вторник, 21 януари 2020 г.

Енергетика: Консултация относно планове за реформа на пазара на електроенергия на Ирландия и Северна Ирландия


Съгласно Регламент за енергийния пазар 2019/943 от държавите членки се изисква да предприемат  реформи на своя пазар на електроенергия, ако и когато установят вероятен недостиг на доставки на електроенергия и предвиждат въвеждането на механизъм за осигуряване на капацитет.
Планът за реформи следва да се представи на Европейската комисия за оценка и становище. За да даде становище ЕК провежда консултации с широк кръг засегнати участници. В консултациите могат да участват национални, регионални и местни органи, частни дружества, отраслови сдружения, малки и средни предприятия, организации на потребителите, профсъюзи, НПО, екологични организации, консултанти и други заинтересовани страни от държавите членки.
Резултатите от получените становища Комисията ще вземе предвид при изработване на окончателното становище по предложените от Ирландия и Северна Ирландия планове за реформа на пазара на електроенергия.
Консултацията ще продължи до 7 февруари 2020 г.
Няма коментари:

Публикуване на коментар