събота, 6 февруари 2010 г.

Решение на ЕК за възстановяване на държавна помощ от Швеция

Във връзка с прилагане на правилата на държавна помощ при продажба на земя и сгради от обществени органи, Европейската комисия (ЕК) е постановила над 20 решения, които определят и практиката по прилагане на тези правила.
По – долу предлагам едно резюме на последното решение на ЕК относно възстановяване на държавна помощ при продажба на парцел земя в Швеция.
Решение на Комисията от 30 януари 2008 година относно Държавна помощ C 35/06 (ex NN 37/06) приведена в действие от Швеция в полза на Konsum Jämtland Ekonomisk Förening
На 14 ноември 2005 г., Den Nya Välfärden подава жалба, чрез която информира Комисията за продажбата на парцел земя от страна на Общината на Åre на Konsum Jämtland Ekonomisk Förening (Konsum). Според твърденията продажбата включва незаконна държавна помощ. Жалбоподателят е бизнес организация, финансирана от голям брой дружества, и в случая действа от името на едно от тях, а именно Lidl Sverige KB (Lidl), който навлиза на шведския пазар през септември 2003 г. и е сравнително малък участник на пазара на хранителни стоки на дребно в Швеция.
Konsum е кооперативно дружество, което продава потребителски стоки, включително хранителни продукти, в цялата област Jämtland.
Lidl е пряк конкурент на Konsum на пазара на продажби на дребно на бързооборотни хранителни стоки.
По повод на постъпилата жалба., Комисията с писма от 3 януари 2006г. изисква допълнителна информация за сделката, както от шведските органи, така и от подателя на жалбата.
След анализ на получената допълнителна информация Комисията решава да открие процедурата посочена в чл. в член 88,ал. 2 от Договора за ЕО, по отношение на помощта. Комисията уведомява Швеция за това свое решение с писмо от 19 юли 2006 г. Решението е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и Комисията кани заинтересованите страни да представят становищата си относно мярката.
На 27 септември 2006 г. Швеция представя своето становище, а на 24 януари 2007 г. комисията изисква допълнителна информация от Швеция.
Или процедурата по събиране на информация продължава общо 15 месеца, а до произнасяне на крайното решение през януари 2008 г. общо 26 месеца.

Накратко обстоятелствата по продажбата на земята са следните:

На 5 октомври 2005 г., Общинският съвет на Åre е решил да продаде участък земя на Konsum за 2 млн. SEK (приблизително 0,2 млн. EUR), като преди продажбата не е организиран публичен търг.
До определен момент е ставало дума за продажба на земята на Konsum на цена от 1 SEK и решението за това е трябвало да бъде одобрено на събранието на Общинския съвет на 24 август 2005 г.
На 23 август 2005 г. чрез телефонен разговор с председателя на Общинската изпълнителна служба, последван от електронно съобщение, изпратено на същия ден, Lidl предлага 6,6 милиона SEK (приблизително 0,7 млн. EUR) за същия участък земя.
На 24 август 2005 г. радио Sweden P4 Jämtland публично обявява офертата на Lidl и излъчва интервю с общински съветник, който потвърждава подаването на офертата.
Вследствие на това Общинската изпълнителна служба заедно с Konsum преразгледа цената на продажбата и се стигна до споразумение за цена от 1 милион SEK.
На 24 август 2005 г. събранието на Общинския изпълнителен съвет одобрява продажбата на цена от 1 млн. SEK. В протокола на това събрание се посочва, че офертата на Lidl е основната причина за продажбата на земята на цена от 1 млн. SEK, а не за 1 SEK, както е било планирано първоначално. Според този протокол, на Общинската изпълнителна служба е възложена задачата да намери друг участък земя в Åre за Lidl.
На 20 септември 2005 г. Общинският изпълнителен съвет отменя своето решение за продажбата на цена от 1 млн. SEK, вследствие на жалба, подадена от двама членове на Общината до Административния съд на областта.
На 5 октомври 2005 г. Общинския изпълнителен съвет одобрява продажбата на цена от 2 милиона SEK.
В писма от 28 октомври 2005 г. до Общинския изпълнителен съвет и от 30 ноември 2005 г. до Den Nya Välfärden, Lidl потвърждава, че офертата му от 6,6 млн. SEK все още е валидна и че се интересува от участие в търг за земята.
По времето на продажбата Konsum вече присъства в община Åre, а Lidl се опитва да открие първия си търговски пункт в Åre.

Въз основа на тези обстоятелства Комисията решава да открие официалната процедура по разследване главно поради следните причини:

• Преди продажбата не е организиран публичен търг;

• Шведските органи не са били в състояние да предоставят доказателства за независима оценка на земята, макар че са споменавали за направени оценки на участъци земя в същия район, извършена от Ernst & Young Real Estate;

• Цената на извършената продажба на Konsum и офертата на Lidl изглеждат съпоставими, а към офертата на Lidl няма допълнителни условия. Увеличаването на първоначално планираната цена след офертата на Lidl (от 1 SEK на 1 млн. SEK, и накрая на 2 млн. SEK) сякаш подкрепя това твърдение. Тъй като офертата на Lidl е по-висока от цената на извършената продажба, в случая Комисията счита, че участват държавни средства;

• Същевременно мярката може да окаже въздействие върху търговията между държавите-членки, понеже и Konsum, и Lidl са участници на международния пазар;

• Мярката също не изглежда да е съвместима с насоките за регионална помощ и не съществува друго правно основание за одобрение на помощта.

Защитата на Швеция в предоставеното становище се изразява в следните аргументи.
Продажбата на Konsum е част от серия сделки със земя, която включва и продажбата от страна на Konsum на участък земя в друг район на Åre (Åre Torg, намиращ се в централната част на града), който би трябвало да бъде използван от Общината за други развойни цели.
Чрез сделката със земята Konsum премества своя търговски пункт от този район, позволявайки на Общината да осъществи своите цели. Приемането на офертата на Lidl няма да позволи на Общината да продължи този план на развитие, тъй като Konsum биха останали на досегашното си място.
Комисията констатира обаче, че в договора за продажба не се споменава нито друга сделка със земя, нито стойността на земята, продадена от Konsum в другия район на Åre.
Швеция предоставя и решение на Административния съд на област Jämtland от 24 май 2006 г. относно жалбата срещу решението на Общинския съвет на Åre да одобри продажбата на земя на Konsum.
Решението на Административния съд на областта е ограничено само до законността на решението. Съдът е преценил дали Общината е превишила правомощията си, като е предпочела едно частно дружество пред друго без конкретна причина.
Областният съд е постановил, че решението е законно и купувачът не е бил облагодетелстван поради следните причини:

— Офертата на Lidl е получена точно преди публикуването на решението на Общинския съвет;

— Земята, която е продадена, е обект на специални условия за експлоатация според генералния план за развитие на района;

— Не съществуват достатъчно доказателства, че продажната цена е под пазарната стойност;

— Решението на Общинския съвет следва да се разглежда като част от по-голям план за преместване на търговски обекти извън централната част на града. Този план включва продажбата на участъка земя на Konsum.

Швеция предоставя и доклад за оценката на Ernst & Young Real Estate с оценка, която не се отнася конкретно до участъка земя, продаден на Konsum, а до други участъци в същия район, един от които е съседен на участъка, продаден на Konsum. Освен това оценката е от май 2003 г. и се основава на информация от базата данни на консултанта, сключени договори за наем и покупко-продажба и стандартизирани разходи по поддръжка и експлоатация за съпоставимо имущество.

Въз основа на събраната информация Комисията прави оценка на сделката и представлява ли тя Държавна помощ съгласно член 87, ал.1 от ДЕО.

При оценката тя прилага критериите за държавна помощ изложени в Съобщението на Европейската комисия относно елементи на държавна помощ при продажба на земя и сгради от обществени органи( „Съобщението“). Съобщението определя две възможности за изключване на наличието на държавна помощ при продажба на земя и сгради от обществени органи: когато продажбата е извършена чрез безусловна процедура за търг и е приета най-добрата оферта или когато такава процедура отсъства, продажната цена е поне равна на стойността, определена от независима експертна оценка.
В своя анализ Комисията е приложила и принципа на частния инвеститор в условията на пазарна икономика.
Според този принцип сумата на помощта, която е налице при продажбата на обществен актив, е равна на разликата между сумата, която получателят е платил, и сумата, която той би следвало да плати в пряка сделка на свободния пазар, купувайки равностойна собственост от частен продавач по същото време, по което е осъществена продажбата.
Така, ако частен продавач би бил в състояние да продаде земята на Lidl на цената на офертата, тоест ако офертата на Lidl би била правдоподобна и обвързваща, то участието на държавни средства би било налице.
Чрез сделката са постигнати икономически предимства за Konsum, тъй като ако бе организиран публичен търг, цената на земята щеше да достигне поне стойността, предложена от Lidl, и дружеството Konsum щеше да бъде принудено да плати поне тази цена. Затова Комисията смята, че в случая продажбата на земята предоставя избирателно икономическо предимство на Konsum, равняващо се по стойност на разликата между офертата на Lidl и реалната продажна цена.
В крайна сметка Комисията подтвърждава първоначалното си заключение, че не съществуват други правни основания за изключване на помощта от основния принцип за забрана, че мярката представлява държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО и не е съвместима с Договора.
Тъй като мярката е осъществена без предварително уведомление до Комисията и е несъвместима с правилата за държавна помощ, Комисията изисква от шведските органи да вземат мерки за възстановяване на помощта от страна на получателя.
Целта на възстановяването е връщане към положението, съществуващо преди предоставянето на помощта. Това може да се постигне чрез връщане от страна на получателя на неправомерната и несъвместима помощ, като по този начин той загубва предимството, с което се е ползвал спрямо конкурентите си на пазара. Сумата за възстановяване следва да бъде такава, че да бъде премахнато икономическото предимство, предоставено на получателя.
Тъй като помощта, предоставена на Konsum, се равнява на разликата между офертата на Lidl и действителната продажна цена — 4,6 млн. SEK (приблизително 0,5 млн. EUR) , шведските органи следва да изискат от Konsum да възстанови сумата от 4,6 млн. SEK плюс лихва, изчислена съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията. Лихвата следва да бъде платена за периода от датата на предоставяне на Konsum на неправомерната помощ до датата на нейното ефективно възстановяване.
В решението си Комисията приема, че:

Член 1

Държавната помощ, възлизаща на 4,6 млн. SEK, която Швеция неправомерно е предоставила на Konsum Jämtland Ekonomisk Förening, в нарушение на член 88, параграф 3 от Договора, е несъвместима с общия пазар.

Член 2

1. Швеция следва да предприеме всички необходими мерки за възстановяване от страна на получателя на помощта, посочена в член 1.
2. Сумата, която следва да се възстанови, включва лихви от датата, на която помощта е била предоставена на получателя, до датата на възстановяването й.
3. Лихвите се изчисляват като капитализирани лихви в съответствие с глава V от Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията.

Член 3

1. Възстановяването на помощта, посочена в член 1, се извършва незабавно и ефективно.
2. Швеция взема всички необходими мерки за прилагане на настоящото решение в срок от четири месеца от датата на неговата нотификация.

Член 4

1. Швеция уведомява Комисията в срок от два месеца от нотификацията на настоящото решение за следното:
а) Общата сума (главница и лихва), която получателят възстановява;
б) Подробно описание на мерките, които вече са предприети и които са планирани за спазване на настоящото решение;
в) Документи, доказващи, че на получателя е наредено да върне помощта.
2. Швеция информира Комисията за развитието на националните мерки, предприети за възстановяването на помощта, посочена в член 1, до тяхното завършване. По искане на Комисията, Швеция предоставя незабавно информация относно мерките, които са вече предприети или предстои да бъдат предприети, за спазване на настоящото решение. Също така Швеция следва да предостави подробна информация относно сумите от помощта и лихвите, които вече са възстановени от получателя.

Член 5

Адресат на настоящото решение е Кралство Швеция.

Няма коментари:

Публикуване на коментар