вторник, 23 февруари 2016 г.

Географският пазар - докъде се простира в анализите на Комисията при концентрации


Генерална дирекция "Конкуренция" на ЕК публикува доклад Geographic Market Definition   in European Commission   Merger Control.
Докладът разглежда  подхода на ЕК при определяне на географския пазар в случаи на концентрация.

Определянето на съответния пазар - продуктов и географски лежи в основата на проучванията свързани със случаи на сливания (концентрации) и антитръстови дела. Точното дефиниране на съответния пазара е от първостепенно значение и важна първа стъпка при тези дела.

Изключително важно е да се определят географските граници на съответния пазар, защото въз основа на географския пазар, се определят и ключовите критерии за анализ - пазарен дял и индекс за концентрация. Това са двата най-често  използвани    показатели както при анализите за концентрации, така и при антитръстовите случаи.

Комисията използва тези два критерии последователно от 1997 г. През последните  години има сериозни спорове и академични обсъждания дали е необходимо да се определя продуктов и географски пазар по начина, който се прилага от Комисията. Бизнес общността, а и някои държави членки поставят въпроса доколко начина на определяне на географския пазар в решенията на комисията е адекватен в условията на глобализираща се икономика.

В светлината на тези критики ГД „Конкуренция“ възлага на академичен колектив да оцени подхода й при определянето на географски пазар на извадка от десет случаи на концентрации. Случаите обхващат широка гама от решения на Комисията за концентрации, в които тя очертава различни географски пазари – в световен мащаб, на ниво на Европейско икономическо пространство (ЕИП), регионален и национален пазар. 
В публикувания сега доклад се дават отговори на поставените отвъпроси. В същото време се правят предложения и се отваря поле за дискусия за това, как  да се вземe под внимание развитието на  пазарите в условията на глобализирища се икономика и с какви критерии да се определя географския пазар за целите на политиката на конкурренция.

Няма коментари:

Публикуване на коментар