четвъртък, 23 юли 2015 г.

Енергетика: 15 страни от Централна, Източна и Югоизточна Европа ще работят за създаване на интегриран газов пазар в регионаНа 10 юли в Дубровник 15 страни от Централна, Източна и Югоизточна Европа съвместно с Марош Шефчович, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за енергийния съюз и комисарят на ЕС по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете, обявиха, че обединяват усилията си за създаване на интегриран газов пазар. Това са Австрия, България, Гърция, Италия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Хърватия, Албания, бивша югославска република Македония, Сърбия и Украйна, Босна и Херцеговина и Молдова. Те заявяват, че ще работят заедно, за да ускорят изграждането на липсващите газови инфраструктурни връзки и за разрешаване на оставащите технически и регулаторни проблеми, които възпрепятстват сигурността на доставките и развитието на напълно интегриран и конкурентен енергиен пазар в региона. Отчита се, че повечето страни в Централна и Източна Европа нямат достъп до диверсифицирани доставки на газ. Това се дължи най-вече на липсващи инфраструктурни връзки към алтернативни източници на газ или на дългосрочни договори за доставки от един-единствен доставчик. Сред другите проблеми са липсата на конкуренция на енергийните пазари в региона и неефективното използване на междусистемните връзки
Началото на тази инициатива, която е  рамките на стратегията за енергиен съюз,  се поставя с подписването на Меморандум за разбирателство. Чрез меморандумът ще се проправя пътя за по-тясна интеграция на енергийните пазари на ЕС и Енергийната общност. Целта е да се създаде стабилна регулаторна и пазарна рамка, чрез която да се подобри инвестиционния климат в региона на Централна, Източна и Югоизточна Европа. Необходимо е да се изграждат реалистични и осъществими проекти. Това е от решаващо значение за диверсификация на енергийните ресурси, за укрепване на устойчивостта на региона и гарантиране сигурността на доставките.
Съвместната работа в рамките на инициативата за свързаност на газопреносната система в Централна, Източна и Югоизточна Европа (CESEC) ще бъде съсредоточена не само върху изграждането на нови газопроводи, но и върху оптималното използване на съществуващата инфраструктура, например чрез създаване на възможности за обратен поток. Редица инфраструктурни проекти в региона, като например Трансадриатическият газопровод (TAP), терминалът за втечнен природен газ и системата за отвеждане на газ в Хърватия, укрепването на системите в България и Румъния, междусистемните газопроводи между Гърция и България и между България и Сърбия се определят като водещи приоритети в плана за действие, приложен към меморандума.Те ще допринесат за диверсификация на източниците на доставки, като крайната цел е всяка държава членка в региона да има достъп до поне три различни източника на газ. Тези приоритетни проекти ще се наблюдават отблизо, за да се гарантира тяхното навременно изпълнение при ефективно използване на ресурсите. Освен това се подчертава, че от изключителна важност е да се прилагат в целия регион правилата на ЕС за конкуренция, като се насърчава лоялната конкуренция между всички участници на пазара.
Към меморандума е приложен и списък с проекти,  чието изграждане е от приоритетно значение.


Проекти за България
Интерконектор България – Сърбия
Интерконектор България –Гърция
Поетапно укрепване на газопреносната мрежа, за да може ефективно да се използват съществуващите междусистемни връзки с бъдещите интерконектори.
Интерконектор България – Румъния
Интерконектор Македония –България/Гърция

Няма коментари:

Публикуване на коментар