петък, 8 ноември 2013 г.

АСЕР публикува първия годишен доклад по изпълнение на регламента относно прозрачността и интегритета на пазара за търговия на едро с енергияЕвропейският съюз води политика на отваряне на енергийните пазари за конкуренция. В изпълнение на тази задача съюзът и държавите членки са поели ангажимента да завършат изграждането на единния вътрешен пазар на електроенергия и природен газ до 2014 г. В този процес ключова роля играят националните регулаторни органи и Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (АСЕР).

Европейският енергиен пазар трябва да гарантира на всички участници на пазара (потребители, производители, доставчици, търговци на природен газ и електроенергия), че цените на електроенергията и природния газ се формират в съответствие с търсенето и предлагането в условия на ефективна конкуренция на пазара, както и че на пазара няма пазарни злоупотреби, които да гарантират необосновани печалби на отделни предприятия.

Енергийните пазари на едро са все повече взаимосвързани в целия ЕС. Затова интегритетът и прозрачността им не  би могла да се постигне самостоятелно от всяка отделна държава членка. Пазарната злоупотреба в една държава-членка често засяга не само цените на едро на електрическа енергия и/или природен газ в тази държава-членка, но има и трансгранично влияние.  Това нарушение може  да наруши цените на дребно на енергия , включително тези, заплащани от домакинствата и малките и средните предприятия.

В съответствие с Регламента относно прозрачността и интегритета напазара за търговия на едро с енергия REMIT, АСЕР трябва  да осъществява трансграничното наблюдение на пазара и да изготвя годишни доклади. По този начин АСЕР изпълнява определената й роля да подпомага изграждането на напълно функциониращ, взаимосвързан и интегриран вътрешен енергиен пазар.

АСЕР публикува първия REMIT годишен доклад на 7 ноември 2013 г., в който представя дейностите, извършвани от Агенцията през 2012 г. В доклада са посочени и 10 случаи на евентуални нарушения на разпоредбите на  REMIT, разглеждани от АСЕР, въпреки факта, че прилагането на регламента е все още в предварителна фаза.

 
Заедно с доклада АСЕР публикува и Насоките за прилагане на Регламента относно прозрачността и интегритета на пазарите на едро за енергия

Няма коментари:

Публикуване на коментар