понеделник, 27 юли 2015 г.

Енергетика: Нови правила за търговия с електроенергия в ЕСВ Официален вестник на ЕС от 25 юли 2015 г. е публикуван
от 24 юли 2015 година
за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването
 

Новите правила за пазара на електроенергия имат за цел да спомогнат за по нататъшно ефективно интегриране на вътрешния енергиен пазар.
Регламентът създава всеобхватна правна рамка за търговия с електрическа енергия в Европа и прави така нареченото "свързване на пазарите" правно обвързващо в целия ЕС. Пазарното свързване на практика ще събере в „една кошница“ всички ценови предложения и оферти от различни национални енергийни борси за трансгранична търговия и по този начин ще позволи да се осъществи трансгранична оптимизация на цените.
Според направени проучвания, ефективното пазарно свързване би спестило на потребителите (домакинства и бизнес) от € 2,5 до 4,0 милиарда евро годишно.
Новият регламент е част от проекта на Комисията за създаване на Енергиен съюз с истински интегриран пазар на електрическа енергия. Инициативата за премахване на пречките пред търговията с електроенергия и постигане на координация при експлоатация на мрежата е един от стълбовете на този проект. Това ще се постигне чрез приемане на серия от нови правила на равнище ЕС (известни като "мрежови кодекси и насоки"). Увеличаването на трансграничната търговия на електричество ще увеличи конкуренцията на пазарите на електроенергия и ще доведе до по-координирана работа на системата, ще спести излишни разходи, произтичащи от настоящото фрагментирано функциониране на мрежата.
Свързването на пазарите също ще даде възможност да се увеличи търговията с електроенергия за по-кратки времеви хоризонти. Това ще позволи по-ефективно интегриране на възобновяемите енергийни източници в мрежата в качеството им на доставчици и търговци. Те ще могат да разчитат на по-добри прогнози за количеството произведена слънчева или вятърна енергия.
На последно място, новите правила създават нова процедура за вземане на решения, която позволява ефективно регионално сътрудничество между мрежови оператори, енергийни борси и национални регулатори.

Регламентът влиза в сила от 14-ти август 2015 г. Той е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар