петък, 15 ноември 2013 г.

Държавна помощ: Комисията предлага нови правила за подпомагане на филмовата индустрияДнес в Официален вестник на ЕС е публикувано Съобщение на Комисията относно  държавната помощ  за филми и  други аудиовизуални произведения. Съгласно Съобщението на филмовата индустрия ще може да се оказва държавна помощ за по-широк кръг от дейности. така например се  признава правото на преценка на държавите членки при определянето на това, кои културни дейности заслужават да бъдат подпомагани, въвежда се възможност за предоставяне на повече помощ за трансгранични продукции и се насърчава филмовото наследство. При изработване на новите критерии Комисията е взела предвид коментарите, получени по време на осъществените три публични консултации с държавите членки и заинтересованите страни. 
Всъщност новите правила разширяват обхвата на Съобщението относно филмовата индустрия от 2001 г., които се отнасяха само до държавната помощ за филмовата продукция. Новите правила включват всички фази от създаването на едно аудио-визуално произведение, от концепцията до представянето му пред публика. Интензитетът на помощта, която може да бъде предоставена на един филм, е все така ограничен по принцип до 50 % от бюджета на продукцията. Разходите за разпространение и реклама могат да бъдат подпомагани със същия интензитет на помощ. В същото време копродукции, финансирани от повече от една държава членка, ще могат да получат помощ в размер до 60 % от бюджета на продукцията. За сметка на това няма ограничения за помощта за писане на сценарии или разработване на филмови проекти, или за трудни аудио-визуални произведения, съгласно определението за тях на всяка държава членка в съответствие с принципа на субсидиарност.

Съгласно новите правила държавите членки пак ще могат да налагат на бенефициерите на аудио-визуалните мерки за помощ териториално обусловени условия за разходите. Такова ограничение на правилата на единния пазар на ЕС е оправдано, с цел да се насърчи културното многообразие, изискващо опазването на ресурсите и ноу-хау в сектора на национално или местно равнище. Новият вариант на правилата гарантира, че тези териториално определени задължения ще са все така пропорционални на посочените цели. По-конкретно държавите членки могат да изискат 160 % от предоставената като помощ сума да се изразходва на тяхна територия. Държавите членки могат също, независимо от размера на предоставената помощ, да изискат минимална част от дейността по продукцията да се осъществи на тяхна територия, като условие за получаване на помощта. Този размер в никакъв случай не може да обхваща повече от 50 % от бюджета на продукцията. При всички случаи, както и преди, задължението за териториална обусловеност на разходите в никакъв случай не може да надвишава 80 % от бюджета на продукцията.

В новото Съобщение относно филмовата индустрия се подчертава също така значението на целите на филмовото наследство, свързани със събирането, съхраняването и достъпността на европейските филми. Държавите членки следва да насърчават и подкрепят продуцентите да депозират копие от подпомаганите произведения с цел тяхното съхраняване и за определена нетърговска употреба.

В срок от две години държавите членки следва да приведат своите съществуващи схеми за подпомагане в съответствие с това Съобщение.
 


Няма коментари:

Публикуване на коментар