вторник, 16 ноември 2010 г.

Енергетика: Публикувани са правилата с условията за достъп до преносните мрежи за природен газ

На 11.11.2010 г. в Официален вестник на ЕС е публикувано

от 10 ноември 2010 година
за изменение на глава 3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно условията за достъп до преносни мрежи за природен газ

Правилата с условията за достъп следва да се прилагат  от месец март 2011 г.

За да се осигури на предприятията достъп до преносните  мрежи за природен газ в Регламент (ЕО) № 715/2009 са формулирани указания за определяне на техническата информация, която е необходима  за да се осъществява реален  достъп до системата.

С публикуваното решение на Комисията се въвеждат изисквания за прозрачност с цел да се осигури реален достъп до газопреносните системи и да се предоставят минимално допустими гаранции за практическа реализация на равен пазарен достъп до преносната мрежа за природен газ.
В решението се  дава определение на техническата информация, необходима за получаване от страна на потребителите на газопреносни мрежи (network users) на реален достъп до системата, определение на всички важни точки във връзка с изискванията за прозрачност, както и на информацията, която трябва да се оповестява за всички важни точки, и на графика, съгласно който да се публикува тази информация
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар