неделя, 14 ноември 2010 г.

Енергетика:Какви мерки следва да предприеме България, за да изпълни изискванията на европейското законодателство за газовия пазар

В съответствие с изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 994/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 октомври 2010 година относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Директива 2004/67/ЕО на Съвета публикуван в Официален вестник на12 .11.2010 г., и влизащ в сила от 2 декември 2010 г., България като държава членка е длъжна да въведе следните мерки:

Възможно най-скоро и не по-късно от 3 декември 2011 г., България следва да определи компетентен орган, който да осигурява изпълнението на мерките, предвидени в регламента.

До 3 юни 2012 г. Компетентният орган следва да изготви и приеме превантивен план за действие, и план за действие при извънредни ситуации, като преди това ги съгласува и проведе консултации с Комисията и съседните държави членки –Румъния и Гърция.

Не по-късно от 3 декември 2012 г., превантивните планове за действия и плановете за действия при извънредни ситуации, следва да се приемат и да се оповестят публично, като същевременно се представят на Комисията. Комисията информира Координаци­онната група по природния газ. Компетентните органи осигуряват редовeн мониторинг на изпълнението на тези планове.

До 3 декември 2013 г. Операторите на преносната мрежа следва да осигурят постоянен двупосочен капацитет по всички трансгранични междусистемни връзки между държавите-членки

До 3 декември 2013 г. операторите на газопреносната система следва да адаптират действието на газопреносните системи, частично или изцяло, с цел да се позволи физическото преминаване на потоците от газ и в двете посоки по трансграничните междусистемни връзки.

Не по-късно от 3 март 2012 г. операторите на преносни системи следва да представят на своите държави- членки

а) предложение за двупосочен капацитет във връзка с обратната посока („капацитет за обратен поток“); или

б) искане за освобождаване от задължението за създаване на двупосочен капацитет.

До 3 декември 2011 г. Компетентният орган следва да направи пълна оценка, на рисковете за сигурността на доставките на газ в своята държава-членка.

С цел да се даде възможност на Комисията да оцени ситуацията по отношение на сигурността на доставките на природен газ на равнище на Съюза:

Най-късно до 3 декември 2011 г. България, като държава-членка следва да предаде  на Комисията съществуващите междуправителствени споразумения, сключени с трети държави,  като Русия и "Газпром", които оказват въздействие върху изграждането на газовата инфраструктура и доставките на газ.

При сключването на нови междуправителствени споразумения с трети държави, които оказват въздействие върху газовия пазар, държавите-членки следва да уведомяват Комисията;
По отношение на съществуващи договори, както и на нови договори и при изменения на съществуващи договори, най- късно до 3 декември 2011 г. предприятията за природен газ уведомяват съответните компетентни органи за следните елементи на договорите със срок над една година, които са сключени с доставчици от трети държави:

i) срок на договора;

ii) договорени количества общо, на годишна база и средно месечни количества;

iii) в случай на тревога или извънредна ситуация — дого­ворени максимални дневни обеми;

iv) договорени пунктове на доставка.

Най-късно до 3 декември 2014 г., Комисията следва да изготви  заключение относно възможните начини за повишаване на сигурността на доставките на природен газ на равнище на Съюза, като прецени възможността за извършване на оценка на риска и за установяване на превантивни планове за действия и планове за действия при извънредни ситуации на равнището на Съюза и докладва на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на регламента, включително и за постигнатия напредък в областта на взаимосвър­заността на пазара.

Комисията също следва да докладва пред Европейския парламент и Съвета относно общата съгласуваност между превантивните планове за действия и плановете за действия при извънредни ситуации на държавите-членки, както и относно приноса им към соли­дарността и готовността от гледна точка на Съюза.Няма коментари:

Публикуване на коментар