вторник, 28 юли 2015 г.

Енергетика: План за действие за европейска енергийна дипломацияПостигането на основната цел на Енергийния съюз -  изграждане на вътрешен енергиен пазар, не е възможно без обща европейска политика по енергийните въпроси.  Или както често се казва  - Европа трябва да говори на „един глас“ с външните си енергийни партньори.
За да отговори на това предизвикателство Европейската комисия, Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и държавите-членки на ЕС са разработили План за действие на ЕС за енергийна дипломация. Планът е разработен въз основа на съобщението "Рамкова стратегия за устойчив енергиен съюз с далновидна политика вобластта на климата." от 25 февруари 2015 г. и заключенията на Европейскиясъвет от 19-20 март 2015. В двата документа се признава значението на външното измерение на енергийния съюз. Целите на енергийния съюз могат да бъдат изпълнени само ако външните и вътрешните измерения на енергийната политика се подсилват взаимно, с оглед осигуряване на напълно функциониращ вътрешен енергиен пазар.
Планът за действие се съсредоточава по-специално върху политиката за разнообразяването на енергийните източници, доставчици и маршрути за ЕС. Тази политика трябва за включва подкрепа за създаване на нови и по-нататъшно развитие на съществуващите енергийни сътрудничества и диалог, за проучване на потенциала на втечнения природен газ; за подкрепа на целите за повишаване на глобалната енергийна архитектура и многостранни инициативи; и разработване на конкретни предложения за общи послания на ЕС за енергийна дипломация с цел по-нататъшно укрепване на способността на ЕС да говори с един глас.
За диверсификация на източниците, доставчиците и маршрутите: дипломатическата подкрепа следва да се съсредоточи върху Южен газов коридор, Южен Кавказ и Централна Азия; да се отчете стратегическия потенциал на Източно-средиземноморския регион; да се засили енергийното сътрудничество със съседите от южното Средиземноморие; по-широкия регион на Близкия Изток; новите енергийни източници в Северна и Южна Америка, Африка и Австралия, включително с отчитане на потенциала на втечнения природен газ (LNG).
Засилване ролята на енергийните партньорства и диалози: трябва да се използват инструментите на външната политика и канали за ангажимент, за да се открият възможности за сътрудничество с все по-важни страни-производителки и транзитни държави, особено съседни  на ЕС.
Освен това чрез енергийната дипломация трябва също да се гарантират, в съответствие с текущите тристранни преговори, дългосрочните енергийни доставки за и транзита през Украйна, също и в контекста на потенциалните нови инфраструктурни проекти, както и да по-нататъшно укрепване на Енергийната общност, по-специално чрез насърчаване на реформите в енергийния сектор, включително енергийната ефективност.
Енергийната дипломация на ЕС трябва да доведе до успешно сътрудничество с основните партньори на ЕС, като например САЩ, Норвегия и Канада, както и други големи партньори, по-специално Китай, Индия, Бразилия и други важни страни особено тези, определени в рамката на стратегията за Енергиен съюз. Когато условията са подходящи, ЕС ще продължи съответно да работи за  преформулиране на енергийните отношения с Русия, на базата на равнопоставеност по отношение на отваряне на пазара, лоялна конкуренция, защита и безопасност на околната среда, за взаимна полза и на двете страни.
В плана за енергийна дипломация изрично се посочва, че се гарантира суверенитета и суверенното право на държавите членки да откриват и развиват своите природни ресурси и да определят енергийния си микс.

Няма коментари:

Публикуване на коментар