сряда, 17 декември 2014 г.

ЕК представи работната си програма за 2015 г.


Всяка година Европейската комисия приема план за действие за следващите дванадесет месеца. Вчера бе представена първата работна програма на Комисията Юнкер.

Амбицията на Комисията е чрез Работната програма да запознае гражданите на Европа, институционалните партньори и служители по какъв начин ще превърне политическите приоритети в конкретни действия.Приоритетите на Комисията за 2015г.

Политическите насоки на Комисията определят приоритетите за следващите пет години. През 2015 г., първата година от мандата, Комисията съобщи, че ще работи по инициативите, които са най-спешни и по които може бързо да се постигнат резултати.Водещите планове за 2015 г. включват:

  • План за инвестиции за Европа: законодателните мерки във връзка с обявения миналия месец план, с които да бъдат отключени публични и частни инвестиции в реалната икономика в размер на най-малко 315 милиарда евро през следващите три години.
  • Амбициозен пакет за цифровия единен пазар: създаване на условия за динамична цифрова икономика и общество чрез допълване на регулаторната среда в областта на телекомуникациите, актуализиране на правилата за авторските права, опростяване на правилата за потребителите, които правят онлайн или цифрови покупки, подобряване на киберсигурността и интегриране на цифровизацията в различните области на политиката.
  • Първите стъпки към европейски енергиен съюз: гарантиране на сигурността на енергийните доставки, по-нататъшното интегриране на националните енергийни пазари, намаляване на европейското потребление на енергия и намаляване на въглеродните емисии от енергийния микс.
  • По-справедлив подход към данъчното облагане: план за действие за справяне с отклоненията от данъчното облагане и данъчните измами, включително мерки на равнище ЕС, за да се премине към система, при която държавата, в която се генерират печалбите, е и държавата на данъчно облагане; включително автоматичен обмен на информация относно данъчните режими и стабилизиране на корпоративните данъчни основи.
  • Европейска програма за миграцията: разработване на нов подход към законната миграция с цел превръщането на ЕС в привлекателна дестинация за таланти и умения и подобряване на управлението на миграцията в рамките на ЕС посредством по-тясно сътрудничество с трети държави, солидарност между държавите членки и борба с трафика на хора.
  • По-задълбочен икономически и паричен съюз: продължаване на усилията за насърчаване на икономическата стабилност и привличане на инвеститори към Европа.

Комисията също обяви, че ще представи предложения за укрепване на европейския единен пазар на стоки и услуги, който да е в полза на потребителите и конкурентоспособността на промишлеността, ще разработи нова търговска и инвестиционна стратегия, ще продължи насърчаването на стабилността на границите на Европа чрез ефективна външна дейност и политика на съседство и ще даде нов тласък на междуинституционалните  отношения, както и по-голяма прозрачност и отчетност пред гражданите.Комисията също обяви, че при изготвянето на плана прилага принципа на политическото прекъсване, за да гарантира, че всички предприети дейности съответстват на политическите ни приоритети.Какво представлява "политическо прекъсване"?

Принципът на политическото прекъсване се прилага в началото на нов политически мандат. Встъпващият в длъжност орган, в случая Европейската комисия, прави преглед на предложенията, които са били представени на законодателите от предшественика му, но все още не са приети. След това той решава дали да продължи или не работата в тези области. Този принцип е посочен в член 39 от Рамковото споразумение между Европейския парламент и Европейската комисия. В този член се посочва:
Комисията извършва преразглеждане на всички предложения, по които не е взето окончателно решение, в началото на мандата на новата Комисия, за да ги потвърди или оттегли политически, като взема надлежно предвид мнението, изразено от Парламента“. 

След преглед на около 450 предложения, Комисията предлага да оттегли или измени 80 предложения.

Така например някои предложения ще бъдат оттеглени, тъй като са станали неактуални, например когато междувременно са били приети нови мерки. Други предложения се оттеглят, тъй като същността им се е променила по време на преговорите в Съвета или Парламента и не отговаря на първоначалните амбиции на Комисията. Такъв е случаят с Директивата за енергийното данъчно облагане, при който държавите членки не са готови да приемат предложените от комисията промени за подобряване на енергийната ефективност чрез отчитане на емисиите на CO2 и реалното енергийно съдържание в равнището на данъците. Други подобни предложения включват планираната директива относно разпространението на спътникови данни от наблюдение на Земята и препоръка за общи европейски стандарти относно туризма.

Комисията оттегля някои предложения, за да даде яснота на заинтересованите лица. Например предложението за ACTA ще бъде официално оттеглено. Същото важи и за предложенията за либерализиране на пазара на наземни услуги на европейските летища.

В някои случаи Комисията предлага да оттегли предложения, за да ги замени впоследствие с по-амбициозни предложения или да ги приспособи в по-голяма степен към 10-те си приоритета (например да представи ново предложение с по-широк подход върху кръговата икономика, за да постигнем амбициите си по по-ефективен начин). В други случаи, след като е било направено първоначалното предложение на Комисията, са настъпили промени в обществото — например повечето държави членки подобриха разпоредбите относно отпуска по майчинство на национално равнище, отчасти благодарение на мобилизиращия ефект на предложението на Комисията, така че вече не съществува същата необходимост от законодателство на равнище ЕС, а са необходими други мерки в подкрепа на жените, за да намерят работа или да останат на работа.Работната програма включва всички ключови политически инициативи, които Комисията се ангажира да представи през 2015 г. Комисията ще публикува пътни карти за всяко от 23-те нови предложения. По този начин ще бъдат предоставени допълнителни подробности за графика за изпълнение.От техническа гледна Работната програма на Комисията се състои от политическо съобщение и приложения. В приложение 1 са посочени новите инициативи и конкретните действия за изпълнение на десетте приоритета в политическите насоки на Комисията Юнкер. Приложение 2 включва  списък с инициативи, които комисията предлага да се оттеглят, чрез  прилагане на  принципа на „политическото прекъсване“.

В приложение 3 Комисията излага програмата си за по-добро регулиране, като предлага проверки за пригодност и оценки на съществуващото законодателство.


За повече информация

Няма коментари:

Публикуване на коментар