петък, 24 юли 2015 г.

Енергетика: ACER публикува доклад с модели за инвестиционните разходи за единица инфраструктура за електроенергия и газACER публикува доклади, в които прави анализ на показателите за необходимите инвестиционни разходи и съответните референтни стойности за изграждане на единица инфраструктура за електричество и газ.
Докладът е резултат от съвместната работа между АСЕР и националните регулаторни органи (НРО), които са оказали съдействие чрез предоставяне на съответната  информация, необходима за анализ на разходите.
Докладът съдържа две отделни части –  модел за разходите за инфраструктура за електричество и модел за разходите  за инфраструктура за газ.
Електричество -Моделът обхваща анализ на  разходите свързани с контактната мрежа, подземните кабели, подводните кабели, разположени на сушата AC подстанции и HVDC преобразуватели.
Газ - Моделът обхваща анализ на разходите, които покриват изграждането на тръбопроводите, компресорните станции, както и в по-малка степен, съоръжения за втечнен природен газ (ВПГ) и за съхранение.
Показателите и съответните референтни стойности, съдържащи се в доклада, могат да се използват като отправна точка в контекста на Десет годишния план за развитие на мрежата Ten-Year Network Development Plan (TYNDP), за допълване на информацията за разходите, предоставяна от организаторите на проекти. Те биха могли също да се използва като отправна точка в контекста на подбора на проекти от общ интерес projects of common interest (PCI) и за обосновка на решенията свързани с разпределение на трансграничните  разходи cross-border cost allocation (CBCA).
Допълнително, с публикуването на докладите се цели да се осигури прозрачност по отношение на равнището на разходите за инфраструктура в Европейския съюз, както и промените на това равнище, в структурата на разходите, както и ролята на различните фактори, влияещи върху разходите. По причини, обяснени в доклада, показателите и съответните референтни стойности трябва да се използват с повишено внимание и не трябва да се разглеждат като заместител на изготвянето на due diligence за всеки отделен случай на съществуваща или планирана инвестиция в инфраструктура.

Няма коментари:

Публикуване на коментар