сряда, 17 ноември 2010 г.

Енергетика: Комисията посочи изграждането на Южен коридор за приоритетен проект

Днес Европейската комисия представи приоритетите за изграждане на енергийната инфраструктура на Европейския съюз в следващите две десетилетие, която да осигури мрежите на 21 век.
В публикуваното Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите се определят приоритетните коридори на ЕС за транспортиране на електроенергия, газ и петрол. Картата на приоритетите ще послужи като основа за бъдещо разрешение за финансиране на конкретни проекти на ЕС .

Гюнтер Йотингер, комисар по въпросите на енергетиката, заяви:
"Енергийната инфраструктура е ключов фактор за всички наши енергийни цели: от сигурността на доставките, интегрирането на възобновяеми енергийни източници и енергийната ефективност до правилното функциониране на вътрешния пазар. От съществено значение е, че ние обединяваме нашите ресурси. Това е от съществено значение, че ние обединяваме нашите ресурси и ускоряваме реализацията  приоритетните проекти на ЕС . "
В съобщението се определят ограничен брой приоритетни коридори на ЕС, които е необходимо спешно да се разработят, за да се  постигнат целите на политиката на Европейския съюз, за постигане на конкурентоспособност, устойчивост и сигурност на доставките, като значително се укрепят  съществуващите трансгранични междусистемни връзки и се интегрират  източниците на възобновяема енергия в мрежата , за да се свържат тези държави членки (като България), които са почти изолирани от европейския енергиен пазар.

Въз основа на тези предварително определени коридори от "Европейски интерес" през 2012 г. ще бъдат установени конкретните проекти, които ще получат финансиране, разрешения за строеж, включително ще бъде определен и срок за вземане на окончателните решения, като същевременно се гарантира пълното спазване на законодателството за околната среда и участие на обществеността. При планирането и изпълнението на тези проекти, Комисията ще подкрепя регионалното сътрудничество между страните. Освен това се определят и по-дългосрочни цели, като например "Европейски магистрали за електроенергия ".

В сектора на електроенергията са определени четири приоритетни коридори за ЕС:

1. Изграждане на морска електропреносна мрежа в северните морета, която да свързва Северна и Централна Европа за транспортиране на енергия, произведена от разположени в морето вятърни паркове с потребителите в големите градове и съхраняване на енергия в изграждането на водни централи в Алпите и скандинавските страни.

2. Изграждане на взаимовръзки в Юго - Западна Европа за транспортиране на енергия, произведена  от вятър, слънчева, водна към останалата част на континента.

3. Изграждане на връзки в Централна, Източна и Югоизточна Европа, с цел засилване на регионалната мрежа.

4. Интегриране на Балтийския енергиен пазар в европейския пазар.

В газовия сектор са определени три приоритетни коридори за ЕС

1. Южният коридор за доставка на газ пряко от Каспийско море до Европа, за да се разнообразят източниците на газ.

2. Балтийски енергиен пазар, интеграция и свързване към Централна и Югоизточна Европа

3. Север-юг коридор в Западна Европа, за да се премахнат вътрешните проблеми и  се позволи оптимално използване на възможностите за външни доставки.

За да се изпълнят тези приоритети са необходими около 200 милиарда евро за инвестиции в газопроводи и електрически мрежи.

Смята се, че само част от тези средства ще дойдат от частния сектор, като се очертава недостиг от около 100 млрд. Евро.

Карта на Европа с приоритетните коридори за пазара на електроенергия и природен газ.

Няма коментари:

Публикуване на коментар