вторник, 16 февруари 2016 г.

Към енергиен съюз: Комисията представи пакет от мерки за устойчива енергийна сигурностДнес Комисията представи своя пакет от мерки за енергийна сигурност с необходимите предложения, които да осигурят на ЕС глобален енергиен преход, както и готовност за евентуално прекъсване на енергийните доставки.

Енергийната сигурност е един от основните елементи на стратегията за енергиен съюз, която е ключов политически приоритет на Комисията „Юнкер“.

Пакетът съдържа широк набор от мерки за повишаване на устойчивостта на ЕС при нарушаване на доставките на газ. Тези мерки включват намаляване на търсенето на енергия, повишаване на производството на енергия в Европа (включително от възобновяеми енергийни източници), по-нататъшно разработване на добре функциониращ и напълно интегриран вътрешен енергиен пазар, както и диверсификация на енергийните източници, доставчици и маршрути. Освен това, предложенията осигуряват по-голяма прозрачност на европейския енергиен пазар и укрепват солидарността между държавите членки.

Днешният пакет за енергийна сигурност се представя в контекста на новото глобално и всеобщо споразумение за изменението на климата, прието от световните лидери на 12 декември 2015 г. в Париж. Споразумението ясно показа на предприятията и политиците, че пътят към чистата енергия е необратим и че в момента се подготвя световен енергиен преход.

Заместник-председателят на Европейската комисия, Марош Шефчович, отговарящ за енергийния съюз и комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете дадоха обширни разяснения и отговориха на зададените въпроси на специална пресконференция.

Пакетът включва:

Регламент за сигурността на доставките на газ

Газът играе роля в прехода към нисковъглеродна икономика и ще продължи да бъде важен елемент в енергийния микс на ЕС. Въпреки това съществуващата външна зависимост изисква ЕС да засили устойчивостта на пазарите си в случай на нарушени газови доставки. За извличане на пълна полза от ликвидния и конкурентен пазар е необходимо да се повиши прозрачността на пазара на газ в ЕС. В отговор на слабостите на системата Комисията предлага да се премине от национален към регионален подход при набелязването на мерки за сигурност на доставките. Освен това с предложението се въвежда принцип на солидарност между държавите членки, за да се осигурят доставките за домакинствата и основните социални услуги, като например здравеопазване, в случай че те бъдат засегнати от сериозна криза.

Решение относно междуправителствените споразумения в енергетиката

ЕС трябва да гарантира по-голяма прозрачност на подписаните между страните членки и държави извън ЕС правителствени споразумения, които са важни за европейската сигурност на доставките на газ, и пълното им съответствие с правото на ЕС. За тази цел се въвежда предварителна проверка на съвместимостта от Комисията. Чрез тази предварителна оценка е възможно да се проверява спазването на правилата в областта на конкуренцията и законодателството относно вътрешния енергиен пазар преди споразуменията да бъдат договорени, подписани и подпечатани. Държавите членки ще трябва изцяло да вземат предвид становището на Комисията преди да подпишат дадено споразумение.

Втечнен природен газ (ВПГ) и стратегия за съхранение на газ

Европа е най-големият вносител на природен газ в света. Общият капацитет на Европа за внос на ВПГ е значителен — в момента посреща около 43 % от сегашното търсене на газ (2015 г.). Въпреки това се запазват големи регионални различия по отношение на достъпа до ВПГ. Комисията подготвя стратегия за втечнения природен газ, която ще подобри достъпа на всички държави членки до ВПГ като алтернативен източник на газ. Основните елементи на тази стратегия са създаване на стратегическа инфраструктура за завършване на изграждането на вътрешния енергиен пазар и набелязване на необходимите проекти за прекратяване на зависимостта на някои държави членки от един източник на газ.

Стратегия за отоплението и охлаждането

Системите за отопление и охлаждане на сградите и промишлеността използват половината от енергията в ЕС. Освен това те на 75 % се захранват от изкопаеми горива. Предложената стратегия за отоплението и охлаждането е съсредоточена върху премахването на пречките за декарбонизация в сградите и промишлеността. В нея също така се подчертава, че повишаването на енергийната ефективност и използването на възобновяеми източници на енергия ще окажат въздействие върху енергийната сигурност. От решаващо значение е да се обърне стратегическо внимание на този сектор, тъй като ЕС иска да подобри своята независимост от външни доставчици.

Следващи стъпки

Комисията отправя настоятелен призив към Европейския парламент и Съвета за много бързо и приоритетно превръщане на днешните предложения в законодателство, за да се повиши устойчивостта на Европа при евентуални нарушения на енергийните доставки.

Повече информация за предложенията

Сигурност на доставките на газ

Междудържавните споразумения в областта на енергетиката
Втечнен природен газ и съхранение
Отопление и охлажадне
·         Video on heating and cooling

Видео от пресконференцията
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар