понеделник, 8 ноември 2010 г.

Енергетика: Изявление на комисаря по енергетика, направено на 4-ти ноември 2010 г. по повод газовия договор между Полша и Русия.

Комисарят по енергетика  Йотингер прави изявление по повод проведена среща между негови служители и зам.министър Budzanowski. Комисарят приветства разясненията, които е дала полската страна по сключеното споразумение между операторите "EuRoPol-Gaz" собственик на газопровода „Yamal” и бъдещия оператор на газопровода „Gaz-System ". И двете страни са подчертали ключовата роля на следващите мерки, които следва да се предприемат от полския енергиен регулатор и изключителната важност на разработването на Мрежовите кодекси от страна на „Gaz-System”. Полските власти следва да потвърдят в писмен вид поетия ангажимент за осигуряване на съответствие между полското право и правото на ЕС и то чрез конкретни решения за правоприлагане на правилата.

Комисар Йотингер изразява задоволство от резултата от срещата, и от доброто сътрудничество с полските и руските власти за предоговаряне на междуправителственото споразумение за "Yamal”, подписано миналата седмица. Междуправителственото споразумение предвижда рамка за сътрудничество на държавно ниво, докато Споразумението между операторите предвижда допълнителни подробности по търговско споразумение между двете дружества.

Комисар Йотингер изразява задоволство от постигнатия успех, който гарантира, че Междуправителственото споразумение между Русия и Полша е приведено в съответствие с правото на ЕС.

По специално това означава, че операторът на газопровода " Gaz-System” ще отговаря за сключването на договори за пренос на недискриминационна основа и, че Полша може да ре-експортира руски газ, доставен в Полша. Полша не може повече да използва Междуправителственото споразумение, като инструмент, който да й позволява да не спазва изцяло разпоредбите на Втори и Трети пакет за вътрешния енергиен пазар.

В изявлението още веднъж се отбелязва, че на проведената среща полската страна е предоставила информация за разпоредбите на споразумението с оператора, които са от значение за оценката на ЕК, доколко те са съобразени с правото на ЕС в областта на енергетиката. Полските власти и представителите на ЕК са се съгласили, че споразумението на оператора следва да бъде допълнено от по нататъшни мерки, свързани с изпълнението, като например създаване на мрежов кодекс, който следва да дава условията и реда за:

  • изчисляване на наличния капацитет, базирано на принципа „ползвай го или го загуби” (use-it-or-loose-it principle);

  • разпределението на наличния капацитет от оператора по прозрачен и недискриминационен начин;

  • предлагане на услуги за реверсивност на потоците;

  • прилагане на недискриминационни тарифи , определени на база на разходите;

  • бъдещото развитие и разрастване на "Yamal";

Освен това, след въвеждане в полското законодателство на разпоредбите на Третия пакет за вътрешния енергиен пазар(срокът за всички държави членки е  месец март 2011 г.) , ще са необходими допълнителни мерки, например мерки, които да гарантират спазването на разпоредбите за отделяне (unbundling provisions). Това включва също полският енергиен регулатор да сертифицира оператора на преносната система, след получено одобрение от Комисията.Няма коментари:

Публикуване на коментар