петък, 29 ноември 2013 г.

Енергетика: АСЕР публикува втория мониторингов доклад за развитието на енергийните пазариГлавната цел при прилагането на разпоредбите на Третият енергиен пакет, който е в основата на европейското енергийно законодателство прието през 2009 г., е да се създадат такива условия на енергийните пазари, че потребителите да имат възможност да правят свободен избор между достатъчно на брой доставчици на електроенергия и газ. Свободният избор в условията на конкурентен пазар ще осигури справедливи енергийни цени, които отразяват разходите и не са дискриминационни.
Една от задачите на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (АСЕР), в съответствие с Третия енергиен пакет, е да осъществява мониторинг и да анализира развитието на пазара на електроенергия и газ в Европейския съюз.Резултатът от изпълнението на това задължение се оформя в годишен доклад Market Monitoring  Report. Тази година в Брюксел на 28 ноември 2013 г. АСЕР съвместно със Съвета на енергийните регулатори Council of European Energy Regulators (CEER представи втория мониторингов доклад. Докладът представя независим анализ и се подготвя въз основа на получени данни от националните регулаторни органи (НРА) за пазарите на енергия на държавите-членки, данни от Европейската комисия, Европейската мрежа на операторите на преносни системи European Networks of Transmission System Operators (ENTSOs) за електроенергия и газ, както и данни директно събрани от АСЕР.
В доклада основният акцент е поставен върху проблемите свързани с гарантиране на правата на потребителите. А така също в него се разглеждат различни аспекти относно интегрирането на пазара, като се отделя специално внимание на пазарите на едро за електроенергия и газ и на условията за достъп до мрежите.

Какви са основните констатации относно развитието на пазара? 
 • Въпреки продължаващата икономическа криза през 2012 г. потребителските цени на електроенергията и природния газ са се увеличили в повечето от държавите членки. Цената на природния газ за домакинствата се е увеличила с около 10%, а на електроенергията с 4.6% в сравнение с предходната година.
 • В доклада ACER и CEER установяват известен напредък по отношение на ценовата конвергенция на европейските пазари на едро на газ и електроенергия, както и наличие на по-ефективно използване на мрежата –например средният процент на използване на мрежата за високо напрежение се е увеличил от 60% в края на 2010 до 76 % през 2012 година. Въпреки това, в някои области на Европа предизвикателството свързано с интегрирането на източниците за възобновяема  енергия води до намаляване на степента на сближаване на цените, в сравнение с предходната година .
 • В доклада се констатира също, че макар и природния газ все по-често да се търгува на спот пазарите, все още има договори, при които цените на газа са обвързани с тези на петрола, което заедно с липсата на яснота по отношение на трансграничните тарифи, предизвиква икономически неефективно движение на газовите потоци от по-скъпи райони към по-евтини такива.
 • Анализът на пазара на едро за електроенергия показва, че ефективното пазарно свързване market coupling  (свързване на търговията на няколко енергийни борси) би улеснило ценовата конвергенция и търговията в рамките на същия ден по-лесно би интегрирала енергията от възобновяеми източници на пазара. Изводът в доклада е, че крайните потребители все още не са се възползвали от предимствата на единния пазар, например по-ниските цени на едро на електроенергията, не са се отразили на крайните цени за потребителите.
 • Продължават да съществуват бариери за навлизане на много национални пазари на дребно, което възпрепятства конкуренцията на пазара на дребно и свободния избор за потребителите.
 • Регулирането на цените остава основна характеристика и на двата европейски пазари на дребно- за електроенергия и газ. През 2012 г. се забелязва малък напредък при премахването на регулираните цени спрямо 2011 г. През 2012 г. 49%  от домакинствата на пазара за електроенергия и 46% от тези на природен газ са с регулиране цени (18 от общо 27 държави членки). Регулираните цени на практика демотивират потребителите да преминават към друг доставчик, а ако те се определят под разходите могат да представляват и бариери за навлизане.
 • Цената на консумираната електроенергия формира относително малка част от  разхода за електроенергия в крайната сметка по фактурата на потребителите. Размерът на общата сума от таксите за мрежата и други административно определени такси, включително и тези свързани със схемите за подкрепа на енергията от възобновяеми източници, обикновено възлиза на половината от крайната обща сума по сметката на потребителя. Това води до ограничаване на конкуренцията на пазара на дребно и прави неатрактивно навлизането на нови участници на пазара.
 • Непълната интеграция и фрагментация на пазара на дребно в рамките на ЕС са довели до значителни социални загуби за европейските потребители на енергия, в порядъка на няколко милиарда евро през 2012 г. (общо разходите за всички необходими инвестиции в нова инфраструктура за пренос или разпределение).
 Какви са констатациите в доклада относно правата на потребителите?
 • В доклада се прави констатация, че е налице инерция на потребителите при смяна на доставчиците, дори когато на пазара оперират конкурентни доставчици и потребителят би извлякъл ползи от тяхната смяна. Последното може да се дължи на липсата на информираност, на традиционната лоялност на потребителите към историческия доставчик или от стремеж за избягване на риска. Все още е необходимо да се предприемат стъпки за включване на потребителите на пазара, за да се възползват от интеграцията на енергийния пазар в ЕС.
 • Наблюдава се известен напредък в съкращаване на времето, необходимо за потребителите да преминат от един доставчик на електроенергия или газ на друг. В повечето държави-членки, е въведен три седмичен срок за превключване на потребителите към нов доставчик на електроенергия и само половината от потребителите на газ в момента се възползват от тази гаранция. Франция е добър пример за държава, която е въвела по-кратки срокове за смяна на доставчика-преминаването към друг доставчик на електроенергия трябва да става в рамките на 24 часа, а при доставчика на газ за четири дни.
 • В доклада също се констатира, че в целия ЕС се прилагат различни мерки  за защита на уязвимите потребители (някои от мерките са свързани със системата на социалното осигуряване и общото данъчно облагане, други чрез специфични правила за доставки, прекъсване и комуникация). Правилото "без прекъсване" се прилага в няколко държави-членки.
 • Що се отнася до оплакванията на потребителите, повечето държави-членки имат алтернативно (извънсъдебно) разрешаване на спорове (обикновено жалбите на потребителите се разрешават от или чрез националните регулаторни органи) при времеви хоризонт от три месеца.
Какви препоръки са отправени към националните регулаторни органи (НРО) в доклада?
 • Основната задача на националните регулаторни органи трябва да е свързана с пълното гарантиране правата на потребителите. НРО следва да играят активна роля по прилагането на правата на потребителите и да предприемат инициативи за повишаване на осведомеността относно възможностите за преминаване от един доставчик на енергия на друг. Например чрез провеждане на кампании за повишаване на осведомеността на потребителите (каквито вече се наблюдават в някои държави-членки). 
 • Конкуренцията на дребно и гарантираната смяна на доставчика могат да гарантират по-добри сделки и намаляване на сметките за енергия. Потребителите в ЕС все още не се възползват в пълна степен от тази възможност, и това води до значителна загуба на благосъстояние за домакинствата, които са крайни потребители. Затова ролята на регулатора е изключително важна. Той трябва да осигурява необходимата информация и да запознава потребителите с предимствата на конкурентния пазар, който може да гарантира свободен избор на доставчик.

Общият извод в доклада е, че за да се постигнат по-големи ползи за европейските потребители, е необходимо завършване на вътрешния енергиен пазар и премахване на бариерите пред конкуренцията на дребно. Държавите членки трябва да направят необходимите усилия, за да постигнат тази цел до края на 2014 г. Те трябва да предприемат мерки за пълното прилагане на Третия енергиен пакет, за приемането на мрежовите кодекси и следва да направят необходимите усилия, за да положат началото за тяхното изпълнение.
Според директора на ACER, Алберто Pototschnig всяко закъснение по изграждането на европейския енергиен пазар ще струва на европейските потребители милиарди евро годишно.


Няма коментари:

Публикуване на коментар