понеделник, 22 декември 2014 г.

Енергетика: Има ли България готовност да прилага REMITВ Официален вестник на ЕС е публикуван


от 17 декември 2014 година

за прилагане на член 8, параграфи 2 и 6 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия по отношение на докладването на данни

Регламентът  влиза в сила от 07 януари 2015 г.

Регламент(ЕС) № 1227/2011 относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (Regulation on wholesale energy market integrity and transparency REMIT) изисква от Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (АСЕР), да наблюдава пазарите за търговия на едро с електроенергия и природен газ в Съюза. За да се даде възможност на Агенцията да изпълнява задачата си, тя следва своевременно да разполага с пълен набор от относима информация.

Публикуваният на 18 декември 2014 г. в Официален вестник на ЕС регламент за изпълнение задава както графика за изпълнение на това задължение за АСЕР и за националните регулаторни органи (НРО), така и правилата за докладване на основната информация за пазарите на едро (електроенергия и природен газ).
Графикът за изпълнение REMIT включва:

  • До 15 март 2015 г. националните регулаторни органи (ДКЕВР) трябва да направят регистрация на участниците на енергийния пазар (електричество и газ) на национално равнище.
  • След 7 октомври 2015 г. от името на участниците на пазара Европейската мрежа на операторите на преносни системи ЕМОПС (за електроенергия и газ) следва да предоставят на АСЕР информация за енергийните доставки на едро на пазара на газ и електричество на организирания пазар.
  • След 7 април 2016 г. следва да се отчитат и Агенцията да получава  информация за извънборсови сделки с енергия на пазара на едро (Over the counter (OTC) -стандартни и  нестандартни доставки и договори за деривати, транспортни договори).  


Няма коментари:

Публикуване на коментар