сряда, 3 ноември 2010 г.

Енергетика: Как да се съчетае развитието на енергията от вятър и опазването на биоразнообразието в защитените зони по "Натура 2000"

Европейската комисия публикува указания, които имат за цел избягването на възможен конфликт между разработването на вятърноенергийни проекти и опазването на биоразнообразието в защитените зони по „Натура 2000“. В указанията се  изтъква  важното значение на стратегическото планиране и необходимостта от изготвянето на висококачествени и подходящи оценки на въздействието на новите проекти. В указанията са включени и примери за най-добра практика и е посочено как при вятърноенергийните разработки е възможно да се избегнат щети в уязвимите природни зони.
Стратегическото планиране на проектите за вятърна енергия в рамките на обширен географски район е един от най-ефикасните начини да се намали въздействието на вятърните електроцентрали върху дивата флора и фауна, започвайки още от началото на процеса на планиране. То не само води до по- взаимосвързана рамка на разработките, но и намалява риска от трудности и отлагане на срокове на по-късни етапи, на нивото на отделните проекти.
По принцип вятърната енергетика не представлява заплаха за дивата флора и фауна, но някои недобре разположени или проектирани вятърни електроцентрали могат да имат отрицателно въздействие върху уязвими биологични видове и местообитания. По тази причина Европейската комисия публикува  указания за разработването на вятърни електроцентрали в защитени природни зони. Указанията се отнасят за мрежата „Натура 2000“, която представлява крайъгълен камък в европейската политика за биоразнообразие и e ключов инструмент за постигане на европейската цел за спиране и преобръщане до 2020 г. на процеса на загуба на биоразнообразие. В същото време вятърната енергия предстои да играе важна роля при постигането до 2020 г. на европейската цел за 20 % дял на възобновяемата енергия в общото крайно енергопотребление, като при това следва да се отбележи, че инсталирането на вятърни електроцентрали в зони от „Натура 2000“ не се изключва автоматично. Такива разработки следва да бъдат самостоятелно оценявани по отношение на всеки отделен случай.

Няма коментари:

Публикуване на коментар