сряда, 15 юли 2015 г.

Енергетика:Комисията предлага "New deal" за изграждане на пазара на електроенергия, за да се гарантират нови възможности за потребителитеДнес ЕК представи пакет от предложения, които са част от водещата стратегия на Комисията Юнкер- изграждане на Енергиен съюз, чието начало бе поставено през месец февруари 2015 г.

Пакетът от мерки цели да преструктурира енергийния пазар по такъв начин, че потребителите на енергия (домакинства и стопански предприятия) да се поставят в центъра на европейския енергиен пазар, още да се актуализира етикетирането на енергийната ефективност, подчертавайки ролята на принципа „енергийната ефективност на първо място“и да се преразгледа схемата на ЕС за търговия с емисии.

При представянето на пакета Марош Шефчович, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за енергийния съюз, заявява:

„В стратегията за енергиен съюз ние се ангажирахме да предоставим повече права на европейските потребители, да създадем единен добре функциониращ енергиен пазар, да поставим енергийната ефективност на първо място и да станем лидер в областта на възобновяемата енергия. Днес, пет месеца след приемането на стратегията, този летен пакет от мерки показва нашата решителност да декарбонизираме икономиката си и да поставим потребителите в центъра на европейския енергиен преход.Той бележи не само нов курс по отношение на потребителите, но и нов курс за цялата енергийна система на Европа“.

Комисарят на ЕС по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете заявява:
„Действията говорят по-силно от думите. Днес ние предприемаме решителна стъпка към включване в законодателството на целта на ЕС за намаление от поне 40% на емисиите до 2030 г. Моето послание към нашите световни партньори преди конференцията по въпросите на климата в Париж е: ЕС спазва своите международни ангажименти.  А моето послание към инвеститорите, бизнеса и промишлеността е: инвестирайте в чиста енергия, тя има бъдеще и ще продължи да се развива.С тези предложения Европа отново показва пътя напред и заема водеща роля в глобалния преход към нисковъглеродно общество“.Предложения относно бъдещата европейска схема за търговия с емисии

Комисията преразглежда системата за търговия с емисии, за да гарантира, че тя ще продължи да е най-ефикасният и най-ефективният от икономическа гледна точка начин за намаляване на емисиите и през следващото десетилетие. Това е първата законодателна стъпка към изпълнението на ангажимента на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове в Съюза с поне 40% до 2030 г. Амбициозните действия в областта на климата водят до създаване на нови бизнес възможности и до отваряне на нови пазари за иновации и за използване на нисковъглеродни технологии. Предложеният по-целенасочен подход има за цел да се запази конкурентоспособността в международен план на промишлените сектори, за които има най-голям риск да изнесат производството си от ЕС в страни с по-малко ограничения за парниковите газове. Друга цел е инвестициите в енергетиката да се насочат към по-чисти новаторски алтернативи. Освен това Комисията предлага държавите от ЕС да използват приходите от търговията с емисии, за да финансират действия за подпомагане на страни извън Съюза да се адаптират към последиците от изменението на климата.


Преразглеждане на етикетите за енергийна ефективност с цел по-голяма яснота

„Енергийната ефективност на първо място“ е основен принцип на стратегията за енергиен съюз, тъй като е много ефективен начин за намаляване на емисиите, реализиране на икономии за потребителите и намаляване на зависимостта на ЕС от вноса на изкопаеми горива. Успехът на енергийното етикетиране след въвеждането му преди двадесет години насърчава развитието на продукти с все по-голяма енергийна ефективност. В резултат настоящото етикетиране стана твърде сложно. Комисията предлага връщане към първоначалната скала от A до G, която е по-проста и е лесно разбираема за потребителите.

С предложението на Комисията за преразглеждане на Директивата за енергийното етикетиране се осигурява съгласуваност и приемственост и се гарантира, че потребителите ще са по-добре информирани и така ще могат да спестяват енергия и пари.


Овластяване на потребителите на енергия

Комисията смята, че гражданите трябва да са в центъра на енергийния съюз и затова представя съобщение за осигуряване на нов търговски механизъм за потребителите на енергия въз основа на стратегия от три стълба:

1. подпомагане на потребителите да спестяват пари и енергия чрез по-добра информация;

2. осигуряване на по-голям избор при участието им на енергийните пазари; и

 3. поддържане на най-високо равнище на защита на потребителите.

Чрез по-ясни правила за сметките и рекламата, потребителите трябва също така да са толкова добре информирани и да разполагат с права както купувачите и продавачите на пазарите на едро. Според комисията те трябва да разполагат с надеждни инструменти за сравнение на цените и да се засилят позициите им при договаряне посредством колективни схеми (напр. колективна смяна на доставчика и енергийни кооперации).

И накрая, потребителите трябва да са свободни да произвеждат и потребяват своя собствена енергия при справедливи условия, за да могат да спестяват пари, да помагат за опазването на околната среда и да си осигуряват сигурност на снабдяването.


Нова структура на енергийния пазар

Стратегията за енергиен съюз е създадена, за да помогне да постигнем нашите цели за 2030 г. по отношение на климата и енергетиката, а Европейският съюз да стане световен лидер в областта на възобновяемата енергия. За постигането на тези цели ще е необходимо коренно преобразуване на европейската електроенергийна система, включително преустройство на европейския пазар на електроенергия.

С публикуваното днес съобщение Комисията дава началото на обществена консултация за това каква трябва да е новата структура на пазара на електроенергия, за да може той да отговори на очакванията на потребителите.  Как следва да се осигуряват реалните ползи от въвеждането  на новите технологии; как да се улесняват инвестициите, особено във възобновяема енергия и в нисковъглеродно производството на енергия, и как да се отчита взаимозависимостта на страните от ЕС по отношение на енергийната сигурност.

Крайната цел от прилагането на мерките от пакета е да се постигнат възможно най-големи ползи от трансграничната конкуренция и да се осигури възможност за децентрализирано производство на електроенергия, включително за потребление на собствена електроенергия и за подпомагане на развитието на новаторски предприятия за енергийни услуги.


 - Annexe
 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар