петък, 17 януари 2020 г.

Насоки на ОИСР за ефективно управление на предприятията държавна собственост


Вчера неочаквано правителството съобщи, че учредява държавен ВиК холдинг с капитал 1 млрд. лв., в който ще участват всички държавни акции във ВиК дружества в страната. Целта била новия ВиК холдинг да осигури устойчив модел за финансиране на системата и да не се допускат кризи като тази в Перник.

Не се посочва какъв е този модел, как ще се управлява дружеството, какви точно цели си поставя, освен да се решава кризата в Перник. Как  ще отчита разултатите и изразходваните публични средства, все пак 1 милиард лв. не са малко, пред обществеността. Как ще се избират управителните органи, ще има ли двустепенно управление с надзор и управление и т.н. След като включва само държавните ВиК, няма ли опасност за създаване на неравнопоставеност между този мощен холдинг и останалите по-малки общински ВиК.

По принцип в България държавните предприятия се управляват твърде неефективно и непрозрачно, и едва ли новия холдинг ще промени тази картина.

Тук може би е мястото да се посочат специалните Насоки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за корпоративното управление на държавните предприятия. Според тях държавата следва да действа като информиран и активен собственик, като гарантира, че управлението на държавните предприятия се извършва по прозрачен и отчетен начин, с висока степен на професионализъм и ефективност. За да изпълнява функциите си на собственост, правителството следва да се позовава на стандартите за управление на частния и публичния сектор, и по-специално на принципите на ОИСР за корпоративно управление, които са приложими и за предприятията с държавна собственост (ПДС).

Какво представляват Насоките на ОИСР за корпоративно управление на предприятията държавна собственост 

Насоките на ОИСР за корпоративното управление на държавните предприятия (Насоките) съдържат препоръки към правителствата за това как да  гарантират, че те функционират ефикасно, прозрачно и отговорно. Насоките са  международно договорени стандарти за това как правителствата следва да упражняват функцията управление на държавна собственост, за да избягват клопките на пасивната собственост и прекомерната държавна намеса. Насоките са разработени за първи път в 2005., като допълнение към принципите на ОИСР за корпоративно управление (принципите). Те са  актуализирани през 2015., за да отразят натрупания опит при тяхното изпълнение и да разгледат нови проблеми, възникнали през десетилетието нови национални и международни.

При изпълнението на отговорностите си на собственост правителствата могат също да се възползват от препоръките, които са приложими за частния сектор, по-специално принципите за корпоративно управление на Г-20/ОИСР. Насоките всъщност представляват допълнение към принципите за корпоративно управление и са напълно съвместими с тях.

Други подобни  инструменти на ОИСР включват насоките на ОИСР за многонационалните предприятия. Допълнителни насоки могат да се търсят и от други източници, като например рамката за политики на ОИСР за инвестиции и инструментариума за оценка на конкуренцията на ОИСР.

Насоките предоставят съвети относно начина, по който правителствата могат да гарантират, че те са напълно отговорни пред широката общественост, тъй както едно частно дружество, е отговорно  пред  акционерите си.

Актуализираните насоки са приети от Съвета на ОИСР - управителния орган на организацията през юли 2015., с препоръката да се  насърчава използването им от международната общност.

Насоките на ОИСР за корпоративното управление на държавните предприятия (насоките) представляват  препоръки към правителствата за това как да гарантират, че те функционират ефикасно, прозрачно и отговорно. Те представляват  международно договорени стандарти за това как правителствата следва да упражняват функцията на държавна собственост, за да избягват клопките на пасивната собственост и прекомерната държавна намеса. Насоките бяха разработени за първи път в 2005., като допълнение към принципите на ОИСР (принципите) за корпоративно управление. Те са  актуализирани през 2015., за да отразят натрупания опит при тяхното изпълнение и да разгледат нови проблеми, възникнали във връзка с националните и международните условия през десетилетието.


През 2015 г. Насоките включват значителни промени. С промените се предоставя по-голяма яснота по отношение на това как политиците следва да включват публични институции и да гарантират прилагането на договорените добри практики. Разработени са препоръки относно обосновката за държавната собственост на предприятията, при какви изисквания за отчетност правителствата могат да поискат да влязат в корпоративния сектор. Препоръките за поддържане на равнопоставени условия на конкуренция между малките и средни предприятия (МСП) и частните предприятия предоставят насоки за фирмите, които работят на вътрешния и международния пазар.

Насоките включват следните теми:

  • Ролята на държавата като собственик
  •  Поведение на държавните предприятия на пазара
  •  Равноправно третиране на акционерите и другите инвеститори
  •  Отношения между заинтересованите страни и отговорен бизнес
  •  Оповестяване и прозрачност
  •  Отговорности на управителните съвети на държавните предприятия 

България като кандидатстваща за членство в ОИСР би следвала да следва подобни добри практики при управлението на държавните предприятия.

Целият документ Насоки на ОИСР за корпоративното управление на държавните предприятия Издание 2015 може да се намери на следния линк
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар