сряда, 3 ноември 2010 г.

Енергетика: Стандарти за безопасност при погребване на ядрени отпадъци

Днес Европейюската комисия прие директива, чрез която се създават стандарти за безопасност при погребване на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци от атомни централи, както и от медицински приложения и научни изследвания.
Директивата задължава държавите членки да представят национални програми, в които да посочат кога, къде и как ще изграждат и управляват окончателните хранилища, като гарантират  най-високи стандарти за безопасност.
Комисията предлага да се създаде европейска рамка със задължителна правна и изпълнителна сила, която да гарантира, че всички държави-членки ще прилагат общите стандарти, създадени в рамките на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) за всички етапи на управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци до окончателното погребване.

По-специално директивата определя, че:

  • Държавите-членки трябва да изготвят национални програми в рамките на четири години от приемането на директивата. Тези програми следва да включват: планове за изграждането и управлението на обектите за погребване, в които се определя конкретен график за изграждане, съдържащ основни етапи и описание на всички дейности, които са необходими за изпълнението на техническите решения за погребване, оценката на разходите и избраните схеми за финансиране.
  • Националните програми трябва да бъдат обявени. Комисията може да поиска от държавите-членки да изменят плановете си.
  • Две или повече държави-членки могат да се споразумеят да използват окончателно хранилище в една от тях. Не се разрешава износът на ядрени отпадъци извън ЕС с цел окончателно погребване.
  • Обществеността трябва да бъде информирана от държавите-членки и следва да може да участва във вземането на решения относно управлението на ядрените отпадъци.
  • Стандартите за безопасност, разработени от Международната агенция за атомна енергия придобиват задължителна правна сила. Това включва независим орган, който издава лицензии за изграждане на хранилища и проверява анализа на безопасността за всяко отделно хранилище.
Предложението за директива на Съвета относно управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци е на разположение на адрес:

Няма коментари:

Публикуване на коментар