петък, 30 април 2010 г.

Според проучване на Евробарометър по-голямата част от гражданите се обявяват в подкрепа на европейско законодателство за радиоактивните отпадъци

На 29.04.2010 г.  Европейската комисия публикува проучване на Евробарометър, което показва, че за преобладаващата част от европейците би било полезно да има европейско законодателство в областта на управлението на радиоактивните отпадъци. Опасения относно риска за безопасността, породен от радиоактивните отпадъци, се изразяват както в държавите, които имат атомни електроцентрали, така и в тези, които не развиват ядрена енергетика.

Европейският комисар по въпросите на енергетиката, Гюнтер Йотингер, заяви:

„Хората в цяла Европа изпитват еднакви опасения, независимо дали в тяхната държава има атомни електроцентрали или не. Ние трябва да погледнем сериозно на тези опасения и да се уверим, че радиоактивните отпадъци се депонират по безопасен за хората и околната среда начин.“

Управление на радиоактивните отпадъци

Съгласно резултатите от специално проучване на Евробарометър „Европейците и ядрената безопасност“ преобладаващото мнозинство (82 %) от европейските граждани заявяват, че управлението на радиоактивните отпадъци би следвало да се регулира на равнище ЕС. Това становище се заявява изключително последователно в целия Европейски съюз. Съществува почти единодушно мнение по въпроса в Кипър (93 %), Унгария (90 %), Нидерландия (90 %) и Словения (90 %). В другия край на спектъра — в страните, в които най-малко хора споделят това становище — също има добре изразено мнозинство по въпроса (Австрия 59 %, Обединеното кралство 60 %, Малта 62 %).

Безопасност на атомните електроцентрали

Въпреки, че хората имат опасения и относно неправомерното използване на ядрените материали и тероризма, по-голямата част от тях (59 %) са убедени, че атомните електроцентрали могат да бъдат експлоатирани безопасно. Тази средна стойност за ЕС се запазва на равнището от проучването през 2006 г.

Резултатите по държави показват обаче някои съществени промени: в 14 държави съгласието с твърдението нараства, като увеличението е по- впечатляващо в Ирландия (+11 %), Полша и Люксембург (+9 %), както и в Малта, Естония и Италия (+6 %).
Нивата на съгласие намаляват в България (– 9 %), Германия (–7 %), Франция и Румъния (–5 %).

Контекст:

Държавите-членки решават дали да използват ядрена енергия или не. Понастоящем 15 от 27-те държави-членки на ЕС имат атомни електроцентрали, но има само няколко проекта за крайни хранилища за най-опасната категория радиоактивни отпадъци. През втората половина на 2010 г. Европейската комисия ще излезе с предложение за европейско законодателство за управление на радиоактивните отпадъци, а в момента провежда обществена консултация относно подобно законодателно предложение. Макар че Европейската комисия изцяло споделя принципа, че енергийният микс попада в националните компетенции, ЕС работи по създаването на най-модерна законодателна рамка на ЕС за ядрена безопасност и сигурност и за управление на радиоактивните отпадъци. Тези компетенции на Общността за установяване на основни стандарти за безопасност на равнище ЕС са изрично регламентирани в Договора за
Евратом.

Пълният доклад ще бъде на разположение на следния интернет адрес:
 
За включване в обществената дискусия адреса е:

Директива 2006/117/Евратом на Съвета от 20 ноември 2006 г. относно надзор и контрол на превоза на радиоактивни отпадъци и отработено гориво

Няма коментари:

Публикуване на коментар