четвъртък, 22 април 2010 г.

Третият енергиен пакет задължава държавите-членки ефективно да отделят преносните системи

Ефективно отделяне


Правилата, приети през 2003 г. за правно и функционално отделяне на системните оператори не доведоха до желания резултат за развитие на европейски конкурентен енергиен пазар. С приемането на Директива 2009/72/ЕС „Директива за електроенергия” и Директива 2009/73/ЕС „Директива за природен газ” се въвеждат нови правила за оператор на преносна система (ОПС) и оператор на разпределителни системи (ОРС). Държавите-членки следва да въведат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с директивите до 3 март 2011 г.

В тази връзка ЕК издаде и специално съобщение с подробни разяснения във връзка с ефективното отделяне на оператора на преносни системи- „effective unbundling”.

Държавите-членки могат да избират от три модела, предложени в директивите.

Първи модел – отделяне на собствеността
Втори модел – независим системен оператор
Трети модел – създаване на независим оператор на преносната система

Определения

„оператор на преносна система“ означава физическо или юридическо лице, което отговаря за експлоатацията на преносната система, за нейната поддръжка и ако е необходимо — за развитието на преносната система на дадена територия, а където е приложимо — за взаимовръзките на тази система с други системи, както и за осигуряването в дългосрочен план на способността на системата да покрива разумни искания за пренос на електроенергия;
„пренос“ означава транспортиране на електроенергия по взаимосвързана система със свръхвисоко и високо напрежение с цел да бъде доставена до крайни клиенти или разпределители, като не се включва доставка;

„оператор на разпределителна система“ означава физическо или юридическо лице, отговорно за функционирането на разпределителната система, за нейната поддръжка и ако това е необходимо — за развитието на разпределителната система на дадена територия, а ако е приложимо — за взаимовръзките на тази система с други системи, както и за осигуряването в дългосрочен план на способността на системата да покрива разумни искания за разпределяне на електроенергия;

„разпределение“ означава преноса на електроенергия по разпределителни системи с високо, средно и ниско напрежение с цел да бъде доставена до клиенти като не се включва доставка;
Посочените модели предлагат различни степени на структурни промени при разделяне на мрежите от производството и доставката, въпреки това се предвижда всеки от тях ефективно да допринесе за отстраняването на всякакъв конфликт на интереси между производителите, доставчиците и системните оператори. Чрез отделянето следва да се премахнат стимулите на вертикално интегрираните предприятия да дискриминират конкурентите си, по отношение на; предоставяне на достъп до мрежите; достъп до търговска информация; инвестиции в мрежата.

Прилагането на трите модела следва да става в условията на прозрачен и ефикасен режим, който да създава стимули за необходимите инвестиции и да гарантира достъп до мрежите на новонавлизащите участници на пазара.

Вторият и третият модел могат да се избират само в случай, че към 3 септември - датата на влизане на директивите в сила, ОПС и ОРС са част от вертикално интегрирано предприятие. В същото време не се допуска смесването на различни елементи от моделите.

В случай, че прилагането на правилата за отделяне водят до значителни структурни промени на вертикално интегрираните предприятия, държавите – членки могат да се възползват от правото за удължаване на срока до 3 март 2012 г. А в случай, че се прилага модела за отделяне на собствеността и ОПС не е част от вертикално интегрирано предприятие, срокът може да бъде удължен до 3 март 2013 г. Този срок се отнася и в случаите, когато се прилага режим на сертифициране, спрямо трети страни извън ЕС.

Модел: Отделяне на собствеността „ownership unbundling”

Директивите за електроенергия и природен газ определят правилата за отделяне на операторите на преносни системи и операторите на разпределителни системи в чл. 9;

Член 9:
Отделяне на преносните системи и операторите на преносни системи

1. Държавите-членки гарантират, че, считано от 3 март 2012 г.:

а) всяко предприятие, което притежава преносна система, действа

като оператор на преносна система;

б) едно и също лице или едни и същи лица нямат право:

і) да упражняват пряко или непряко контрол върху предприятие, изпълняващо някоя от функциите по производство или доставка, както и да упражняват пряко или непряко контрол или да имат правомощия върху оператори на преносна система или върху преносна система;нито

ii) да упражняват пряко или непряко контрол върху оператор на преносна система или върху преносна система, и да упражняват пряко или непряко контрол или да имат правомощия върху предприятие, изпълняващо някоя от функциите по производство или доставка;

в) едно и също лице или едни и същи лица нямат право да определят членове на надзорния съвет, административния съвет или на законно представляващи предприятието органи, на оператор на преносна система или на преносна система, както и да упражняват пряко или непряко контрол или да имат правомощия върху предприятие, изпълняващо някоя от функциите производство или доставка; и

г) едно и също лице няма право да бъде член на надзорния съвет, административния съвет или на законно представляващи предприятието органи едновременно на предприятие, изпълняващо някоя от функциите производство или доставка, и на оператор на преносна система или на преносна система.

2. Правомощията, посочени в параграф 1, букви б) и в), включват по-специално:

а) правомощието да се гласува;

б)правомощието да се определят членове на надзорния съвет, административния съвет или законно представляващи предприятието органи; или

в) притежаването на мажоритарен дял.
Изискванията, посочени в чл.9, ал. 1а до 1г трябва да са изпълнени кумулативно. Всяко предприятие, което е собственик на преносна система трябва да осъществява и дейност като ОПС и е отговорно за условията, при които управлява и дава достъп до мрежата на трети страни. Предприятието следва да предоставя достъп до мрежата при недискринимационни условия по отношение на събирането на начислените тарифи за достъп, претоварването, плащанията по вътрешносистемния компенсационен механизъм и същевременно да гарантира развитието на мрежата. Собственикът на преносната система също отговоря за дългосрочното планиране и инвестиране в мрежата, за да може тя да отговаря на действителното и потенциално търсене.

Определението на термина „контрол” е заимствано от Регламент 139/2004 на Съвета за контрол на концентрациите между предприятията. В съответствие с чл. 3, ал.2 от Регламента за концентрациите контрол
означава права, договори или всякакви други средства, които самостоятелно или в комбинация и предвид свързаните с тях фактически и правни обстоятелства предоставят възможността за упражняване на решаващо влияние върху дадено предприятие, по-специално чрез: а) собственост или право на ползване на всички или част от активите на дадено предприятие; б) права или договори, които предоставят решаващо влияние върху състава, гласуването или решенията на органите на предприятието
Ключовият момент при анализ на контрола е концепцията за „решително влияние”.

Регламентът за концентрациите ясно определя, случаите, при които има „решително влияние”, а именно: право на собственост върху целите или част от активите на предприятието или права или договор, чрез които се предоставя възможност за решително влияние при определяне на състава, начина на гласуване или начина на вземане на решения от органите напредприятието.

Определението за решително влияние върху едно предприятие включва de jure и de facto контрол. Контролът може да се осъществява пряко или непряко, например чрез дъщерно предприятия. Концепцията за „контрол върху едно предприятие” е подробно разработена в Известието на Европейската комисия, във връзка с прилагането на Регламента за концентрациите 139/2004 г. на Съвета на ЕС относно контрол на концентрациите между предприятията. Концепцията за „лице” включва физически лица, компании и всякакви други частни и публични органи. Лицата посочени в чл. 9, ал., 1а от директивите за електроенергия и природен газ, могат да бъдат предприятия, които осъществяват дейности по доставка или управление на мрежата, или компания майка, която има дъщерни предприятия, осъществяващи дейности по доставка или управление на мрежата.

Концепцията за „права” посочени в чл. 9, ал., 1б от директивите за електроенергия и природен газ и разяснени в чл.9, ал.2, включва неизчерпателно изброени права като, упражняване право на избор, права за избор на членовете на надзорни органи и административни органи, или органи представляващи предприятието, или права, свързани с мажоритарния пакет акции. Според чл.9 ал.1в, 1г едно и също лице не може да избира членовете на надзорния орган, административните органи, представляващи предприятието на ОПС или преносната система и пряко или непряко да осъществяват контрол или да упражняват всякакви права върху предприятия, свързани с производството или доставките на електроенергия или природен газ. Не е допустимо компании майки да упражняват какъвто и да е контрол върху ОПС или доставчик. Целта е да се избегне ситуация, при която компанията майка, която има контролен пакет от акциите или правата да избира членовете на борда, или има право на глас в предприятието на доставчика, да не може да избира членовете на борда на ОПС. Чрез забраната едно и също лице да бъде член на борда на доставчика и на ОПС се избягва възможния конфликт на интерес при осъществяване на дейността по пренос и доставка. Правилата се отнасят както за частни, така и за публични органи.

Модел:Независим системен оператор

Ако към 3 септември 2009 г. -датата на влизане в сила на директивите за електроенергия и природен газ, преносната система принадлежи на вертикално интегрирано предприятие, държавите-членки могат да решат да не прилагат правилата за отделяне на собствеността, но следва да създадат независим системен оператор (НСО).

Определение за „вертикално интегрирано предприятие

„вертикално интегрирано предприятие“ означава електроенергийно предприятие или група електроенергийни предприятия, за които едно и също лице или лица са оправомощени, пряко или непряко, да упражняват контрол, и в което предприятието или групата предприятия изпълняват най-малко една от функциите по пренос или разпределение и най-малко една от функциите по производство или доставка на електроенергия”
Прилагането на концепцията за „вертикално интегрирано предприятие” не може да се ограничава само за предприятия създадени в една и съща държава-членка. Концепцията включва всяко предприятие или група от предприятия, независимо от мястото на създаването им, в които едни и същи лица са натоварени пряко или непряко да осъществяват контрол; или предприятието или група от предприятия изпълняват поне една от дейностите по пренос и разпределение на електроенергия или пренос, разпределение и съхранение на природен газ; или осъществяват поне една дейност по производство и доставка на електроенергия или природен газ.

Държавите-членки следва да създадат регулаторен орган, които да разработи правила, по които да сертифицира НСО. НСО следва да е собственик на преносната мрежа и да разполага с достатъчни финансови, технически, и човешки ресурси за да е в състояние да изпълнява задачите, определени в чл. 12 на директивата за електроенергия и чл. 13 от директивата за природен газ. Операторът е задължен да разработи и 10 годишен план за развитие и поддържане на мрежата, чието изпълнение се контролира от регулаторния орган.

Основните задачи за НСО е да осъществява дейността си като оператор на преносни системи. Операторът отговаря за осигуряването и управлението на достъпа до мрежата на трети страни, включително за събирането на такси за достъп и претоварване и на приходи от прилагане на механизма за компенсиране между операторите на преносни системи, както и за експлоатацията, поддръжката и развитието на преносната система, гарантира дълготрайния капацитет на системата чрез инвестиционно планиране.

Модел:Независим оператор на преносната система (ОПС)

Моделът на ОПС, позволява преносната система да остане част от вертикално интегрираното предприятие. В този случай са предвидени редица специфични условия в директивите (чл.17-23), при изпълнението на които на практика се гарантира ефективно отделяне.

Правила за активите, оборудването, персонала и идентичността на ОПС

ОПС следва да е независим и да разполага със значими финансови, технически, физически и човешки ресурси за да е в състояние да изпълнява ефективно дейността по пренос на електроенергия и природен газ. За това е необходимо активите, включително и мрежата да са собственост на предприятието по пренос и то само да наема персонала си. Забранено е наемането на персонал или изпълняването на услуги от или за други части от вертикално интегрираното предприятие. ОПС следва да организира своята корпоративна идентичност, комуникации, търговски марки и обекти по такъв начин, че да не се създава възможност за объркване на потребителите по отношение на идентичността му и най-вече да е ясно, че не е част от вертикално интегрираното предприятие или която и да е част от него. Операторът също така не следва да има обща интернет система или оборудване, общи ІТ специалисти, общи обекти и системи за сигурност с вертикално интегрираното предприятие, а така също не следва да използва същите консултанти или външни изпълнители за ІТ системите или оборудването. Счетоводните отчети на ОПС следва да се одобряват от одитор, различен от този на вертикално интегрираното предприятие или на която и да е част от него.

Гарантиране на независимост на ОПС

Важно условие, което държавите-членки следва да изпълнят е да гарантират, че ОПС има необходимите права да взима самостоятелно решения относно текущата си дейност и е независимо от вертикално интегрираното предприятие и от всяка негова част. По специално решения по отношение на активите, необходими за експлоатацията, поддръжката или развитието на мрежата. ОПС следва да има правата да набира средства на капиталовия пазар, чрез заем или увеличаване на капитала. Не се допуска вертикално интегрираното предприятие да влияе пряко или непряко върху текущите дейности на ОПС, върху конкурентното му поведение на пазара или върху решенията му, свързани с изготвяне на 10 годишния план за развитие на мрежата.

Също така дъщерните предприятия на вертикално интегрираното предприятие, свързани с производство и доставка на електроенергия или природен газ не могат да имат пряко или непряко дялово участие в оператора на преносната система. Обратната възможност, участие на оператора в дъщерните предприятие по производство и доставка също не се допуска, включително и получаването на дивиденти или други финансови облаги.

ОПС следва да разработи и да се придържа към програма на съответствието, в която да са заложени основните принципи за недопускане на дискриминационно поведение на оператора на преносни системи спрямо трети страни. Програмата за съответствие следва да се одобрява от регулаторния орган. Предприятието, което отговаря на изискванията за ОПС също следва да се сертифицира от регулаторния орган.

Изискване за независимост на персонала и ръководството на ОПС.

Директивите поставят изключително високи изисквания и критерии при избора на лицата в управителните и административните органи на оператора на преносната система. Едно от основните изисквания е, в срок от три години преди назначаването на лицата в управителните и административни органи, те да не са заемали професионален пост или отговорна длъжност, да са нямали преки или непреки интереси или делови отношения с вертикално интегрирано предприятие или с част от него или с негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции.

Регулаторният орган може да се намесва в този процес, ако има съмнения относно професионалната независимост на лицата от управителните органи или пък установи неправомерно прекратяване на мандата им.

Забранено е на лицата на управителните и административните органи да заемат професионален пост или отговорна длъжност, а така също не могат да имат интерес или делови отношения с която и да е част от вертикално интегрираното предприятие или негови акционери, притежаващи контролен пакет от акции, в срок до четири години след прекратяване на мандата им.

Надзорен орган

Ключов момент при модела на независим оператор на преносна система е създаването на надзорен орган, който да взема решения, свързани с одобрението на годишните финансови планове, нивото на задлъжнялост на оператора, размера на дивидентите, които се разпределят между акционерите. Надзорният орган на оператора следва да взима решения относно назначаването, подновяването на договори, условията на работа, размера на възнагражденията, прекратяване на мандата на членовете на управителния орган и/или членовете на административните органи.

Надзорният орган не може да взема решения, свързани с текущата дейност на системния оператор, свързана с управлението на мрежата или изготвянето на 10 годишния план за развитие на мрежата.

План за развитие на мрежата и правомощия за вземане на инвестиционни решения.

Според изискванията на директивите, операторът на преносната система е задължен всяка година да представя на регулаторния орган десетгодишен план за развитие на мрежата, който трябва да отчита съществуващото и прогнозирано търсене и предлагане. Планът следва да показва на участниците на пазара основната инфраструктура, коята трябва да се обнови или изгради през следващите 10 години; да посочва всички инвестиции, за които вече е взето решение и да определи инвестициите, които трябва да бъдат направени през следващите три години; да определи график за инвестиционните проекти. Планът следва да бъде консултиран с всички заинтересовани страни При одобрение на десет годишния план за развитие на мрежата, регулатолрният орган следва да проведе задължителни консултации с всички настоящи и потенциални ползватели на системата и то по открит и прозрачен начин. Задачата на регулаторният орган е да проучи дали десет годишния план обхваща нужните инвестиции за развитие на мрежата, установени по време на консултациите и дали той е в съответствие с десетгодишния план за развитие на мрежата на цялата Общност. След одобряването на плана, регулаторният орган е длъжен да наблюдава неговото изпълнение, и ако установи, че операторът на преносната система не изпълнява задълженията за инвестиции, трябва да изиска от него да изпълни инвестицията, или да организира открита тръжна процедура, достъпна за всички инвеститори, за изпълнение на инвестицията; или да задължи оператора да приеме увеличение на капитала, за да финансира инвестицията.

Чрез посочените правомощия на регулаторния орган, държавите-членки ще изпълнят задължението си да гарантират, че инвестициите за развитие на мрежата са осигурени и се извършват на практика.

Регулаторните органи на държавите – членки следва да имат и специални задължения и правомощия, чрез които да са в състояние да налагат санкции до 10 % от годишния оборот на предприятията, ако установят дискриминационно поведение на ОПС на пазара в полза на вертикално интегрираното предприятие. За целта регулаторния орган на всяка държава-членка следва да има възможността да следи комуникацията между оператора и вертикално интегрираното предприятие; да прилага специална процедура за уреждане на спорове между тях; да наблюдава и одобрява финансовите и търговските връзки и споразумения между ОПС и други части на вертикално интегрираното предприятие, като отчита състоянието на пазара; За да бъде ефективен при разследванията на нарушенията, регулаторният орган следва да има правомощията да прави внезапни проверки на офисите на ОПС и на вертикално интегрираното предприятие, да изисква информация и да налага мерки, които да са задължителни за страните.

Ролята на Европейската комисия в процеса

Директивите задължават Европейската комисия да наблюдава отблизо процеса на либерализация, за да установи доколко успешно е  ефективното отделяне на преносните системи от вертикално интегрираните предприятия в държавите-членки и дали на практика те са гарантирали независимостта на ОПС. До 3 март 2013 г. Комисията е длъжна да изготви подробен доклад по тези въпроси и да го представи на Европейския парламент и Съвета.Няма коментари:

Публикуване на коментар