сряда, 1 август 2012 г.

Държавни помощи: Комисията обяви обществено обсъждане за държавната помощ, свързана с опазване на околната среда


В контекста на предптриетата инициатива за модернизация на правилата за държавна помощ Европейската комисия обяви, че прави преглед  на насоките на ЕС относно държавната помощ за защита на околната среда.
Прегледът започва с обществено обсъждане, чиято цел е да се потърси мнението на широк кръг заинтересованите страни, относно функционирането на насоките след приемането им през 2008 г.. След получаването на становищата и въз основа на собствени анализи по прилагане на насоките, Комисията ще предложи проект на осъвременени насоки през 2013 г.
По-специално, насоките ще бъдат преразгледани, за да се подобри изразходването на обществените ресурси, чрез насочването им към утвърдени цели от общ интерес. Освен това, една от основните цели на преразглеждането на насоките е да  се гарантира, че публичното финансиране не води до неоправдано нарушаване на конкуренцията на пазара.
Допитването става чрез публикуван въпросник, който  съдържа въпроси за общата политика за подпомагане на опазването на околната среда и по-специфични за използването и ефективността на помощта в отделните държави-членки.
Мнения по допитватнето на ЕК могат са се изпрашат до 23 октомври 2012 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар