четвъртък, 25 февруари 2010 г.

Либерализацията на енергийните пазари и мерките за защита на потребителите

В Приложение №1 към ДИРЕКТИВА 2009/72/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО са изброени Мерките, които държавите членки следва да предприемат за да гарантират ефективната защита на потребителите.
Потребителите на електроенергийни услуги имат право да сключват договор със своя доставчик, и в него следва да се посочва:
— самоличността и адреса на доставчика;
— предлаганите услуги, предлаганите нива на качество на обслужването, както и времето за първоначално свързване към мрежата;

— видовете услуги по поддръжката, които се предлагат;

— средствата, чрез които може да се получи актуална информация за всички приложими тарифи и такси за поддръжка;

— продължителността на договора, условията за подновяване и прекратяване на услугите и на договора и дали е разрешено оттегляне от договора без такса;

— договорености за компенсации и възстановяване на суми, които се прилагат, ако не са спазени нивата на качество на договорената услуга, включително неточно и забавено фактуриране;

— метода за започване на процедури за уреждане на спорове;

— информация относно правата на потребителите, включително относно обработката на жалби и цялата информация посочена по тази точка, ясно съобщени чрез фактуриране или на уебсайтовете на електроенергийните предприятия.
Условията, следва да са справедливи и предварително добре известни на потребителите, като информацията се предоставя преди сключването или потвърждаването на договора. Когато се сключват договори чрез посредници, информацията, също се предоставя преди сключване на договора;
Потребителите следва:
• да се уведомяват по подходящ начин за всяко намерение за промяна на договорните условия, като заедно с това се уведомяват, че имат правото да се оттеглят от договора. Доставчиците на услуги уведомяват абонатите си директно за всяко повишаване на таксите, в подходящ срок не по-късно от един нормален период за съставяне на сметки след като повишението влезе в сила, по прозрачен и разбираем начин. Държавите-членки гарантират, че клиентите са свободни да се оттеглят от договори, ако не приемат новите условия, съобщени им от техния доставчик на електроенергийни услуги;


• да получават прозрачна информация за приложимите цени и тарифи и за стандартните условия по отношение на достъпа до електроенергийни услуги и ползването им;

• да получават широк избор на методи на плащане, които не дискриминират неправомерно клиентите. Системите за авансови плащания да са справедливи и да отразяват адекватно вероятното потребление. Всякакви различия в реда и условията да отразяват разходите на доставчика при различните системи за плащане. Общите условия да са справедливи и прозрачни, да са формулирани на ясен и разбираем език и да не включват извъндоговорни бариери за упражняването на правата на потребителите, например прекомерна договорна документация. Клиентите да са защитени от непочтени и подвеждащи методи на продажба;

• да не плащат такси при смяна на доставчика;

• да се ползват от прозрачни, опростени и евтини процедури за разрешаване на техните жалби. По-специално, всички потребители имат право на добро качество на услугите и обработка на жалби от своя доставчик на електроенергийни услуги. Тези извънсъдебни процедури за уреждане на спорове дават възможност споровете да се решават справедливо и в кратки срокове, за предпочитане в срок до три месеца, и предвиждат, ако това е обосновано, система за възстановяване на суми и/или компенсации;

• да са информирани за правата си по отношение на универсалната услуга, когато имат достъп до универсална услуга в съответствие с разпоредбите, приети от Държавите-членки;

• да разполагат с данните за потреблението си и могат по изрично споразумение и без допълнителни разходи да предоставят достъп до тези данни на всяко регистрирано предприятие за доставка. Страната, отговорна за управлението на данните, е длъжна да предостави тези данни на предприятието. Държавите-членки определят формата на данните и процедурата, по която доставчиците и потребителите получават достъп до тях. За тази услуга не се начисляват допълнителни разходи на потребителите;

• да са надлежно информирани за действителното потребление на електроенергия и разходите достатъчно често, за да могат да регулират своето потребление на електроенергия. Тази информация се предоставя по подходящ график, който отчита способностите на измерващото оборудване на клиента и въпросния електроенергиен продукт. Икономичността на разходите за тези мерки се отчита с необходимото внимание. За тази услуга не се начисляват допълнителни разходи на потребителите;

• да получават окончателна изравнителна сметка при всяка смяна на доставчика на електроенергия не по-късно от шест седмици след смяната на доставчика.

В изпълнение на Директива 2009/72/ЕО, Държавите-членки следва да осигурят въвеждането на интелигентни измервателни системи, които да подпомагат активното участие на потребителите на пазара на доставки на електроенергия. Въвеждането на тези измервателни системи може да бъде обект на икономическа оценка на всички дългосрочни разходи и ползи за пазара и индивидуалния потребител или коя форма на интелигентно измерване е икономически оправдана и разходоефективна и какъв график за тяхното разпределение е осъществим.
Тази оценка Държавите-членки следва да извършат до 3 септември 2012 г.


В зависимост от тази оценка, държавите-членки или компетентен орган, който е определен от тях, изготвят график с краен срок от до 10 години за въвеждането на интелигентни измервателни системи. Когато е дадена положителна оценка за инсталирането на интелигентни електромери, на най-малко 80 % от потребителите се осигуряват интелигентни измервателни системи до 2020 г.

Държавите-членки следва да гарантират оперативната съвместимост на измервателните системи, чрез използване на съответни стандарти и прилагане на най-добри практики за развитието на вътрешния пазар на електроенергия.

До 3 март 2011 г. Държавите-членки следва да въведат в националното си законодателство,законовите, подзаконовите и административните разпоредби, произтичащи от ДИРЕКТИВА 2009/72/ЕО, като незабавно информират Комисията за това.
Няма коментари:

Публикуване на коментар