето на помощ за преструктуриране ще подобри резултата.
  • Предложенията включват разяснения как тежестта може да се споделя и прилага за нефинансови предприятия. Това споделяне изисква инвеститорите на предприятието  в затруднение да дадат справедлив принос към разходите за преструктурирането му. Тези предложения са  ценен инструмент за защита на интересите на данъкоплатците и потребителите в контекста на големите количества публични средства предоставени на банките по време на настоящата криза.
Комисията също така приканва заинтересованите страни да дадат мнение по предложеното определение на "предприятия в затруднение". Само предприятията, които се определят като предприятия в затруднение могат да получат помощ съгласно насоките за оздравяване и преструктуриране. Тъй като тяхната жизнеспособност е под съмнение, то по принцип на тях не се разрешава да ползват други видове помощ.
Предложеният проект за насоки, ще замени действащите насоки на ЕС от 2004 г. за помощ за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднение, определящи условията, при които едно предприятие може да получи  държавна помощ. Тази помощ има висок потенциал за нарушаване на конкуренцията в ЕС на вътрешния пазар, тъй като изкуствено поддържа живи компании, които иначе биха излезли от пазара. Помощта може да се предоставя за срок от 6 месеца ("помощ за оздравяване"). Извън този период, помощта трябва или да бъде възстановена или на Комисията да се предостави план за преструктуриране, който да бъде одобрен като ("помощ за преструктуриране"). Планът трябва да гарантира, че дългосрочната жизнеспособност на дружеството ще бъде възстановена без допълнителна държавна подкрепа, при което нарушенията на конкуренцията, произтичащи от предоставената държавна помощ, са адресирани чрез компенсаторни мерки и че дружеството допринася за поемане на разходите за преструктурирането. Накрая, помощта за преструктуриране може да се предоставя само веднъж за период от десет години или прилага се принципа ("един път, последен път").
Комисията започна настоящото преразглеждане на правилата за държавни помощи за предприятия в затруднение през декември 2010 г.
Със сегашното обществено допитване ЕК приканва заинтересованите страни да коментират предложения проект на правила за помощи за оздравяване и преструктуриране на предприятия в затруднения.
Предложението, заедно с обяснителна бележка, е на разположение на адрес: 
Коментарите трябва да бъдат изпратени до 31 декември 2013 г. на адрес: 
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар