сряда, 24 октомври 2012 г.

Комисията дава зелена светлина за въвеждане на данъка върху финансовите транзакции


Комисията съобщи, че 10 държави членки предлагат да се приложи принципа за засилено сътрудничество за въвеждане на данък върху финансовите сделки (ДФС).
ЕК подкрепя 10-те държави-членки, които желаят да кандидатстват за въвеждане на ДФС чрез прилагане на процедурата за засилено сътрудничество и изразява становище, че трябва да им бъде позволено да го направят, тъй като са изпълнени всички законови условия за подобен ход.
В предложението се посочва, че засиленото сътрудничеството в областта на ДФС не само ще доведе до "незабавни и осезаеми предимства" за участващите страни, но също така ще допринесе за по-доброто  функциониране на единния пазар. Според Комисията първо ДФС ще доведе до укрепване на  единния пазар, чрез намаляване на сложността и нарушаването на конкуренцията, които възникват вследствие на смесицата от различни национални данъчни подходи. Бизнесът във всички 27 държави-членки ще се възползва от намаляване на разходите за привеждане в съответствие с различните подходи и ще има по-голяма правна сигурност, ако единната система се прилага в значителна част от пазара на ЕС. На второ място, ДФС ще гарантира един по-справедлив принос от страна на финансовия сектор към държавната хазна. Това ще създаде по-голяма равнопоставеност между финансовия сектор и други сектори при покриване на разходите, предизвикани от кризата. И накрая, общ ДФС ще направи по-ефективни финансовите пазари, ще откаже участниците на финансовите пазари от casino-type търговия и ще ги насочи към по-стабилни дейности, които подкрепят реалната икономика. Комисията заявява, че тя ще действа изключително бързо по направеното предложение и на свой ред призовава Европейския  парламент и Съвета, да поддържат темпото, за да може бързо да бъде дадена зелена светлина за приемане на предложението за ДФС на 10 – те държави-членки.
Според председателя на ЕК Барозу, данъкът ще повиши не само приходите на държавите членки в трудните времена на кризата, но ще гарантира  справедливост, тъй като цената на кризата ще се сподели и от финансовия сектор, а не само от обикновените граждани.   
Според Алгирдас Шемета, комисар по данъчното облагане, целият ЕС ще има полза от въвеждането на общ данък върху финансовите сделки, дори и ако той не се прилага от всички държави-членки, тъй като той ще създаде по-силен и сплотен единен пазар, и ще допринесе за стабилизирането на  финансовия сектор. Той предвижда, че държавите-членки, които са се подписали за въвеждането на данъка, ще имат  добавен бонус чрез реализиране на нови приходи и въвеждане на справедливи данъчните системи, които ще отговарят на исканията на гражданите.

История на ДФС
Всъщност дебатът за въвеждането на ДФС започна през месец септември 2011 г., когато Комисията направи предложение за въвеждане на общ данък върху финансовите сделки с цел подобряване на функционирането на вътрешния пазар във финансовата област. В допълнение, тя оцени, че хармонизираният данък ще гарантира допълнителни приходи от 57 млрд. евро всяка година, и по този начин финансовият сектор ще осигури справедлив принос към публичните финанси, ще  допринесе за по-отговорна търговия и ще позволи съгласуван подход при облагането на сектора в единния пазар.
След интензивни дискусии по това предложение на заседанията на ЕКОФИН през юни и юли 2012 се достигна до консенсус, че в рамките на разумен срок не може да бъде постигнато единодушие по въпроса за въвеждане на ДФС. По това време възниква и идеята, в една основна група от държавите – членки, да се предприемат стъпки към изграждането на обща система за данък върху финансовите сделки чрез използване на процедурата за засилено сътрудничество, предвидена в Договорите.
На 28 септември 2012 г., точно една година след първоначалното предложение на Комисията, с писмо до комисар Шемета Франция и Германия официално искат да се приложи процедурата по засилено сътрудничество въз основа на предложението на Комисията. Това предложение е последвано с подобни писма от Австрия, Белгия, Гърция, Италия, Португалия, Словакия, Словения и Испания. Според договора девет държави-членки са необходими,  за да се приложи процедурата за засилено сътрудничество. В случая този минимален брой е достигнат.
Комисията счита, че исканията на 10 – те държави членки  отговарят на условията за засилено сътрудничество, предвидени в Договорите. Тя обявява, че е направила безпристрастен анализ, разглеждайки  въздействието на ДФС върху участващите и не участващите държави-членки, както и на ЕС като цяло. ЕК смята, че засиленото сътрудничество в тази област би довело до постигането на целите и интересите на ЕС, не би подкопало единния пазар, и че ще се зачитат правата, компетентността и задълженията на не участващите държави-членки. В допълнение, всяка държава-членка, която желае да се присъедини на по-късен етап може да направи това, при същите условия, както и държавите-членки, които са участвали от самото начало.

Какво предстои
Днешното предложение на ЕК за решение на Съвета е важна процедурна стъпка в процеса на засилено сътрудничество. Решението трябва да се приеме с квалифицирано мнозинство от държавите-членки, и да получи съгласието на Парламента.
В края на годината, Комисията възнамерява да внесе за обсъждане и приемане от участващите държави-членки съществени предложения относно хармонизираното на ДФС. Това предложение ще бъде  в съответствие с първоначалното предложение на Комисията за ДФС, направено  през септември 2011 г.
Повече информация   ТУК:

Няма коментари:

Публикуване на коментар