петък, 23 април 2010 г.

Държавна помощ: Комисията разреши на България да отпусне ограничена по размер помощ на селското стопанство

Европейската комисия даде съгласието си за българска схема с бюджет от 20 млн. лв (около 10,26 млн. EUR), целяща подпомагане на земеделски стопанства, занимаващи се с първично производство, търговия и преработка на селскостопанска продукция, които срещат трудности в резултат на настоящата икономическа криза. Помощта по тази схема може да се отпуска до 31 декември 2010 г. и ще бъде във вид на директно субсидиране. Схемата прилага на практика изготвената от Комисията Временна рамка за мерките за държавна помощ за подпомагане на достъпа до финансиране в настоящата финансова и икономическа криза.

Право на участие в схемата имат всички предприятия в селскостопанския сектор при условие, че не са изпитвали затруднения към 1 юли 2008 година —т.е. преди началото на кризата. Срокът на действие на схемата е до 31 декември 2010 г. Схемата предоставя помощ във вид на директно субсидиране. Помощта не може да надвишава 15 000 EUR за всяко отделно предприятие. Нотифицираната схема ще се прилага на национално равнище и ще се управлява от Държавен фонд „Земеделие“.

Схемата отговаря на всички условия, поставени от Временната кризисна рамка. По-специално българските власти доказаха, че тя е необходима, съобразена с потребностите и дава адекватен отговор на сериозните сътресения в икономиката. Затова Комисията е на мнение, че схемата може да получи одобрение по силата на член 107, параграф 3, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз (предишен член 87, параграф 3, буква б) от Договора за ЕО).

Пълният текст на решението на Комисията ще се публикува в State Aid Register на интернет сайта на ГД „Конкуренция“ под номер N 108/2010.

Няма коментари:

Публикуване на коментар