вторник, 23 ноември 2010 г.

Енергетика:Каква е визията на Европа за развитието на енергийния диалог с Русия през следващото десетилетие-реч на комисар Йотингер

„Енергийният диалог ЕС-Русия” е основан на 30 октомври 2000 година на среща на върха в Париж. Тогавашният лидер на ЕС и Руската федерация признават, че енергийните отношения са ключови в областта на сътрудничеството между ЕС и Русия  и трябва да бъдат обновени.

На 22 ноември 2010 г. в Брюксел се отбеляза 10 годишнината от „Енергийният диалог ЕС Русия”. В реч, произнесена от комисар Йотингер се отбелязва, че диалогът през последните години е допринесъл за изграждане на доверие между ЕС и Руската федерация в стратегически важния енергиен сектор. Диалогът играе основна роля в решаването на много конкретни проблеми, при газовата криза през 2009 година, при обмена на позиции и идеи, в сближаването на законите и стандартите, по-специално в областта на енергийната ефективност и за насърчаването на съвместни проекти, било то в областта на инфраструктурата или на енергийната ефективност.
 Годишнината е повод да се направи преглед на постиженията на ЕС и Русия в енергийния диалог и да се извлекат поуките от неуспехите. Отношенията ЕС - Русия са белязяни с възход и падения, но има и съвместим интерес, който трябва да се преследва. Различията не трябва да се разглеждат като пречка за тясно партньорство и сътрудничество - точно обратното.

Руската федерация е важен енергиен партньор на ЕС. Според данни от Евростат, през 2008 г. вносът от Русия възлиза на 31 % от общия внос на газ в ЕС, 27% от общия внос на петрол и 24% от общия внос на въглища в ЕС. Голяма част от урана , използван в ЕС се внася от Русия.


От друга страна ЕС също е важен търговски партньор за Русия. 47 % от вноса на Русия е с произход от Европейския съюз и около 75 % от инвестициите в Русия идват от европейски инвеститори.
Тази тясна взаимозависимост ще остане и в бъдеще.


Но, ключовият момент от речта на комисар Йотингер е разясняването на руските партньори на промените в европейската енергийна политика и визията на Европа за развитието на енергийния диалог ЕС - Русия през следващото десетилетие..

„Нека да кажем на нашите руски партньори, че тази конференция се провежда в един важен момент от европейската енергийна политика. Влизането в сила на Договора от Лисабон преди една година, даде стабилна правна основа за развитие на енергетиката. Това е и признаване на факта, че тази област става все по-важна за европейската икономика и нейните граждани.”
В речта по нататък се дава информация, че преди две седмици Комисията е приела нова стратегия, която очертава предизвикателствата пред политиката на ЕС до 2020 година. Също, че миналата седмица Комисията е предложила Съобщение, което очертава нуждите на ЕС от енергийни инфраструктури и че се планира през месец февруари следващата година да се проведе специална среща на държавните глави на държавите членки и правителството на ЕС, посветена на развитието на енергетиката,

В речта изрично се подчертава, че в много области спешно трябва да се предприемат действия на европейско и национално равнище, за да разполагат държавите членки с надеждни, достъпни и екологично устойчиви доставки на енергия.

„Ние трябва да завършим истинския европейски енергиен пазар, който да позволи енергийните продукти да могат да се пренасят при пазарни условия от Талин до Лисабон - една Европа без граници, не само за движението на хора или на капитали, но и за енергия.”
В тази връзка комисар Йотингер споделя, че новата  европейска енергийна политика няма да бъде пълна без външното си измерение и подчертава факта, че държавите-членки неколкократно са призовали ЕС да говори в един глас с третите страни.
На практика, националните икономики не разполагат с достатъчна пазарна сила за да изразят и защитят интересите си, това може да го направи само един пазар с размерите на ЕС.

Въз основа на разпоредбите на Договора от Лисабон, които изясняват и укрепват външнополитическото измерение, външната енергийна политика на ЕС трябва да осигури ефективна солидарност, отговорност и прозрачност между всички държави-членки, което отразява интереса на ЕС и гарантира сигурността на вътрешния европейски енергиен пазар.  Това изисква да бъдат въведена в действие по – ефективна координация между държавите –членки и на равнище на ЕС.

„Ние ще направим конкретни предложения за такава външна енергийна политика в рамките на следващата година."

 Основните цели на ЕС в енергийното сътрудничество с Русия :

Въз основа на тясната взаимозависимост в енергетиката между ЕС и Руската федерация отношенията да се поставят на стабилна и устойчива основа. За тази цел следва да се постигне общо разбиране на пътна карта до 2050 г , която да е полезен инструмент за координиране на целите на енергийната политика, доколкото това е възможно. Това е в интерес на сигурността на доставките за ЕС и в интерес на сигурността на търсенето за Русия.
В дългосрочен план ЕС работи по амбициозната цел за "нисковъглеродна икономика" до 2050 година.

Комисар Йотингер поставя и въпроси

Важно е да се знае какъв е сценарият за развитие на руския енергиен пазар? Какъв ще е руския капацитет за производство на петрол и газ през следващите десетилетия? Какъв ще е инвестиционния климат, за да е в състояние да привлича вниманието на европейските инвеститори? Руската енергийна стратегия до 2030 г. предлага първата представа за възгледите на руското правителство.

Въз основа на тези и други документи, може да се разработи обща "визия" на енергийните отношения в полза на двете страни.

Основните европейски послания и предложения към Русия са:


 *Съществена предпоставка за стабилни и дългосрочни отношения е стабилната правна основа. Отношения между ЕС и Руската федерация, се основават на партньорство и сътрудничество от 1994 година, което специално в енергийния сектор не отговаря повече на нуждите и съвременните изисквания за  енергийно сътрудничество. Има необходимост в новото споразумение, което в момента се договаря между Русия и ЕС, да се включи силна и изчерпателна глава „Енергетика”, която да разшири обхвата на сегашните разпоредби на споразумението. Първата важна стъпка към една по-стабилна правна основа, ще бъде присъединяването на Руската федерация към СТО.
     
*  Споразумението между   ЕС и Русия -Партньорство за модернизация ще бъде добра основа за развитие на конкретни проекти в  енергетиката между ЕС и Руската федерация.  Енергийният диалог ще даде своя принос към дискусията на  следващата среща на върха ЕС-Русия. Както Русия, така и ЕС са изправени пред предизвикателството да  модернизират енергийния сектор. Пътят към развитие на устойчива икономика е енергийна ефективност и иновационни технологии.
Друг приоритет на  Партньорството следва да е   подобряване  на инвестиционния климат и на достъпа до пазарите. Трябва да се намалят административните бариери. Комисар Йотингер с нетърпение очаква  руските предложения за промяна на съществуващата рамка в Руската федерация, като отбелязва, че изискванията за енергийна ефективност и етикетиране са породили проблеми в Руската федерация, но те могат да се разрешават чрез прагматичен двустранен подход.
   
 *  Сигурността на доставките и сигурността на търсенето са въпросите, които  ще останат в самия център на енергийните отношения между ЕС и Русия. В отговор на газовата криза през 2009 г., ЕС е създал механизъм за ранно предупреждение и за предотвратяване с цел по –добро справяне при бъдещи кризи. Този механизъм е бил от полза през юни тази година. Целта на ЕС –Русия трябва да бъде избягване на  бъдещи кризи. Един от ключовите елементи в това отношение е въвеждане на прозрачни пазарни отношения между производителите, транзитните страни и потребителите. Този подход има напредък, както сочат и последните преговори между Полша и Руската федерация за разрешаване на възникналите проблеми по газопровода "Ямал.
   
 * Накрая комисар Йотингер подчертана, че за следващите години, транспортирането на въглеводородни ресурси от Русия към ЕС срещу инвестиции и технологии от ЕС към Русия ще остане в основата на двустранните  отношения. Целта на енергийните отношения в дългосрочен план трябва да е сближаване на пазарите. Ако се пристъпи към хармонизиране на правилата за функциониране на енергийните пазари, отношенията между ЕС и Русия ще се опростят в много посоки. Инвестиционните решения на руските компании в ЕС или на европейските компании в Русия ще ускорят и доведат до развитие на сектора, резултат, който инвестициите постигат в други сектори.


В края на речта комисар Йотингер заключава:"Енергията е живата кръв на нашите общества. Благосъстоянието на нашия народ, на промишлеността и икономиката зависи от наличието на безопасна, сигурна, устойчива и достъпна енергия. В същото време емисиите, свързани с енергията възлизат на почти 80% от общите емисии на парникови газове. Разрешаването на това предизвикателство е едно от най-големите изпитания, с което Европа трябва да се справи. Това ще отнеме десетилетия, за да се насочат енергийните системи към един по-сигурен и устойчив път. За Европейския съюз тези предизвикателства са толкова големи, че не могат да бъдат преодолени от държавите членки поотделно. Ние сме по-силни когато действаме заедно. Европеизирането на енергийната политика вече започна.

Предизвикателствата, обаче не са само за Европа. Тя не може да реализира своите енергийни цели, без тясно сътрудничество с основните доставчици. Русия е не само главен доставчик на енергия на Европейския съюз, но и стратегически съсед. Обединяването на усилията и ресурсите, в рамките на последователна и прозрачна рамка, която ще помогне за постигане на стабилност и намаляване на несигурността. Това ще бъде нашата задача за следващите десетилетия в енергийния диалог между ЕС и Русия."

 
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар