понеделник, 27 юли 2015 г.

Енергетика: ЕК търси становища - как да се преструктурира пазара за електроенергия в ЕСЕК обяви, че започва обществено обсъждане във връзка с идеята за преструктуриране на енергийния пазар на ЕС и търси становища от широк кръг заинтересовани страни - това включва органите на ЕС и на държавите членки, участници на енергийния пазар и техни сдружения, малки и средни предприятия, потребители на енергия, неправителствени организации, други заинтересовани страни и граждани.

Един от ключовите приоритети на Комисията Юнкер е изграждането на Енергиен съюз, който да осигури надеждна и достъпна енергия за всички граждани и предприятия, както и да превърне ЕС в световен лидер в областта на възобновяемата енергия.

За да се постигне тази цел, ЕС предвижда да изгради  нова структура на пазара на електроенергия.

Как да се постигне тази нова структура на пазара? – това е темата, по която започва обществено обсъждане.

Обсъждането започва през юли и ще приключи на 8 октомври 2015 г. В него могат да участват всички заинтересовани страни.


По конкретно Комисията търси становища по въпросите: как да се подобри функционирането на пазара и как да се  отчитат инвестиционните сигнали; как да се осъществи пазарното интегриране на възобновяемите енергийни източници; как да се обвържат пазарите на дребно и едро; как да се засили регионалната координация между системните оператори при разработването на политики свързани с инвестиции в инфраструктура; как да се осъществява управлението на вътрешния пазар на електроенергия; и как да се постигне европейско измерение на сигурността на доставките.

С допълнителен въпросник Комисията се стреми да получи отговори от заинтересованите страни по аспекти свързани със сигурността на доставките на електроенергия в Европа, които не са обхванати в основното обществено обсъждане. По конкретно този въпросник изследва как националните правителства предотвратяват и управляват рисковете, свързани със сигурността на снабдяването с електрическа енергия; какви роли и отговорности трябва да бъдат поети от  играчите на пазара, и как може да се подобри прозрачността и трансграничното сътрудничество.

Няма коментари:

Публикуване на коментар