петък, 19 февруари 2010 г.

Как “цифровия дивидент” да се използва за бързо икономическо възстановяване

При преминаването от аналогова на цифрова телевизия ще се освободят 80 % от радиочестотите, използвани за предаване на телевизионни сигнали. Освободните честоти, наричани още „цифров дивидент” могат да се използват за нови, иновационни услуги, които работят с радиочестотния спектър, като се започне от безжичен интернет и по-съвременни мобилни телефони и се стигне до нови канали за интерактивна телевизия с висока разделителна способност.
Европейската Комисията е разработила планове за съгласувано разпределение на освободиншти радиочестоти, с цел да се насърчават инвестициите и конкуренцията при новите услуги. Отдалечените региони може би ще спечелят най-много от това развитие, тъй като безжичните широколентови комуникации могат да използват новите честоти за предоставяне на високоскоростен интернет в райони, до които фиксираните мрежи още не са стигнали.
Според ЕК, ако разпределението на новоосвободените радиочестоти – така наречения „цифров дивидент“ – между новите услуги се съгласува в цяла Европа, това би могло да даде тласък на икономиката в размер на 20 до 50 милиарда EUR. Планът за пълното оползотворяване на потенциала на цифровия дивидент включва Европейския парламент и държавите-членки на ЕС и отчита важната роля, която те трябва да играят.
„Цифровият дивидент е уникален шанс „широколентовият достъп за всички“ да се превърне в реалност в цяла Европа и да се стимулират някои от най-иновативните сектори на икономиката ни. Европа обаче ще извлече най-доброто от цифровия дивидент само ако работим заедно по съвместен план. Комисията осъществи тясно сътрудничество с държавите-членки, Европейския парламент, сектора и представителите на потребителите, за да изготви такъв план ,“ заяви Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на информационното общество и медиите. „Призовавам държавите-членки на ЕС да ускорят прехода към цифровата телевизия и да я въведат до 1 януари 2012 г. Освен това приканвам националните органи да използват цифровия дивидент по насърчаващ конкуренцията начин, с цел да се отвори пазарът за нови оператори и нови услуги, за да се постигне максимална полза за икономиката. Само това ще гарантира, че цифровият дивидент се използва за предоставяне на безжични широколентови комуникации в такива райони на ЕС, в които високоскоростният интернет не може да се осигури ефективно чрез други технологии.
Комисията приканва държавите-членки да ускорят изключването на аналоговата телевизия и да приключат този процес до 1 януари 2012 г . Пет държави-членки (Финландия, Германия, Люксембург, Нидерландия и Швеция), както и САЩ вече са показали, че изключването на аналоговата ТВ може да се осъществи бързо .
Предложенията целят също така да реализират потенциалното икономическо въздействие в размер на 20—50 милиарда EUR в резултат на ефикасно европейско съгласуване на цифровия дивидент (постижимо за 15 години, в сравнение с несъгласувани действия на отделните държави). За тази цел в предложенията се излага, как една част от освободените честоти, а именно радиочестотната подлента 790—862 MHz (честотите, които стигат много далече и преминават през сгради), може да се използва за подкрепа на предоставянето на нови безжични услуги, като например мобилните телефонни услуги от 3-то и 4-то поколение, които дават възможност за преки видеовръзки, неограничено навигация в интернет и бързо изтегляне на данни от него с помощта на мобилен телефон. Това ще допринесе за постигането на целта до края на 2013 г. 100 % от населението на ЕС да могат да използват високоскоростния широколентов интернет.
Комисията заяви, че с цел максимално въздействие на тези мерки тя ще хармонизира техническите условия за използване на радиочестотната подлента 790—862 MHz, така че единният пазар да не е разпокъсан, когато държавите-членки на ЕС отворят тази подлента за нови услуги в своите страни. Доставчиците на услуги, производителите на устройства и създателите на приложения ще могат да осъществяват трансгранична стопанска дейност, а за потребителите ще бъде по-лесно да ползват съответните роуминг услуги по време на пътуванията си. Подобен подход през 90-те години на 20-ти век положи основата за въвеждането на мобилните телефони със стандарт GSM.
Освен това Комисията предлага заедно с Европейския парламент и Съвета да се набележат стратегически цели , като например скоростта на предоставяне на „цифровия дивидент” за други цели, освен за радиоразпръскване с висока мощност, договарянето на обща европейска позиция в преговорите със съседни държави относно радиочестотите на „цифровия дивидент” и възможното съгласуване на бъдещи цели на ЕС във връзка с използването на по-ефективни технологии в рамките на цифровия дивидент.
През първата половина на 2010 г. Комисията ще потърси съдействието на Европейския парламент и Съвета за съставяне на план-график („пътна карта“) и ще продължи дебатите със сегашни и потенциални потребители на честотната лента относно въпроси от по-дългосрочно значение, преди окончателното изготвяне на предложенията си.
Срокът за България е до края на 2012 г. да премине от аналогава на цифрова телевизия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар