петък, 16 април 2010 г.

Третият енергиен пакет задължава държавите – членки да създадат Национален регулаторен орган за енергийните пазари с гарантирана независимост и силни правомощия

Според изискванията на новите Директиви за електроенергия и природен газ, държавите-членки следва да приемат нови правила, с които да гарантират пълна независимост и силни правомощия на националните регулаторни органи (НРО) за пазарите на електроенергия и природен газ, до месец март 2011 г. Това задължение произтича от чл. 35 и 36 от Директивата за електроенергия и чл. 40 и 41 от Директивата за природен газ.

За разясняване на новите правила, относно задълженията и правомощията на националните регулаторни органи, Европейската комисия издаде Съобщение с подробни разяснения.

Основните задачи, които стоят пред държавите-членки във връзка със създаването на мощен и независим национален пазарен регулатор в секторите –електроенергия и природен газ, могат да се обобщят, както следва:

Единствен регулатор на пазара

Националният регулаторен орган следва да има задълженията и правата, които да гарантират, че единствено той може да регулира пазарите на електроенергия и природен газ. Не се допускат смесване на правомощия между НРО и съответното министерство.

Независимост на НРО

Задължение за безпристрастност

Държавите-членки следва да гарантират, че НРО изпълнява своите задължения и използва правомощията си напълно безпристрастно. Безпристрастност на НРО означава, че той взема решенията си по неутрален начин въз основа на обективни критерии и методологии. Държавите-членки следва да предвидят и съответни граждански, административни или наказателни санкции в случай на нарушаване на принципа за безпристрастност.

Задължение за прозрачност

Първото изискване е НРО да изпълнява задълженията си по прозрачен начин. Прозрачността следва да се гарантира чрез публикуване на организационната структура на регулатора, както и правилата, по които ще осъществява дейността си и процедурите при вземане на решенията.

НРО трябва да осигури лесен достъп на всички заинтересовани страни до всяка информация, подлежаща на публично оповестяване.

Второто изискване е НРО, да се консултира със заинтересованите страни преди да вземе важно решение. Това може да става чрез предварително публикуване на проект на документ за публично обсъждане и организиране на публични изслушвания. След проведените публични изслушвания НРО може да публикува становищата на страните, участвали в обсъжданията, като посочи кои от тях ще вземе предвид в крайния документ и кои не, като посочи причините за отхвърлянето.

Третото изискване е крайните решения на НРО да бъдат публично достъпни. Това ще позволи на страните, засегнати от решението и обществото да се информират за причините довели до решението и да са в състояние да преценят доколко НРО изпълнява своите задължения и правомощия безпристрастно.

Задължение за независимост

Според изискването, заложено в директивите, НРО трябва да бъде правно отделен и функционално независимост от всякакъв друг публичен или частен орган, когато изпълнява задълженията си по регулиране на пазарите на електроенергия и природен газ. Под други публични органи следва да се разбират държавните, регионални и общински органи на управление, а така също органи на политически организации и структури или частни организации.

Под правно отделяне се разбира независимост на органа от министерства или други структури на държавното управление. Осигуряването на подобна независимост ще гарантира автономното вземане на решения от НРО.

В същото време това не отменя правото на държавата-членка да създаде НРО в съответствие с Конституцията и административните си правила, които също не би трябвало да са в противоречие със законодателството на ЕС.

НРО следва да има свободата сам да избере как да управлява дейността си, включително и въпросите с управлението на човешките ресурси. НРО не може да бъде част от министерство, да споделя общи офиси и да разменя служители с други публични или частни организации.

Трябва да се подчертае, че гарантирането на независимостта на експертния състав на НРО и определяне на персоналната отговорност на членовете му са от ключово значение, за да се осигури, че решенията на органа не са повлияни от политически и специфични икономически интереси, а създават предвидим инвестиционен климат. Целта е да се гарантира, че цялата администрация на органа, включително членовете на борда или на комисията, директорите, и др. висш експертен състав работят независимо от всякакво влияние от страна на участници на пазара - частни или публични, и безпристрастно изпълняват задълженията си. Когато висшият състав на НРО и неговата администрация вземат решения, то те не трябва да се водят от други интереси освен от обществения интерес.

В тази връзка, държавите членки следва да разработят специални правила, които да ограничават висшия състав и администрацията на органа от участие в управлението или друг вид участие в дейността на предприятия, както и да притежават акции или друг интерес в предприятия от секторите –електроенергия и природен газ.

Новите критерии, гарантиращи независимостта на висшия състав и администрацията на органа, следва да се прилагат както към заетите на пълно, така и на непълно работно време.

Новото законодателство забранява на висшия състав на органа и на членовете на администрацията да търсят и приемат директни указания от правителството или друг публичен или частен орган. Подобни забрани трябва да се отнасят и за всяко лице, което се стреми да дава инструкции и да прилага неоправдан натиск върху висшия състав и администрацията за да повлияе върху решенията на НРО. За разрешаване на този проблем всяка държава-членка може да разработи възпиращи санкции, които могат да бъдат административни, граждански или наказателни. Целта на санкциите, които следва да се прилагат в случай на нарушаване на независимостта на органа или в случай на дадени указания от частни или публични органи, е да се предотврати неправомерно влияние върху решенията на регулатора.

Правилата не следва да ограничават правителството в правомощието му да изработва общата политика за развитие на енергийните пазари, като сигурността на доставките, възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и др.

НРО не може да бъде ограничаван да си сътрудничи и да се консултира с други национални регулаторни органи или с националния орган по конкуренция, а така също и с новосъздадената европейска Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия. Това сътрудничество включва и размяна на конфиденциална информация.

Според Директивите, независимостта и силните правомощия могат да се гарантират, като:

1. НРО взема решенията си автономно без намеса на публични, политически или частни органи. Решенията на регулаторния орган следва да са задължителни за страните и да се изпълняват незабавно от тях. Решенията не трябва да се одобряват от други публични органи или трети страни и следва да подлежат на съдебен контрол.

2. НРО има отделен бюджет, разработен от ведомството и одобрен от Народното събрание. Бюджетът следва да се одобрява като обща сума, а разпределението му задължително да е само от компетенциите на НРО и на никой друг. Изпълнението на това право гарантира независимостта на регулаторния орган. Препоръката е никой да не дава инструкции, как органа да разпределя и харчи бюджета си. Одобреният бюджет трябва да бъде в такъв размер, че напълно да гарантира ефикасната и ефективна работа на НРО при изпълнение на правомощията му.

3. НРО следва да разполага с адекватни финансови и човешки ресурси, за да е в състояние да изпълнява задълженията си. Сложността на секторите изисква НРО да привлече и разполага с високо квалифицирани експерти с различни специалности: икономисти, юристи, инженери и др.

4. Висшият състав на НРО следва да се избира с мандат от 5 до 7 години с възможност за преизбиране за втори мандат. Следва да се предвиди и ротационен механизъм, който да се прилага при смяна на висшия състав.

Основни задачи

В чл.36 от Директивата за електроенергия и чл. 40 от Директивата за природен газ, са изброени основните задачи на регулаторния орган, които имат нормативен характер. НРО следва да подпомага развитието на европейски конкурентен и устойчив енергиен пазар – за електроенергия и природен газ, гарантиращ опазването на околната среда. В случаите на нарушаване на правилата за конкуренция, компетентността за прилагането им следва да остави на националния орган по конкуренция (НОК).

Задължения на НРО

В чл. 37 от Директивата за електроенергия и чл. 41 от Директивата за природен газ са изброени основните задължения на НРО, а именно;

1. Задължение за определяне на тарифите или методология за мрежови тарифи за достъп до мрежите за пренос и разпределение;

2. Задължения във връзка с ефективното отделяне - да гарантира, че няма кръстосано субсидиране между различните дейности по пренос, дистрибуция, разпределение, съхранение и др.

3. Задължения за наблюдение на дейността по пренос, разпределение, съхранение на енергийните компании от сектор електроенергия и природен газ с цел гарантиране спазването на европейското законодателство;

4. Задължения да гарантира ефективна защита на правата на потребителите.

Правомощия на НРО

За да изпълняват ефективно поставените от Директивите задачи, НРО следва да имат правомощията, посочени в чл. 37, ал. 4 от Директивата за електроенергия и чл. 41, ал. 4 от Директивата за природен газ. НРО следва да има правомощия да извършва разследвания за да установи правилно ли функционират пазарите, да изисква информация от участниците на пазара; да налага пропорционални мерки с цел развитие на конкуренцията на пазарите; да налага санкции на нарушителите до 10 % от общия им оборот и др. Решенията на НРО следва да са задължителни за страните.

Отчетност на НРО

Отчетността на НРО пред обществото се гарантира с публикуване на решенията, а така също чрез изготвяне и публикуване на годишен доклад, в който регулаторният орган посочва дейностите, осъществени през годината. В Директивите е направена пряка връзка, между независимостта на НРО и задължението за ясна отчетност на работата на органа пред обществото.

Накрая бих искала да подчертая, че крайният срок за създаване на независим и със силни правомощия национален регулаторен орган е месец март 2011 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар