сряда, 24 ноември 2010 г.

Държавна помощ: Комисията предприема по – строги мерки към държавите, които не изпълняват решенията на Европейския съд

Европейската комисия реши да сезира Съда на Европейския съюз заради неизпълнение от страна на Испания на решение на съда от декември 2006 г. .
Решението е за възстановяване на несъвместима държавна помощ, отпусната на баски провинции.
Въпреки че са изминали почти четири години от съдебното решение, Испания все още не е приключила с възстановяването на помощта. Тъй като това е явно неспазване на предишно решение на Съда, Комисията е поискала от съда да наложи периодична ежедневна санкция от € 236 044,8 за всеки ден след второто решение до прекратяване на нарушението и еднократна санкция, изчислена  за периода от 2006 г. до второто решение на съда, като се начисляват по € 25 817.4 на ден. Целта е санкциите да действат като стимул, и по този начин да се гарантира по-бързото възстановяване на незаконната държавна помощ от бенефициентите.

През 2001 г. Комисията е установила шест данъчни схеми за помощ в Араба, Guipúzcoa и Vizcaya, които са несъвместими с правилата за държавните помощи на ЕС. Комисията с  решение е постановила Испания да предприеме стъпки за възстановяване на неправомерната помощ. Помощта се състои в данъчни кредити от 45% за инвестиции на стойност над € 15 милиона и на данъчни ваканции с осигуряване на значителни данъчни облекчения за стартиращи фирми през първите четири финансови години, в които те реализират печалба. Съдът е потвърдил решенията на Комисията на 14 декември 2006 г. Комисията започва процедура за нарушение през 2007 г.
Тъй като Испания все още не е приключила с възстановяване на несъвместимата помощ,  Комисията в съответствие с чл. 260 от ДФЕС сезира Съда с искане да й се наложат периодични санкции, които да се начисляват до прекратяване на нарушението.
Член 260 от ДФЕС

(предишен член 228 от ДЕО)
1. Ако Съдът на Европейския съюз установи, че държава-членка не е изпълнила свое задължение което произтича от Договорите, тази държава е длъжна да предприеме необходимите мерки с оглед изпълнението на решението на Съда на Европейския съюз.
2. Ако Комисията реши, че тази държава-членка не е предприела мерките за изпълнение на решението на Съда на Европейския съюз, тя може да сезира Съда на Европейския съюз, след като предостави възможност на тази държава да изложи своите съображения. Комисията посочва размера на фиксираната парична сума или принудителната парична мярка, която тази държава-членка трябва да заплати, и която според нея е съобразена с обстоятелствата.
Настоящата процедура не засяга прилагането на член 259.

3. Когато Комисията сезира Съда на Европейския съюз с иск по силата на член 258, тъй като счита, че тази държава-членка не е изпълнила задължението си да съобщи за мерките за транспониране на директива, приета съгласно определена законодателна процедура, тя може, ако счете за уместно, да определи размера на фиксираната парична сума или принудителната парична мярка, която тази държава трябва да заплати, и която според нея е съобразена с обстоятелствата.
Ако Съдът на Европейския съюз установи, че има неизпълнение на горепосоченото задължение, той може да наложи на тази държава-членка да заплати фиксираната парична сума или принудителната парична мярка, в рамките на размера, определен от Комисията. Задължението за плащане влиза в сила на датата, определена в решението на Съда на Европейския съюз.

В Известие от 2007 г. Комисията е формулирала най-добрите практики, които гарантират, че решенията за възстановяване на несъвместима и неправомерна държавна помощ ще се изпълняват по-бърз начин и  в пълен размер. Държавите-членки трябва да прилагат, бързи и ефективни процедури за възстановяване на незаконна помощ, включително и чрез националните си правни системи. Комисията отчита, че възстановяването на неправомерна държавна помощ се е подобрило през последните години. През последните десет години Комисията е обявила незаконна държавна помощ в размер на приблизително € 12 милиарда, от които 90 %  успешно са възстановени в бюджетите на държавите-членки..
Ако Съдът на Европейския съюз установи, че въпросната държава-членка не се е съобразила с неговото решение, той може да й наложи заплащането на еднократно платима сума или на периодична имуществена санкция.

Повече обща информация за нарушения  на адрес:

Няма коментари:

Публикуване на коментар